0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odprawa emerytalno-rentowa - jak ustalić jej wysokość?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy prawa pracy gwarantują pracownikom spełniającym warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury świadczenie pieniężne w postaci odprawy. Odprawa emerytalno-rentowa — w niniejszym artykule wyjaśniamy jak ustalić jej wysokość.

Odprawa emerytalno-rentowa — obowiązujące przepisy

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem, które jest przeznaczone wyłącznie dla osób przechodzących na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wskazana odprawa przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, zwanej dalej „kp”. 

Odprawa emerytalno-rentowa — podstawowe informacje dotyczące świadczenia

W przepisach kp określone są podstawowe warunki w zakresie nabycia prawa do odprawy emerytalno-rentowej oraz jej wysokości. 

Art. 92(1) § 1 kp
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia.

Prawo do odprawy ma powszechny charakter, a więc odprawę należy wypłacić każdemu pracownikowi spełniającemu powyższe warunki. 

Odprawa może ponadto przysługiwać w wyższej wysokości, niż określono w kp, a dotyczy to w szczególności pracowników sfery budżetowej (pracownicy urzędów państwowych, pracownicy samorządowi), a także nauczycieli oraz nauczycieli akademickich. 

Również pracodawca ma prawo ustalić — w przepisach zakładowych — korzystniejsze warunki w tym zakresie.

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje:

  • bez względu na rodzaj rozwiązywanej umowy o pracę oraz przyczynę niezdolności do pracy;
  • niezależnie od rodzaju emerytury, może to być zwykła emerytura lub wcześniejsza;
  • bez względu na okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa (art. 92(1) § 2 kp). Reguła ta ma zastosowanie także w razie ponownego podjęcia pracy przy jednoczesnym pobieraniu częściowej emerytury lub renty, mimo że doszło do rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na „zwykłą” emeryturę bądź rentę.

Odprawa emerytalno-rentowa nie przysługuje jednak:

  • jeżeli powodem odejścia z pracy jest przejście na rentę rodzinną;
  • gdy pracownik, po rozwiązaniu stosunku pracy, uzyskał świadczenie przedemerytalne;
  • w przypadku gdy pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 § 1(1) kp);
  • gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na mocy porozumienia stron przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego.

Zasady obowiązujące przy ustalaniu wysokości odprawy emerytalno-rentowej

Odpowiedź na pytanie, jak ustalić wysokość odprawy emerytalno-rentowa, znajduje się nie tyle w samym kp, ile w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia kodeksowego.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (MPIPS) z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kp odprawę emerytalno-rentową oblicza się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Oznacza to odesłanie do kolejnego aktu wykonawczego, czyli do Rozporządzenia MPIPS z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, zwanego dalej „rozporządzeniem urlopowym”.

Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop stosowane przy ustalaniu odprawy emerytalno-rentowej zostały wskazane poniżej. 

§ 15 rozporządzenia urlopowego
Składniki wynagrodzenia wyrażone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu urlopowego w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

Przykład 1.

Pracownik przechodzący na emeryturę otrzymuje w zakładzie pracy wynagrodzenie w stawce miesięcznej (w stałej wysokości) bez żadnych dodatkowych składników płacowych. W tej sytuacji ustalenie odprawy emerytalnej jest najmniej kłopotliwe, należy bowiem wypłacić to świadczenie w wysokości wynagrodzenia należnego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 

Jeżeli pracownikowi przysługują składniki wynagrodzenia, których nie ustalono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, lub składniki płacowe należne za okresy dłuższe niż miesiąc, należy określić podstawę obliczania ekwiwalentu urlopowego.

Oznacza to, że składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (z wyjątkiem składników określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości), które wypłacono pracownikowi w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu.

Przykład 2.

Pracownica zamierza przejść na rentę. Pensja zatrudnionej obejmuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4500 zł oraz comiesięczną premię w zmiennej wysokości. Pracownica przechodzi na rentę w grudniu. W okresie od września do listopada uzyskała premie w łącznej wysokości 950 zł. Średnia wysokość premii z tego okresu wynosi zatem 317 zł. Wysokość odprawy rentowej będzie w tym przypadku odpowiadać kwocie 4817 zł. 

W razie gdy pracownik nie przepracował pełnych 3 miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc nabycia prawa do odprawy, wynagrodzenie faktycznie wypłacone w tym okresie należy podzielić przez:

  • liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a następnie
  • otrzymany wynik pomnożyć przez dni, jakie pracownik miałby do przepracowania w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Jeżeli — w ramach okresu przyjętego do obliczania odprawy — pracownik nie miał prawa do wynagrodzenia (przez pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe), przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się najbliższe miesiące, za które przysługiwało mu wynagrodzenie.

W przypadku gdy pracownikowi w okresie 12 miesięcy nie przysługiwało wynagrodzenie przez pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, do obliczenia odprawy przyjmuje się najbliższe miesiące, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie.

Natomiast w odniesieniu do składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. premie kwartalne, półroczne), wypłaconych w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy — uwzględnia się te składniki w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy.

Przykład 3.

Pracownik przechodzi na emeryturę w styczniu. Płaca osiągana przez tę osobę składa się z wynagrodzenia zasadniczego w stałej miesięcznej wysokości wynoszącej 5450 zł. Ponadto pracownikowi przysługuje półroczna premia wypłacana w styczniu lub lutym oraz w lipcu lub w sierpniu. Za pierwsze półrocze pracownik otrzymał 3270 zł, natomiast w drugim półroczu premia wyniosła 3450 zł. Łącznie zatem premia za cały rok to 6720 zł. W przypadku składników płacowych za okresy dłuższe niż miesiąc, wypłaconych w okresie roku poprzedzającego miesiąc nabycia prawa do odprawy emerytalnej, podlegają one uwzględnieniu w średniej wysokości z 12 miesięcy. Średnia wysokość tego składnika to 560 zł (6720 zł : 12). Następnie sumujemy składniki płacowe (5450 zł + 560 zł), co daje nam kwotę 6010 zł, która odpowiada jednocześnie wysokości odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi. 

Jak ustalić wysokość odprawy emerytalno-rentowej? Podsumowanie

Kp przewiduje wypłatę odprawy pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jak ustalić wysokość odprawy emerytalno-rentowej— postępowanie w tym zakresie regulują przepisy wykonawcze. Zgodnie z tymi unormowaniami, odprawa emerytalno-rentowa obliczana jest z zastosowaniem zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W przypadku niektórych należności, takich jak np. premie, konieczne jest ustalenie średniej wysokości z danego okresu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów