Poradnik Przedsiębiorcy

Nieobecność w pracy - jak ją usprawiedliwić

Nieobecność w pracy może być spowodowana różnymi czynnikami - zarówno chorobą oraz innymi sytuacjami określonymi w prawie pracy, jak i zdarzeniami losowymi, którym nie można było zapobiec, a które mogą zostać uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające absencję. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie powody mogą stanowić o usprawiedliwieniu absencji pracownika w pracy.

Nieobecność w pracy - poinformuj pracodawcę o przyczynach

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o przyczynie oraz przewidywanym czasie nieobecności - nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli zakład pracy nie ma ustalonego z góry sposobu zawiadamiania o nieobecnościach, należy to zrobić osobiście lub przez inną osobę - telefonicznie bądź za pomocą innego środka łączności. Można także wysłać zawiadomienie drogą pocztową, wtedy za datę zawiadomienia uznaje się datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu również można usprawiedliwić, jednak tylko w szczególnych okolicznościach, na przykład obłożnej choroby pracownika połączonej z nieobecnością domowników.

Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy dowodami usprawiedliwiajacymi nieobecność w pracy są:

  • zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA,
  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych przepisami,
  • oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem - w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem,
  • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
  • oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy niani albo opiekuna dziennego dziecka, wypisane przez lekarza na innym druku niż ZUS ZLA, musi zawierać:

  • okres niezdolności do pracy,
  • dane niani lub dziennego opiekuna dziecka (imię i nazwisko oraz numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego)
  • pieczątkę oraz podpis lekarza, wystawiającego zwolnienie.

Oświadczenie o chorobie niani lub dziennego opiekuna jest nową przyczyną usprawiedliwiania absencji. Pracownicy mogą usprawiedliwić nieobecność w pracy w ten sposób nieobecności od 22 listopada 2013 roku.