0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Na czym polega i czym się charakteryzuje działalność sezonowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie każda działalność gospodarcza może być prowadzona przez cały rok. Wiele czynności wykonywanych jest wyłącznie w określonych porach roku czy miesiącach. Taki rodzaj działalności nazywany jest działalnością sezonową i może polegać np. na sprzedaży lodów, pączków czy kukurydzy na plaży, malowaniu portretów i karykatur na pobliskim deptaku albo prowadzeniu kursów nurkowania. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się na czym polega działalność sezonowa!

Co to jest Konstytucja biznesu i jaki jest cel jej wprowadzenia?

Konstytucja biznesu obejmuje pakiet ustaw mających na celu zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności w Polsce. Konstytucja biznesu odnosi się do takich obszarów, jak m.in.:

  • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,

  • zakładanie działalności i jej zawieszenie,

  • obowiązki związane z prowadzeniem firmy.

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji biznesu jest Prawo przedsiębiorców zawierające kluczowe prawa i zasady dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą.

Działalność niezarejestrowana – kiedy możliwa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalnością gospodarczą nazywamy zorganizowaną działalność spełniającą następujące warunki:

  • prowadzona w celach zarobkowych i w sposób ciągły,

  • wykonywana we własnym imieniu.

Co do zasady, jeżeli wykonywane przez nas czynności spełniają powyższe warunki, powinniśmy zarejestrować firmę w CEIDG.

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, będącej jedną ze składowych Konstytucji biznesu:
„Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”

Oznacza to, że nawet jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki zawarte w definicji działalności gospodarczej, ale w żadnym miesiącu przychód z tej działalności nie przekracza połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 roku 1400 zł) oraz osoba prowadząca biznes nie posiadała firmy w ciągu ostatnich 5 lat, to nie ma obowiązku rejestracji działalności. Może wówczas skorzystać z przywileju biznesu na próbę. Dopiero po przekroczeniu limitu przychodów uprawniającego do prowadzenia działalności bez rejestracji (połowy kwoty minimalnej krajowej), jesteśmy zobligowani do zarejestrowania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność sezonowa a Konstytucja biznesu

Zazwyczaj działalność sezonowa otwierana jest na próbę i w razie, gdy okażą się nieopłacalne, likwidowanych po zakończeniu sezonu. Do tej pory, nawet jeżeli taki biznes nie przyniósł oczekiwanych zysków, osoba podejmująca się wykonywania dodatkowych, sezonowych czynności zobowiązana była do zarejestrowania firmy, dokonania zgłoszenia do ZUS-u, często również do VAT-u, a w przypadku niepowodzeń dopełnienia wszelkich formalności związanych z likwidacją firmy. Oznaczało to nie tylko sporo formalności, lecz także dodatkowe koszty, np. z tytułu składek na ubezpieczenia.

Od 30 kwietnia 2018 roku możliwe jest podjęcie działalności na próbę, a w razie gdy biznes zamiast oczekiwanych zysków przynosi straty, w każdej chwili można się z niego wycofać bez konieczności składania wielu wniosków w urzędach i ponoszenia kosztów z tytułu zobowiązań wobec ZUS.

Zwróćmy także uwagę, że preferencja w postaci „ulgi na start” i małego ZUS-u dotyczy wyłącznie osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy. W przypadku zatem, gdy dana osoba w poprzednich latach podejmowała sezonową działalność przynoszącą straty, likwidowaną po kilku miesiącach, przez 5 następnych lat była wykluczona z preferencji uiszczania obniżonych składek do ZUS-u w razie założenia nowej działalności. Teraz podjęcie biznesu na próbę jest znaczne łatwiejsze, a niepowodzenie jednego pomysłu nie wyklucza z przywilejów względem ZUS-u przez kolejnych kilka lat. Bez większego ryzyka możemy zatem próbować swoich sił w biznesie.

Trzeba mieć na uwadze, że niezależnie od tego, czy działalność nastawiona jest na osiąganie przychodów przez cały rok, czy tylko przez kilka miesięcy, w zależności od rodzaju prowadzonego biznesu, odrębne przepisy mogą nakładać na przedsiębiorców obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń (np. z urzędu miasta lub gminy, od sanepidu) czy koncesji (np. na alkohol). Niestety, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że wykonywanie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, nie ma możliwości wykonywania takich czynności w ramach działalności niezarejestrowanej. Oznacza to, że niezależnie od osiąganego przychodu, konieczne będzie zarejestrowanie firmy poprzez złożenie wniosku CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy.

Ulga na start, czyli dodatkowy przywilej dla przedsiębiorców rejestrujących działalność gospodarczą

Jeżeli działalność sezonowa przyniesie oczekiwane zyski i przekroczony zostanie limit pozwalający na prowadzenie działalności bez rejestracji, mamy obowiązek złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie gminy lub miasta w terminie 7 dni od dnia przekroczenia limitu. Dodatkowo należy zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS-ie (rejestracja przedsiębiorcy jako płatnika składek dokonywana jest automatycznie na podstawie złożonego wniosku CEIDG-1).

Dzięki ustawie Prawo przedsiębiorców, stanowiącej część Konstytucji biznesu, przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Natomiast działalność sezonowa posiada w praktyce konieczność regulowania w pierwszym sezonie jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W niektórych przypadkach opłacalna może okazać się rejestracja do VAT, dlatego warto zapoznać się szczegółowo z przywilejami i obowiązkami czynnych podatników VAT. Rejestracji do VAT dokonuje się na druku VAT-R.

Uproszczony proces zawieszenia działalności gospodarczej

Działalność sezonowa oznacza prowadzenie firmy tylko przez określoną część roku, w której dany biznes jest opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia. Osoby prowadzące działalność sezonową zazwyczaj zawieszają ją na okres, w którym nie przynosi zysków. Zawieszona działalność sezonowa oznacza zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia.

W trakcie zawieszenia firmy przedsiębiorca:
1. nie płaci żadnych składek na ubezpieczenia – za pełne miesiące kalendarzowe zawieszenia działalności,
2. składki społeczne przelicza proporcjonalnie w stosunku do liczby dni, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, a składkę zdrowotną reguluje w pełnej wysokości – za niepełne miesiące kalendarzowe zawieszenia firmy.
Dodatkowo jeżeli przedsiębiorca, składając wniosek o zawieszenie działalności, wpisze w nim datę wznowienia działalności (nie jest to obowiązkowe), to po upływie tego terminu działalność zostanie automatycznie wznowiona bez konieczności składania kolejnego wniosku CEIDG-1.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów