0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych - kiedy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Szansę na realizację przyszłego zamówienia publicznego mają wyłącznie ci wykonawcy, których oferty nie zostały odrzucone. Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych jest możliwe wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, kiedy zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy!

Kiedy zamawiający odrzuci ofertę?

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • została złożona po terminie składania ofert;
 • została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
 • została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji bądź podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego bądź innych dokumentów lub oświadczeń;
 • jest niezgodna z przepisami ustawy;
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 • jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
 • nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych przez zamawiającego;
 • została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 • wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie przez zamawiającego omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
 • wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
 • wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
 • wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego w przypadku, gdy zamawiający wymagał jej złożenia;
 • jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
 • obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;
 • została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego w przypadku, gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

Katalog przesłanek uprawniających do odrzucenia oferty jest zamknięty – zamawiający nie ma możliwości odrzucenia oferty z innych przyczyn niż wymienione powyżej.

Do oferty wariantowej stosuje się powyższe zasady, z tym że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi oferta wariantowa nie podlega odrzuceniu tylko z tego powodu, że jej wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi w miejsce zamówienia na dostawy albo do udzielenia zamówienia na dostawy w miejsce zamówienia na usługi.

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych z rażąco niską ceną lub kosztem

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy.

W przypadku, gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

 • wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu z powodu złożenia oferty po terminie lub z błędami w obliczeniu ceny lub kosztu, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień co do ceny, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 • wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień co do ceny.

Wyjaśnienia mogą dotyczyć w szczególności:

 • zarządzania procesem produkcji świadczonych usług lub metody budowy;
 • wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;
 • oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
 • zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
 • zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 • zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
 • wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Przykład 1.

Wskazanie przez wykonawcę rażąco niskiej ceny lub kosztu może być podstawą do jej odrzucenia. W jakich przypadkach? 

Odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. Oznacza to, że sam fakt, iż cena jest niska, a nawet rażąco niska w powyższym rozumieniu jeszcze nie jest przesłanką do odrzucenia oferty. Wykonawca ma prawo złożyć wyjaśnienia co do ceny lub kosztów, a dopiero jeżeli takich wyjaśnień nie złoży bądź wyjaśnienia, które złoży, nie są wystarczające do obalenia tezy o cenie rażąco niskiej – oferta zostanie odrzucona.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający ma obowiązek zawiadomić Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Odrzucenie oferty w postępowaniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa zamawiający może odrzucić ofertę na podstawie przesłanek odrzucenia oferty innych niż przesłanki określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych pod warunkiem określenia ich w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:

 • w ogłoszeniu o zamówieniu, 
 • w SWZ;
 • opisie potrzeb i wymagań.

Kiedy zamawiający odrzuci wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?

W niektórych rodzajach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożenie oferty poprzedzone jest złożeniem przez wykonawców wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Już na tym etapie wykonawca może być pozbawiony możliwości dalszego udziału w postępowaniu. Jakie są przesłanki odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?

Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli:

 • został złożony po terminie;
 • został złożony przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • został złożony przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • został złożony przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji bądź podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń;
 • jest niezgodny z przepisami ustawy;
 • jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów;
 • nie został sporządzony lub przekazany w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych przez zamawiającego.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy niezaproszonego do składania ofert uznaje się za odrzucony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów