0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opinia zabezpieczająca w prawie podatkowym – czym jest i jak ją uzyskać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opinia zabezpieczająca to stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zawierające wyczerpujący opis czynności, której dotyczyło zapytanie podatnika oraz ocenę, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z tej czynności nie ma zastosowania przepis dotyczący unikania/uchylania się od opodatkowania. Opinia daje zatem podatnikowi podstawę do twierdzeń, że powzięte przez niego działania mające wpływ na zobowiązanie podatkowe nie zostaną przez organy podatkowe zakwalifikowane jako unikanie lub uchylanie się od opodatkowania. Jak uzyskać opinię zabezpieczającą? Dowiesz się z poniższego artykułu!

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej – kto może złożyć?

Każdy zainteresowany może zwrócić się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie opinii zabezpieczającej. Zainteresowani, którzy powiązani są tą samą czynnością, mogą wystąpić ze wspólnym wnioskiem. Wniosek może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej.

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej – co powinien zawierać?

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej powinien zawierać dane istotne dla określenia podatkowych skutków czynności oraz zastosowania do tej czynności art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, w tym w szczególności:

 • dane identyfikujące wnioskodawcę;

 • wskazanie podmiotów dokonujących czynności;

 • wyczerpujący opis czynności wraz ze wskazaniem występujących pomiędzy podmiotami powiązań;

 • NSP w rozumieniu przepisów działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej odnoszący się do uzgodnienia albo wyjaśnienie, z jakich powodów faktycznych lub prawnych uzgodnienie nie podlegało zgłoszeniu celem nadania NSP;

 • wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;

 • wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;

 • określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem;

 • wskazanie innych korzyści podatkowych, których osiągnięcie uzależnione jest choćby pośrednio od dokonania czynności;

 • wskazanie innych czynności planowanych, rozpoczętych lub dokonanych, od których choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści podatkowych;

 • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Do wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej może być załączona dokumentacja dotycząca czynności, w szczególności oryginały lub kopie umów lub ich projektów.

Szef KAS wzywa wnoszącego wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej niespełniający wymogów do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Szef KAS może również zwrócić się o wyjaśnienie wątpliwości co do danych zawartych we wniosku lub zorganizować spotkanie uzgodnieniowe w celu wyjaśnienia tych wątpliwości. Ze spotkania uzgodnieniowego sporządza się protokół. Jego przebieg może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych.

Kiedy Szef KAS może odmówić wydania opinii?

Szef KAS wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do wskazanej w nim korzyści podatkowej wynikającej z czynności nie ma zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z czynności może mieć zastosowanie art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej. Odmawiając wydania opinii zabezpieczającej, wskazuje się okoliczności świadczące o tym, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z czynności może mieć zastosowanie wskazana wyżej regulacja.

W razie odmowy wydania opinii zabezpieczającej zainteresowany jest uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy, w szczególności w razie zasięgnięcia opinii biegłego, termin może być przedłużany, nie więcej jednak niż o 9 miesięcy.

Opłata za wniosek o wydanie opinii

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej podlega opłacie w wysokości 20 000 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłata od wspólnego wniosku zainteresowanych ulega zwiększeniu o 5000 zł od piątego i każdego kolejnego zainteresowanego.

Opłata podlega zwrotowi w przypadku:

 • wycofania wniosku – w połowie;

 • uiszczenia jej w kwocie wyższej niż należna – w odpowiedniej części.

Zwrot nienależnie uiszczonej opłaty następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej. Koszty postępowania obciążają wnioskodawcę.

Publikacja informacji w BIP

Na podstawie treści opinii zabezpieczającej lub odmowy wydania opinii zabezpieczającej sporządza się informację, którą niezwłocznie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Informacja taka zawiera w szczególności zwięzły opis poddanej pod opinię czynności oraz wyjaśnienie powodów podjętego rozstrzygnięcia. Nie może jednak zawierać danych identyfikujących lub pozwalających na zidentyfikowanie wnioskodawcy lub innych podmiotów wskazanych w treści aktu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów