0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie otrzymania terminalu dla płatności bezgotówkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2017 r. Ministerstwo Rozwoju wraz z ZBP (Związek Banków Polskich) oraz firmami dysponującymi technologiami umożliwiającymi płatność bezgotówkową stworzyły wspólną inicjatywę, która przybrała formę fundacji o nazwie Polska Bezgotówkowa (zwana dalej Fundacją).

Fundacja ta ma na celu realizację programu stopniowego zwiększania świadomości konsumentów na temat specyfiki płatności elektronicznych oraz powiększania liczby firm handlowych, usługowych, pozostałych działających na terytorium RP, nabywających elektroniczne instrumenty płatnicze. 

Ponadto Fundacja jest odbiciem promocji technologii wspierających płatności terminalowe, ale także pozostałe płatności bezgotówkowe.

Podatnicy, którzy skorzystali lub chcą skorzystać z programu realizowanego przez Fundację, będą mieli obowiązek dokonać odpowiedniego rozliczania w swoich księgach firmowych otrzymanego sprzętu. Na czym rozliczenie otrzymania terminalu ma polegać?

Fundacja Polska Bezgotówkowa

Fundacja Polska Bezgotówkowa coraz bardziej popularyzuje w świadomości klientów w Polsce korzyści płynące z dokonywania zakupów bezgotówkowych. 

Z kolei dla firm oferuje wsparcie w postaci 12-miesięcznego, bezpłatnego korzystania z terminala płatniczego dla dokonywania rozliczeń bezgotówkowych. Na czym dokładnie polega owe wsparcie?

Wsparcie Fundacji

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może jednorazowo skorzystać z uczestnictwa w programie Polska Bezgotówkowa. 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest:

 • nienakładanie dodatkowych opłat na klientów płacących kartą,

 • nieprzyjmowanie płatności bezgotówkowych przez 12 ostatnich miesięcy,

 • oznakowanie swojej firmy logo organizacji płatniczych oraz Fundacji.

Udział nie wymaga od podatnika zapłaty na rzecz Fundacji. Wsparcie dla firm polega na przekazaniu terminala płatniczego na rok bez ponoszenia wydatków jego instalacji oraz naliczania kosztów jego używania przy rozliczeniach bezgotówkowych. 

Dopiero przekroczenie kwoty 100 000 zł przed upływem 12 miesięcy powoduje zainicjowanie naliczania kosztów za użycie terminala.

Jeżeli natomiast z góry wiadomo, że przedsiębiorca nie osiąga takich obrotów, wówczas przez rok będzie dysponował bezpłatnym terminalem płatniczym.

Podatnik może otrzymać maksymalnie 3 terminale przypadające na jednego zakontraktowanego agenta rozliczeniowego. Wyjątkiem są natomiast firmy transportowe realizujące połączenia międzymiastowe. One mogą ubiegać się o nie więcej niż 20 terminali. 

Umowę podatnik podpisuje nie z Fundacją, a z wybraną instytucją płatniczą (jej agentem) na okres minimum 12 miesięcy. Do wyboru są następujące firmy:

 • Bank Millennium,

 • Bank Pocztowy,

 • Evo Payments International Sp. z o.o.,

 • SumUp,

 • Elavon,

 • eCard S.A.,

 • Planet Pay,

 • eService,

 • First Data,

 • Credit Agricole,

 • Nest Bank,

 • Santander Bank Polska,

 • SIX Payment Services,

 • Bank PBS,

 • PKO Bank Polski,

 • Polskie ePłatności,

 • Alior Bank,

 • mBank,

 • Bank Pekao,

 • ING Bank Śląski,

 • Krakowski Bank Spółdzielczy,

 • BNP Paribas,

 • PaySquare,

 • PayTel,

 • Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Należy pamiętać, że po 12 miesiącach każda z firm może proponować odmienne warunki po zakończeniu pierwszego, bezpłatnego okresu umownego.

Rozliczenie otrzymania terminalu w PKPiR

Podatnicy, którzy skorzystają z programu Polska Bezgotówkowa, otrzymają bezpłatny terminal oraz fakturę dokumentującą jego zakup. Jednak faktura ta będzie już opłacona przez Fundację, a więc przedsiębiorca nie będzie musiał jej regulować. 

W tym miejscu należy pamiętać o art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o p.d.o.f.), która to w punkcie 2 i podpunkcie 8 określa, że przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W powyższej sytuacji podatnik otrzymuje bezpłatny terminal, a zapłatę za niego ponosi Fundacja. Tak więc w tej sytuacji podatnik uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń, czyli uzyskuje korzyść, za którą nie jest obowiązany regulować zapłaty, a za którą zapłacił inny podmiot.

Wartość nieodpłatnych świadczeń zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o p.d.o.f. ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;

 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Idąc dalej i poruszając kwestię kosztów u odbiorcy terminalu – otrzymana faktura dokumentująca nabycie terminalu, mimo że jest już opłacona przez Fundację, stwierdza zakup dokonany na podatnika i na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Wydatek ten nie zawiera się także w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. To skutkuje tym, że daną fakturę podatnik księguje w taki sam sposób jak fakturę za inny wydatek niestanowiący środka trwałego (przeznaczony w 100% na cele firmowe).

Zatem przedsiębiorca, który otrzymał bezpłatny terminal i fakturę (opłaconą przez Fundację) za jego nabycie, zaksięguje (rozpozna) w PKPiR w:

 1. kolumnie nr 8 PKPiR (pozostałe przychody) otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w kwocie brutto pod datą wystawienia faktury (pierwszy moment uzyskania przychodu faktury zapłaconej przez Fundację), już w tym momencie faktura została bowiem opłacona (wraz z podatkiem VAT);

 2. kolumnie nr 13 PKPiR (pozostałe wydatki) fakturę za zakup terminala:

 • w kwocie netto, jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT

 • w kwocie brutto, jeśli przedsiębiorca jest zwolnionym podatnikiem VAT.

W ewidencji VAT (JPK_VAT) kupujący będący czynnym podatnikiem VAT odliczy w miesiącu otrzymania faktury za bezpłatny terminal albo w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych (miesiącach lub kwartałach):

 1. pełną kwotę podatku VAT wynikającą z faktury zakupu terminala albo

 2. częściową kwotę podatku VAT z uwagi na to, że przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej (stosuje współczynnik do odliczenia zakupów na działalność mieszaną), może dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury nabycia (wydatku dotyczącego obu rodzajów działalności) w kwocie stanowiącej iloczyn stosowanego współczynnika przez kwotę podatku VAT z faktury.

Rozliczenie otrzymania terminalu w ewidencji przychodów

Według art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2–2b ustawy o podatku dochodowym.

Z kolei przychody z nieodpłatnych świadczeń w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych winny być opodatkowanie w miesiącu ich uzyskania stawką 3%.

Z uwagi na to, że przychodów w ryczałcie ewidencjonowanym nie pomniejsza się o poniesione koszty, to rozliczenie faktury za nabycie (bezpłatnego) terminala płatniczego należy zaksięgować w ewidencji przychodów w poniższy sposób:

 1. w kolumnie przychodów opodatkowanych stawką 3% podatnik ujmuje otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w kwocie brutto pod datą wystawienia faktury (pierwszy moment uzyskania przychodu faktury zapłaconej przez Fundację), już w tym momencie faktura została bowiem opłacona (wraz z podatkiem VAT).

Jeżeli podatnik stosujący ryczałt jest jednocześnie czynnym podatnikiem VAT, to tak jak powyżej w ewidencji VAT (JPK_VAT) odliczy w miesiącu otrzymania faktury (za bezpłatny terminal) albo w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych (miesiącach lub kwartałach):

 1. pełną kwotę podatku VAT wynikającą z faktury zakupu terminala albo

 2. częściową kwotę podatku VAT z uwagi na to, że przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej (stosuje współczynnik do odliczenia zakupów na działalność mieszaną), może dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury nabycia (wydatku dotyczącego obu rodzajów działalności) w kwocie stanowiącej iloczyn stosowanego współczynnika przez kwotę podatku VAT z faktury.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów