Poradnik Przedsiębiorcy

Świadectwo pracy - jakie zmiany obwiązują od 2017 r.?

Istota świadectwa pracy sprowadza się do tego, że pracownik po ustaniu stosunku pracy posiada dokument, z którego wynika jego historia zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Jest to potwierdzenie wykonywania pracy wyłącznie w ramach stosunku pracy. Jeżeli pracownik będzie chciał się ubiegać o świadczenia, np. zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne, emeryturę, to będzie to dokument niezbędny w celu ustalenia tych świadczeń. Świadectwo pracy służy też kolejnemu pracodawcy – na jego podstawie ustala on m.in. prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego, prawo do nagrody jubileuszowej itp.

Świadectwo pracy - zmiany obowiązujące od 2017 roku

1 stycznia 2017 r. zostało uchylone rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Na to miejsce zostało wydane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (poz. 2292). Główne zmiany zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika wiążą się z samą treścią świadectwa pracy, rozszerzony został katalog dodatkowych informacji, termin wydania świadectwa pracy, uregulowano kwestię wydawania świadectw pracy innej osobie upoważnionej przez pracownika, dostarczania świadectwa pracy oraz jego formę. Wskazane zmiany - jak czytamy w uzasadnieniu projektu - mają na celu uzupełnienie treści świadectwa pracy o nowe uprawnienia rodzicielskie przysługujące pracownikom, dostosowanie zasad wydawania świadectw pracy wynikających z art. 97 § 1 – § 13 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ustawą, a także doprecyzowanie przepisów budzących do tej pory istotne wątpliwości po stronie pracodawców.

Poniżej zostały wymienione wszystkie zmiany, które już obowiązują w nowym świadectwie pracy od 1 stycznia 2017 r.

Wskazanie drugiego imienia pracownika

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca jest zobowiązany wykazać w treści świadectwa pracy nie tylko pierwsze imię pracownika, lecz także drugie lub więcej imion, jeśli pracownik takie posiada. Cudzoziemcy bardzo często posiadają więcej niż jedno imię, w takim przypadku należy wykazać wszystkie imiona pracownika w treści świadectwa pracy.

Zgodnie z instrukcją wypełniania świadectwa pracy, pracodawca jest zobowiązany do wskazania trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Okresy zatrudnienia

Okres zatrudnienia został zastąpiony liczbą mnogą - okresami zatrudnienia, które dodatkowo powinny zawierać informację na temat wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika we wskazanych okresach zatrudnienia.

Rodzaj wykonywanej pracy

Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje wykazywane w ust. 2 wzoru świadectwa pracy zostały rozszerzone o rodzaj wykonywanej pracy w stosunku do poprzednio funkcjonującego wzoru świadectwa pracy.

Tryb rozwiązania stosunku pracy

Ustawodawca wskazuje na możliwe tryby rozwiązania stosunku pracy określone w Kodeksie pracy:

  • związane z przejściem zakładu pracy, gdy pracownik za 7-dniowym uprzedzeniem rozwiązuje stosunek pracy, w razie odmowy przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy i płacy - art. 23(1) § 4 lub § 5;

  • rozwiązanie na mocy porozumienia stron; przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia; z upływem czasu, na który była zawarta - art. 30 § 1. Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy - za wypowiedzenie lub bez wypowiedzenia – pracodawca wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie. Bez wypowiedzenia – pracodawca wskazuje art. 52 (rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika) albo art. 53 (rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika) lub art. 55 (rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracownika) Kodeksu pracy. Na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika – pracodawca wskazuje art. 1 albo art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474);

  • pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy - art. 48 § 2;

  • jeżeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, może on rozwiązać ten stosunek za jednomiesięcznym wypowiedzeniem - art. 68(3);

  • w przypadku gdy lekarz orzeknie, że dana praca zagraża młodocianemu, a pracodawca nie zmieni rodzaju wykonywanej przez niego pracy, umowa o pracę rozwiązuje się niezwłocznie, a pracodawca jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia - art. 201 § 2

lub w przepisach odrębnych.