0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakład pracy a pracodawca – czym się różnią?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odróżnienie pojęć „pracodawcy” i „zakładu pracy” nie powinno, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, nastręczać trudności. Warto jednak takiego odróżnienia dokonać, gdyż w przeszłości pojęcie „zakładu pracy” rozumiano inaczej niż teraz. Jak odróżnić zakład pracy od pracodawcy?

Strony stosunku pracy

Przez nawiązanie stosunku pracy:

 • pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
 • a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

Strony stosunku pracy – pracownik i pracodawca – mają w zakresie prawa pracy:

 • zdolność prawną – mogą być podmiotami określonych praw i obowiązków;
 • zdolność do czynności prawnych – mogą poprzez własne działanie wywoływać określone skutki prawne (np. zawrzeć umowę o pracę, modyfikować jej treść czy też rozwiązać stosunek pracy).

Pracownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz ma przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 22 § 2 i 3 Kodeksu pracy). Pracownikiem może być również, na warunkach określonych w przepisach o zatrudnieniu młodocianych (Dział dziewiąty Kodeksu pracy), osoba, która nie ukończyła 18 lat. Zatrudnianie dzieci (do ukończenia przez nie 16. roku życia) jest dopuszczalne w okolicznościach określonych w art. 3045 Kodeksu pracy – wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.

Pracodawcą jest natomiast jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 Kodeksu pracy).

Osoba prawna

Jak wynika z przytoczonej wyżej definicji pracodawcy, może nim być, po pierwsze, osoba prawna. Zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Przykładowo, osobami prawnymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne (art. 12 Kodeksu spółek handlowych). Osoba prawna działa przez swoje organy, w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie (art. 38 Kodeksu cywilnego).

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Za pracodawcę może być również uznana jednostka niebędąca osobą prawną, której przyznano uprawnienie do zatrudniania pracowników i rozwiązywania z nimi stosunków pracy. W szczególności część składowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być uznana za pracodawcę, jeżeli uzyskała w przepisach wewnętrznych tej spółki wyodrębnienie finansowe i organizacyjne oraz uprawnienie do samodzielnego zatrudniania pracowników (patrz wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 17 listopada 2020 roku, I PK 80/19).

Pracodawcą nie jest jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa wielozakładowego wydzielona w strukturze spółki prawa handlowego na podstawie uchwały zarządu tej spółki, która nie wypłaca wynagrodzeń, nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników, nie posiada rachunku bankowego, numeru NIP, REGON, nawet gdy prowadzi samodzielną politykę zatrudnienia, a jej kierownik ma umocowanie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy (art. 3 kp) [wyrok Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 2 września 2020 roku, I PK 39/19].

Osoba fizyczna

Koniecznym warunkiem uznania osoby fizycznej (człowieka) za pracodawcę jest ustalenie związku między świadczoną przez pracownika na rzecz tej osoby pracą a prowadzoną przez nią działalnością. Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników albo zatrudniając pracowników dla realizacji określonych przedsięwzięć gospodarczych (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 12 lipca 2018 roku, III AUa 525/18).

Zakład pracy

Do 1 czerwca 1996 roku Kodeks pracy posługiwał się pojęciem „zakładu pracy” na oznaczenie strony stosunku pracy, która dzisiaj nazywana jest pracodawcą. Przepis art. 22 § 1 Kodeksu pracy w ówczesnym brzmieniu stanowił, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz zakładu pracy (a nie pracodawcy), zaś zakład pracy – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Obecnie o „zakładzie pracy” wspomina się w Kodeksie pracy w innym znaczeniu, co widać, gdy mowa jest m.in. o:

 • zarządzaniu zakładem pracy przez pracowników (art. 182 Kodeksu pracy);
 • monitoringu na terenie zakładu pracy (art. 222 Kodeksu pracy);
 • zakładowej organizacji związkowej (np. w art. 91, art. 232 i art. 38 Kodeksu pracy);
 • przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 231 Kodeksu pracy);
 • wykonywaniu pracy regularnie poza zakładem pracy – w postaci telepracy (art. 675 i nast. Kodeksu pracy);
 • obowiązku pracodawcy wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego (art. 94 pkt 10 Kodeksu pracy);
 • obowiązku pracownika przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy oraz przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego (art. 100 § 1 i 6 Kodeksu pracy);
 • określeniu, w regulaminie pracy, praw i obowiązków pracodawcy i pracowników związanych z porządkiem w zakładzie pracy (1041 § 1 Kodeksu pracy);
 • czasie pracy jako czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 Kodeksu pracy);
 • pracownikach zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy);
 • odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (art. 207 § 1 Kodeksu pracy).

W świetle powyższego należy stwierdzić, że pojęcie „zakładu pracy” występujące obecnie w przepisach Kodeksu pracy odnosi się nie do strony stosunku pracy (czyli podmiotu mającego zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych), lecz wyłącznie do zespołu środków majątkowych, osobowych oraz organizacyjnych, w oparciu o które pracodawca prowadzi swoją działalność.

Na gruncie prawa cywilnego odpowiednikiem zakładu pracy jest pojęcie „przedsiębiorstwa”, czyli zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, i obejmującego w szczególności:
 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 551 Kodeksu cywilnego).

Przypadek przejęcia zakładu

Dla zilustrowania różnicy znaczeń pojęć „pracodawcy” i „zakładu pracy” warto przywołać regulację zawartą w art. 231 Kodeksu pracy, dotyczącą przejścia zakładu pracy (będącego zespołem środków, przy pomocy których jest prowadzona określona działalność) z jednego pracodawcy na innego (będącego podmiotem prawa pracy – stroną stosunków pracy). W myśl tej regulacji w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (zawartych z poprzednim pracodawcą).

Podsumowując, pracodawcą jest podmiot, z którym pracownik nawiązuje stosunek pracy. Zakładem pracy jest zaś zespół środków majątkowych, osobowych oraz organizacyjnych, przy pomocy których prowadzona jest działalność pracodawcy (np. gospodarcza lub w zakresie administracji publicznej).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów