0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca tymczasowa - zmiany od 1.06.2017r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych (ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz kilku innych ustaw). Celem zmian była poprawa zatrudnienia tychże pracowników, poprawa ich bezpieczeństwa prawnego oraz eliminacja nadużyć. Dzięki temu praca tymczasowa będzie miała wyższy standard.

Praca tymczasowa - limity zatrudnienia

Najważniejsza zmiana dotyczy limitu zatrudnienia pracownika tymczasowego. Od czerwca 2017 roku pracownik tymczasowy w okresie 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych będzie mógł być zatrudniony u danego pracodawcy użytkownika jedynie przez maksymalnie 18 miesięcy, niezależnie od tego, czy pracownik zostanie skierowany do danego pracodawcy użytkownika przez jedną lub kilka agencji pracy tymczasowej.

Uwaga!

Limit zatrudnienia pracownika tymczasowego dotyczy zarówno umów cywilnoprawnych, jak i umów o pracę.

Z kolei pracownik tymczasowy zastępujący innego pracownika, w sposób ciągły może być zatrudniony u danego pracodawcy użytkownika przez maksymalnie 36 miesięcy.

Praca tymczasowa a rodzaj wykonywanej pracy - kiedy zatrudnienie będzie zabronione?

Od czerwca tego roku został wprowadzony również zakaz zatrudnienia pracownika tymczasowego do wykonywania pracy, która wcześniej była wykonywana przez pracownika zatrudnionego na stałe przez okres ostatnich trzech miesięcy. Dotyczy to zastąpienia pracownika, który został zwolniony przez pracodawcę z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.

Uwaga!

Zakazane jest zatrudnianie pracowników tymczasowych, aby zastąpić pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Zasady wynagradzania pracowników tymczasowych

Pracodawca użytkownik na wniosek agencji pracy tymczasowej ma obowiązek przedstawić agencji do wglądu treści zasad wynagradzania pracowników oraz informować o zmianach tych zasad.

Ewidencja czasu pracy pracowników tymczasowych

Obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, która powinna być przechowywana zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest również prowadzenie ewidencji osób wykonujących u niego pracę tymczasową. W ewidencji powinni znaleźć się pracownicy wykonujący pracę w ramach umowy o pracę oraz pracownicy zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej. Ewidencja powinna zawierać informację o dacie rozpoczęcia oraz dacie zakończenia wykonywania pracy.

Uwaga!

Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową powinna być przechowywana przez okres jej prowadzenia oraz przez 36 miesięcy następujących bezpośrednio po tym okresie.

Pracownica tymczasowa w ciąży

Praca tymczasowa wykonywana przez kobietę w ciąży podlega nowym regulacjom. Jeśli umowa ciężarnej zatrudnionej przez agencję pracy tymczasowej miałaby wygasnąć po upływie trzeciego miesiąca ciąży, taką umowę należy przedłużyć do dnia porodu. Warunkiem jest zatrudnienie w danej agencji pracy tymczasowej przez co najmniej 2 miesiące.

Uwaga!

Do pracownicy tymczasowej zatrudnionej przez co najmniej 2 miesiące w danej agencji pracy tymczasowej stosuje się przepisy art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

Inne zmiany

  1. Wprowadzenie dwóch rodzajów agencji zatrudnienia:

  • agencje świadczące usługi pracy tymczasowej;

  • agencje świadczące usługi: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego.

  1. Obowiązek uzyskania certyfikatu marszałka województwa w celu świadczenia usług pracy tymczasowej.

  2. W przypadku kierowania do pracy cudzoziemców do pracodawców użytkowników działających w Polsce, obowiązują nowe zasady świadczenia tej usługi.

  3. Obowiązek posiadania przez agencję pracy tymczasowej lokalu do świadczenia usług.

  4. Rozszerzone kompetencje kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

  5. Umożliwienie marszałkowi województwa sprawdzanie raz na kwartał zaległości w odprowadzaniu składek ZUS za pracowników przez agencje pracy tymczasowej.

Kary za naruszenie przepisów

W przypadku naruszenia warunków prowadzenia agencji pracy tymczasowej i nieusunięcia tych naruszeń, taka agencja może zostać wykreślona z rejestru podmiotów prowadzących agencje pracy tymczasowej.

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, zwłaszcza limitu pracy i wykonywania zabronionej pracy, inspektor pracy może nałożyć grzywnę w wysokości do 2000,00 zł, a w przypadku recydywy do 5000,00 zł.

Z kolei Sąd pracy może nałożyć grzywnę od 1000,00 zł do 30 000,00 zł.

Praca tymczasowa jest coraz powszechniejsza. Niestety agencje pracy tymczasowej nadużywały nieco prawa pracowników tymczasowych. W związku z tym, w celu poprawy bezpieczeństwa prawnego, od czerwca 2017 r. zostały wprowadzone korzystne zmiany dotyczące pracy tymczasowej. Zmiany te mają też na celu wyeliminowanie nadużyć.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów