0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Potwierdzenia sald w praktyce - uzasadnienie do niezgodności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W jaki sposób należy powiadomić kontrahenta, że wskazane przez niego saldo jest inne niż wykazana w naszych księgach kwota zobowiązania jaką wobec niego mamy? Co napisać w takim przypadku na odcinku B potwierdzenia salda? Czy podanie przyczyny niezgodności jest istotne?

Akcja - reakcja, czyli proces potwierdzenia sald

Proces potwierdzania sald wymaga współpracy ze strony wierzyciela - czyli inicjatora oraz dłużnika, do którego należy reakcja. Konkretniej polega to na tym, że dostawca wysyła do nabywcy dokument skłaniający do potwierdzenia stanu należności jednej ze stron i jednocześnie zobowiązań - w przypadku drugiej.

Potwierdzenie salda zasadniczo wynika z sald znajdujących się na koncie "Rozrachunki z dostawcami".

Czy istnieje wzór druku "Potwierdzenie sald"?

Przepisy bilansowe nie określają wzoru dokumentu potwierdzenie sald.  Wygląd tego druku bardziej zależy od wewnętrznych ustaleń w firmie. Najczęściej jednak składa się z dwóch podobnie brzmiących odcinków, oznaczonych zwykle jako A i B. Pierwszą z wymienionych części dłużnik powinien zostawić dla siebie, a drugą odesłać z powrotem wierzycielowi wraz ze stosowną adnotacją.

Saldo zgodne

W przypadku zgodności między saldem i pozycjami, które się na nie składają, wykazanymi przez wierzyciela na dokumencie potwierdzenia sald a księgami dłużnika - konieczne jest potwierdzenie braku rozbieżności salda. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być umieszczenie na odsyłanym odcinku “B” informacji: "saldo zgodne” wraz z datą, pieczątką i podpisem osoby upoważnionej.

Saldo niezgodne

W sytuacji stwierdzenia przez dłużnika rozbieżności, wynikających z odmiennych zapisów i dowodów księgowych w jego księgach rachunkowych w stosunku do stanu należności po stronie wierzyciela, wymaga się by powiadomić. Można to zrobić przykładowo w wysyłanym z powrotem dokumencie potwierdzenia sald. Dłużnik powinien poinformować na odcinku “B” lub w załączonym do niego piśmie, które pozycje są niezgodne i wytłumaczyć, z czego te różnice wynikają.

W przypadku gdy saldo nie jest zgodne, na dokumencie potwierdzenia sald można zostawić następującą notatkę:
"saldo niezgodne, wskazane faktury (podając ich numery i kwoty) zostały uregulowane przelewem bankowym  w dniu …/nie wpłynęły do firmy. “

Specyfikację stwierdzonych rozbieżności można przedstawić również na zestawieniu wydrukowanym z systemu księgowego. Ponadto istotne jest by pod umieszczoną informacją widniał podpis osoby upoważnionej, wraz z datą i pieczątką firmy.

Niezgodność salda nie zawsze zasadna

Zasadniczo kwota nieuregulowanych należności u jednej ze stron (tj. wierzyciela) powinna być równa kwocie zobowiązań niezakwestionowanych przez drugą, czyli dłużnika. Jeśli dłużnik otrzyma fakturę z opóźnieniem i ujmie ją w swoich księgach w okresie następującym w odniesieniu do dnia wystawienia dokumentu potwierdzenia sald, nie oznacza to od razu niezgodności salda. Bardziej zasadnym w zaistniałej sytuacji byłoby stwierdzenie, że faktura została zaksięgowana do niewłaściwego okresu.

Sprzedawca może wystawić fakturę najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano usługę albo dostarczono towar. Warto zaznaczyć, że w ten sposób przesuwa jedynie termin płatności dla nabywcy, a nie moment powstania obowiązku podatkowego, który z reguły decyduje do jakiego okresu fakturę należy zaksięgować.

Dzięki metodzie potwierdzenia sald, poprzez wyjaśnianie niezgodności, firma ma szansę otrzymać cenne informacje dotyczące choćby samego uznania przez nabywcę faktur zakupu i dociekać przyczyn ich nieuregulowania. To z kolei może znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo uiszczenia zapłaty przez dłużnika i zmniejszyć stan należności u wierzyciela.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów