0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek podatkowy w biurze rachunkowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę biuro rachunkowe i tym samym dokumentuję sprzedaż na rzecz moich klientów. Faktury wystawiam z dołu, czyli np. za usługi wykonane w listopadzie fakturę wystawiam w grudniu. W jaki sposób powinien być określony obowiązek podatkowy w biurze rachunkowym?

Elżbieta, Głogów

 

Obowiązek podatkowy może powstać na gruncie VAT i PIT na innych zasadach. Wynika to z faktu, że obowiązek podatkowy na gruncie PIT reguluje ustawa o PIT, a na gruncie VAT ustawa o VAT. Aby więc określić, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w biurze rachunkowym, należy sięgnąć do tych ustaw.

Obowiązek podatkowy w biurze rachunkowym w VAT

Zgodnie z zasadą ogólną ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, która znajduje się w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, przedsiębiorca powinien wykazać podatek VAT należny w rejestrze sprzedaży VAT w dniu dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli natomiast przedsiębiorca otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, obowiązek ten powstanie z chwilą ich otrzymania.

Natomiast w przypadku usług stałej obsługi prawnej bądź biurowej obowiązek podatkowy określa się w inny sposób. Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT przy świadczeniu tego rodzaju usług obowiązek podatkowy powstaje bowiem z chwilą wystawienia faktury. Przy czym należy mieć na uwadze, że usługi biur rachunkowych nie są tożsame z usługami „stałej obsługi prawnej i biurowej”. Wynika to z tego, że usługi rachunkowo-księgowe i pokrewne w zakresie audytu, usługi doradztwa podatkowego, sklasyfikowane są za pomocą PKWiU pod symbolem 69.20 „Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe”. Z kolei usługi, które określa wspomniany przepis, związane są z administracyjną obsługą biura, a te sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 82.11 „Usługi związane z administracyjną obsługą biura”. W związku z tym obowiązek podatkowy w biurze rachunkowym na gruncie VAT powstaje zgodnie z zasadą ogólną, tj. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

W przypadku biura rachunkowego należy mieć na uwadze, że bezpośrednio w ustawie o VAT nie określono, w którym momencie usługę trzeba uznać za wykonaną. Co do zasady o wykonaniu usługi decyduje sam jej charakter.

W związku z powyższym, aby określić obowiązek podatkowy w biurze rachunkowym na gruncie VAT, należy ustalić, kiedy następuje moment wykonania usługi. W przypadku biur rachunkowych usługi polegają m.in. na księgowaniu dokumentów księgowych, sporządzaniu ewidencji podatkowych czy deklaracji/plików rozliczeniowych. Natomiast momentu wykonania usługi w tym przypadku nie należy utożsamiać z okresem, którego dotyczą księgowane dokumenty, a z tym, w którym usługa faktycznie była wykonywana. Czyli w okresie, w jakim biuro rachunkowe ujmowało dane dokumenty w przeznaczonych do tego ewidencjach, rejestrach itp.

Przykład 1.

Biuro rachunkowe dokonało rozliczenia podatkowego lutego 2022 roku w marcu 2022 roku. W jakim okresie powstanie więc obowiązek podatkowy na gruncie VAT?

Obowiązek podatkowy powstanie z dniem 31 marca 2022 roku.

Warto również mieć na względzie jeszcze dwie kwestie:

  1. fakturę dokumentującą usługę księgową należy wystawić najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi;
  2. jeżeli przed wykonaniem usługi biuro rachunkowe otrzymało zaliczkę (zadatek, ratę itp.), wówczas w dacie tej należy rozpoznać obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy w biurze rachunkowym w PIT

Obowiązek podatkowy w biurze rachunkowym na gruncie PIT zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu:

  • wystawienia faktury
  • albo uregulowania należności.

Analizując powyższe można stwierdzić, że obowiązek podatkowy w biurze rachunkowym powstaje we wcześniejszej z powyżej wymienionych terminów. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy strony ustaliły, że usługi rozliczane będą w określonych w ustawie okresach rozliczeniowych, nie rzadziej niż raz w roku. W takiej sytuacji zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1e ustawy o PIT przychód powstaje w ostatni dzień określonego okresu rozliczeniowego.

Przykład 2.

Biuro rachunkowe dokonuje świadczenia usług księgowych. W umowie ustalono, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Co miesiąc biuro rachunkowe otrzymuje na konto umówioną kwotę. Wystąpiły jednak wątpliwości, kiedy po jego stronie powstaje przychód.

Co do zasady przychód powstaje w ostatnim dniu ustalonego w umowie okresu rozliczeniowego, czyli ostatniego dnia miesiąca, pod warunkiem że nie została wystawiona faktura we wcześniejszym dniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów