0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie wspólne małżonków w PIT 37 

Wielkość tekstu:

Łączne opodatkowanie małżonków jest jedną z możliwych preferencji podatkowych przy rozliczaniu zeznania podatkowego (na przykład PIT 37). Ta forma pracy (łącznie z małżonkiem) jest dobrowolna i całkowicie zależna od decyzji podatników. Ustawodawca zdecydował, że z zasady małżonkowie mają podlegać odrębnemu opodatkowaniu osiąganych przez nich dochodów, jedynie po spełnieniu określonych warunków, mogą skorzystać z rozliczenia wspólnie. Warto sprawdzić jakie zasady dotyczące tego rozliczenia będą dotyczyły podatników pracujących nad PIT za rok 2022. 

pit 37

Źródła wiedzy i prawa

Zasady opodatkowania małżonków zarówno odrębnie jak i wspólnie zostały przez ustawodawcę ustalone w art. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350). Zgodnie z nimi:

Wyciąg z przepisów 

Art. 6 [Dochody małżonków]

1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

1) przez cały rok podatkowy albo

2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

- mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Zasady minimalne opodatkowania wspólnego małżonków w PIT 37

Opodatkowanie wspólne małżonków, o którym mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może mieć miejsce po złożeniu wspólnego wniosku. Wniosek taki mogą natomiast złożyć małżonkowie którzy

  • podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  • pozostają we wspólności małżeńskiej majątkowej,
  • wspólność ta dla potrzeb PIT 37 za 2022 rok trwała przez cały rok 2022, albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do końca 2022 roku (jeżeli związek małżeński został zawarty w trakcie 2022 roku).

W tym samym miejscu wyjaśnić należy, że małżonkowie, (żaden z małżonków) nie może:

  • stosować art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tak zwany podatek liniowy 19%,
  • stosować przepisów o ryczałcie,
  • podlegać zasadom opodatkowania podatkiem tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Wniosek o wspólne opodatkowanie małżonków w PIT 37

Jeżeli małżonkowie zdecydują, że chcą rozliczyć deklaracje PIT 37 wspólnie winni zwrócić uwagę na art. 6 ust 2 a. Wniosek taki można złożyć (Technicznie) bezpośrednio w ramach opracowywanego i składanego formularza PIT 37. Wniosek taki zgodnie z aktualną treścią przepisów, może złożyć jeden z małżonków, ale pod określonymi wymogami. 

Wyciąg z przepisów 

Art. 6 ust. 2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

3. Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

3a. Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 2 i 3, mają zastosowanie również do:

1) małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

2) małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej

- jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych; przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Opodatkowanie po śmierci małżonka

Jedną ze szczególnych form opodatkowania wspólnego małżonków, która możliwa jest również w przypadku PIT 37 jest łączne opodatkowanie dochodów małżonków w sposób przewidziany dla wdów i wdowców. Polega on na tym, że wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków może również złożyć podatnik wdowiec. Powinien on spełniać warunki pozostawania przed śmiercią małżonka w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego 2022 lub w już w roku 2023 przed złożeniem zeznania za rok 2022. Ponadto opodatkowanie to nie dotyczy podatników podatku liniowego, ryczałtu, podatku tonażowego oraz na zasadach ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. 

Artykuł sponsorowany

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów