0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie nadpłaty VAT w imporcie towarów po otrzymaniu decyzji z urzędu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę sklep internetowy i dokonuję zakupów towarów od kontrahentów spoza UE. Jestem czynnym podatnikiem VAT i rozliczam się na KPiR. Odprawy celne realizowane są w Polsce na zasadach ogólnych. Otrzymałem z urzędu celnego pismo korygujące podatek VAT z dokumentu celnego. W jaki sposób następuje rozliczenie nadpłaty VAT w imporcie towarów i co w takiej sytuacji powinienem zrobić, gdybym zdecydował się na korzystanie z procedury uproszczonej importu?

Michał, Łódź

 

W przypadku importu towarów podstawą do rozliczenia podatku VAT są dokumenty celne – SAD lub PZC. Sposób korygowania błędów, które się tam znajdują, uzależniony jest od procedury rozliczania importu towarów – zasad ogólnych lub procedury uproszczonej wynikającej z art. 33a ustawy o VAT.

Rozliczenie nadpłaty VAT w imporcie towarów na zasadach ogólnych

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania w przypadku importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli podatnik importuje towary, które objęte są akcyzą, to podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Rozliczając podatek VAT z tytułu importu towarów na zasadach ogólnych, przedsiębiorca zobowiązany jest do wpłaty podatku VAT w terminie 10 dni od dnia powiadomienia go przez organ celny o wysokości należności podatkowych, czyli otrzymania dokumentów celnych.

Art. 19a ust. 9 ustawy o VAT:

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego.

Przedsiębiorca, który rozlicza transakcję importu towarów na zasadach ogólnych, wykazuje w pliku JPK_V7 wyłącznie podatek VAT po stronie podatku naliczonego. Warunkiem jest wykorzystywanie przez niego towarów w działalności opodatkowanej VAT. Jeżeli po rozliczeniu transakcji okaże się, że w dokumentach celnych nastąpił błąd skorygowany przez organ celny w wydanej decyzji przedsiębiorca, który rozliczył już wcześniej taki podatek VAT (w zawyżonej wartości), nie musi dokonywać żadnych czynności. Wynika to z art. 40 ustawy o VAT, zgodnie z którym w sytuacji gdy kwota podatku została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli w imporcie podatku zmniejszyła ona kwotę podatku należnego.

Rozliczenie nadpłaty VAT w imporcie towarów (w przypadku stosowania zasad ogólnych) nie wystąpi, ponieważ podatnik odliczył podatek VAT, czyli pomniejszył podatek VAT należny o taką samą (zawyżoną) kwotę, co oznacza, że transakcja jest neutralna na gruncie VAT. Jednocześnie podatnik nie ma prawa do zwrotu nadpłaconego podatku VAT, zachowując tym samym prawo do odliczenia zapłaconego podatku.

Potwierdzeniem powyższego postępowania jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 22 kwietnia 2016 roku o sygn. I SA/Lu 1356/15, w którym czytamy, że:

w doktrynie prawa podatkowego powyższa regulacja jest uznawana za przejaw dążenia ustawodawcy polskiego do uproszczenia procedur związanych z rozliczeniem podatku VAT z tytułu importu towarów. Wiąże się to z faktem, że nadpłatę (składającą się pierwotnie także na podatek naliczony) w tych przypadkach podatnik już sobie „odebrał”, pomniejszając o nią podatek należny. Rozwiązanie odmawiające prawa do zwrotu nadpłaty w tym przypadku jest prostsze. Zastosowanie ogólnych zasad dotyczących nadpłat w tym wypadku dawałoby podatnikowi prawo do wystąpienia o zwrot nadpłaty i do jego otrzymania, ale jednocześnie – po otrzymaniu nadpłaty – obligowałoby go do korekty rozliczeń z tytułu VAT, przez pomniejszenie odliczonego wcześniej podatku naliczonego właśnie o kwotę zwróconej nadpłaty. Prowadziłoby to w istocie do wykonywania dwóch dodatkowych czynności technicznych, nie zmieniając powstałego już skutku.

Rozwiązanie przyjęte w art. 40 ustawy o VAT pozwala na wyeliminowanie powyższych konsekwencji. Jeżeli zatem podatnik odliczył podatek naliczony, a następnie okaże się, że kwota podatku zapłacona przy imporcie towarów została nadpłacona podatnik może, na podstawie przedmiotowego przepisu, zachować dotychczasowe odliczenie – jednocześnie nie nabywa prawa do ubiegania się o zwrot nadpłaty”.

Przykład 1.

Dokonując importu towarów z Chin, firma XYZ otrzymała dokumenty celne, w których do uiszczenia wykazano podatek VAT w wysokości 2 560 zł. Został on wpłacony do urzędu w terminie 10 dni od powstania zobowiązania celnego, a transakcję importu towarów wykazano w kwocie 2 560 zł w rejestrze VAT zakupów, a tym samym w pliku JPK_V7. Dwa miesiące później firma XYZ otrzymała pismo z urzędu celnego o zawyżeniu zobowiązania z tytułu podatku VAT o kwotę 560 zł. Jak powinno przebiegać rozliczenie nadpłaty VAT w imporcie towarów?

Z racji tego, że podatek VAT wynikający z dokumentów celnych został uregulowany, a podatek VAT naliczony z tego tytułu wykazany został w pliku JPK_V7, otrzymane pismo z urzędu celnego nie będzie powodowało skutków podatkowych. Wynika to z art. 40 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik nie ma prawa do wnioskowania o zwrot nadpłaconego podatku VAT, jeżeli odliczył podatek w deklaracji VAT (wykazał go w części deklaracyjnej pliku JPK_V7).

Rozliczenie nadpłaty VAT w imporcie towarów w procedurze uproszczonej

Procedura uproszczona rozliczania importu towarów wynika z art. 33a ustawy o VAT i polega na wykazaniu transakcji zarówno po stronie podatku VAT należnego, jak i naliczonego w deklaracji VAT (w części deklaracyjnej pliku JPK_V7). Dzięki temu przedsiębiorcy stosujący procedurę uproszczoną nie płacą podatku VAT z tytułu importu towarów w terminie 10 dni od dnia odprawy, a wykazują go dopiero w pliku JPK_V7 za okres, w którym miała miejsce odprawa celna.

Stosując procedurę uproszczoną importu towarów z art. 33a ustawy o VAT, podatnik nie wpłaca podatku VAT w terminie 10 dni od momentu powstania długu celnego, tak jak w przypadku rozliczania importu na zasadach ogólnych.

Z racji tego, że w procedurze uproszczonej nie występuje faktyczna zapłata podatku VAT, rozliczenie nadpłaty VAT w imporcie towarów nie może być dokonane na podstawie art. 40 ustawy o VAT, bowiem nie wystąpiła faktyczna nadpłata podatku VAT. Oznacza to, że otrzymanie pisma z urzędu celnego o nieprawidłowym naliczeniu podatku VAT na dokumencie celnym będzie powodowało konieczność skorygowania pliku JPK_V7.

Stanowisko takie przedstawił również Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 września 2019 roku o sygn. 0111-KDIB3-3.4012.256.2019.1.PK, w której czytamy, że: 

Podatek należny zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy został przez Wnioskodawcę rozliczony w deklaracji podatkowej, czyli bez fizycznej wpłaty podatku należnego w terminie 10 dni, o którym mowa w art. 33 ust. 4 cyt. ustawy. Czyli nie zaistniała sytuacja, przewidziana w art. 72 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, która skutkowałaby powstaniem nadpłaty. Zatem cytowany wyżej art. 40 ustawy o VAT, w którym mówi o nadpłaconym podatku, nie będzie miał zastosowania.

W konsekwencji, w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę decyzji unieważniającej omyłkowo złożone zgłoszenie celne w następnym miesiącu (następnym okresie rozliczeniowym) po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w imporcie towarów [...] do korekty podatku należnego nie znajdzie zastosowanie norma wynikająca z art. 40 ustawy o VAT”.

Po otrzymaniu decyzji z organu celnego dotyczącej błędnego wykazania kwoty podatku VAT w dokumencie celnym przedsiębiorca powinien skorygować plik JPK_V7 po stronie podatku VAT należnego i naliczonego o tę kwotę. Podstawą korekty jest decyzja naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Korekta podatku VAT powinna mieć miejsce w pliku JPK_V7 za okres, w którym przedsiębiorca otrzymał decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego ze stwierdzonym błędem.

Przykład 2.

Rozliczając import towarów w procedurze uproszczonej, firma XYZ wykazała transakcję zakupu po stronie podatku VAT naliczonego i należnego w kwocie 24 000 zł w pliku JPK_V7 za maj. W lipcu otrzymała decyzję organu celno-skarbowego o błędnej kwocie VAT na dokumentach celnych. Wynika z niej, że podatek VAT został zawyżony o 1 000 zł. Jak powinno przebiegać rozliczenie nadpłaty VAT w imporcie towarów z art. 33a?

Z racji tego, że import towarów rozliczany jest w procedurze uproszczonej, nie powstaje nadpłata podatku VAT. W związku z tym nie ma zastosowania art. 40 ustawy o VAT, co w konsekwencji oznacza, że firma XYZ jest zobowiązana do skorygowania pliku JPK_V7 o błędnie wykazaną kwotę podatku VAT. Korekty dokonuje się w miesiącu otrzymania decyzji dotyczącej błędnego rozliczenia VAT, a więc w tym przypadku w pliku JPK_V7 za lipiec.

Oznaczenie importu towarów w pliku JPK_V7

W systemie wFirma.pl możliwe jest rozliczenie zarówno transakcji importu towarów na zasadach ogólnych, jak i w ramach procedury uproszczonej. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS i w polu DOSTAWCA wprowadzić dane kontrahenta spoza UE, które widnieją na fakturze zakupu. Następnie jako DATA WYSTAWIENIA I DATA KSIĘGOWANIA DO VAT należy wskazać datę otrzymania dokumentu celnego.

rozliczenie nadpłaty vat w imporcie towarów

W kolejnym kroku trzeba przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję Import towarów (jeżeli rozliczenie dotyczy zasad ogólnych) lub Import towarów art. 33a (jeżeli rozliczenie dotyczy procedury uproszczonej).

rozliczenie nadpłaty vat w imporcie towarów a oznaczenie w pliku JPK_V7W przypadku rozliczania importu towarów w procedurze uproszczonej analogiczny wpis należy dodać w zakładce: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS.

Tak wykazana transakcja importu towarów zostanie wykazana w JPK_V7 z dodatkowym oznaczeniem „IMP” w części ewidencyjnej pliku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów