Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS przechodzącego na urlop wychowawczy przedsiębiorcy opłaci państwo

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której przepisy weszły w życie 1 września 2013 roku, wprowadziła szereg korzystnych zmian, szczególnie jeśli chodzi o kwestie opłacania składek ZUS na urlop wychowawczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy przysługuje na podstawie Kodeksu pracy osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 186 §1 powyższego kodeksu pracownik, który zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego, którego wymiar wynosi 35 miesięcy, plus jeden dodatkowy miesiąc dla drugiego rodzica, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Wraz z nowelizacją przepisów, od 2016 roku, urlop wychowawczy można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Istotną zmianą jest również możliwość korzystania z urlopu wychowawczego obojga rodziców równocześnie, jednak nie przekraczając wspólnego 36-miesięcznego wymiaru urlopu. Bez zmian natomiast pozostała możliwość wykorzystania urlopu jednorazowo lub w rozbiciu na 5 okresów.

Aby pracownik nabył prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego, musi zatem być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym do okresu tego wlicza się wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia. Również przedsiębiorca, który zawiesi firmę w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, będzie mógł skorzystać z tzw. “urlopu wychowawczego dla przedsiębiorców”. Jednak w tym przypadku musi spełniać określone warunki.

Urlop wychowawczy przedsiębiorcy - składki ZUS

W związku z powyższym, przedsiębiorcom, którzy przebywają na urlopie wychowawczym, państwo będzie opłacało składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Warunkiem koniecznym do spełnienia w celu skorzystania z urlopu wychowawczego dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest min. 6-miesięczny staż opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Co ważne okres ten nie może być przerywany oraz musi następować bezpośrednio przed urlopem wychowawczym. W sytuacji kiedy przedsiębiorca opłaca składki społeczne krócej niż 6 miesięcy, ZUS opłaci jedynie składki emerytalne, co nie jest korzystne, ponieważ w tym czasie przedsiębiorca straci prawo do korzystania z opieki zdrowotnej.

Wymiar podstawy składek

Jeśli rodzic przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z urlopu wychowawczego w całości, to na okres 3 lat zawiesza działalność w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W tym czasie z budżetu państwa opłacane będą składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a podstawę wymiaru tych składek będzie stanowiło 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w danym roku. Tak będzie w przypadku osób opłacających składki społeczne min. przez 6 miesięcy przed skorzystaniem z urlopu wychowawczego. Przedsiębiorcy z krótszym stażem opłacania składek, w czasie korzystania z zawieszenia firmy w celu opieki nad dzieckiem, z budżetu państwa będą mieli opłacaną jedynie składkę emerytalną, której postawa będzie wynosiła 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Urlop wychowawczy przedsiębiorcy - formalności

W celu przystąpienia do urlopu wychowawczego przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku na formularzu CEIDG-1. Szczególną uwagę należy zwrócić na pkt 14.4, gdzie należy zaznaczyć, że zawieszenie działalności następuje w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wniosek można wysłać w formie online przy użyciu podpisu elektronicznego czy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Inną możliwością jest złożenie wniosku osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przesłanie listem poleconym, jednak w tym ostatnim przypadku należy notarialnie potwierdzić własnoręczny podpis wnioskodawcy. Warto najpierw przygotować wniosek on-line i wydrukować go, a następnie podpisać go w dowolnej gminie (warto zapamiętać numer wniosku). W takiej sytuacji za dzień złożenia wniosku uważa się dzień, w którym przedsiębiorca podpisał wniosek w urzędzie. W przypadku kiedy składany on-line wniosek będzie niepoprawny, system od razu zlokalizuje błąd i poinformuje przedsiębiorcę. Natomiast w przypadku wniosków składanych osobiście w urzędzie gminy, korekty lub uzupełnienia należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych.