Poradnik Przedsiębiorcy

Płatności firmowe z konta prywatnego

Trudno sobie wyobrazić prowadzenie działalności gospodarczej bez konta bankowego. Jednak jest to możliwe. Konta bankowego nie muszą posiadać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób, a ich ubiegłoroczny dochód nie przekroczył 2 mln euro. Przepisy pozwalają im na opłacanie składek ZUS i podatków np. na poczcie. Mogą też odbierać zwrot podatku w gotówce. Pozostali przedsiębiorcy muszą rozliczać się z ZUS i US za pomocą rachunku bankowego (lub np. w SKOK). Obowiązek posiadania rachunku występuje także, gdy przedsiębiorca ubiega się o zwrot VAT. Czy natomiast płatności firmowe mogą pochodzić z konta prywatnego przedsiębiorcy?

Obowiązek przeprowadzania transakcji bezgotówkowych - płatności firmowe

Przedsiębiorcy, co do zasady zobligowani są do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych. Obowiązek ten wynika z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców:

“Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Firmowe rachunek bankowy - czy jest konieczny?

Żadne przepisy nie nakładają na podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązku zakładania firmowego rachunku bankowego. W związku z czym za jego brak na przedsiębiorcę z pewnością nie zostanie nałożona kara.

Konto firmowe jednak znacznie ułatwia dokonywanie rozliczeń przez przedsiębiorcę. Warto rozważyć założenie takiego rachunku, gdyż jego posiadanie może okazać się niezbędne i pozwoli na uniknięcie problemów związanych z rozliczeniem przychodów z odsetek bankowych a także różnic bankowych, czy pomieszania wydatków prywatnych i firmowych.

Regulowanie płatności firmowych z konta prywatnego

Prawo wymaga, aby przedsiębiorca regulował należności poprzez rachunek bankowy (rachunek płatniczy). Nie ma on obowiązku posiadania osobnego konta firmowego. Banki jednak często zakazują w swoich regulaminach, korzystania z kont osobistych do celów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Regulacje nie odnoszą się również do kwestii dokonywania rozliczeń przy użyciu prywatnego rachunku bankowego - ani nie zabraniają ani nie zezwalają.

Jednak przedsiębiorca powinien posiadać rachunek bankowy czy to prywatny czy to firmowy, gdyż będzie on niezastąpiony, chociażby w kwestii regulowania podatków i składek ZUS. Przepisy jasno wskazują, że płatności podatku VAT, zaliczki na podatek dochodowy, czy też składek ZUS należy dokonać przelewem.

Przepisy nie zabraniają korzystania z rachunku osobistego, zgłoszonego jako ten, który jest używany w prowadzeniu działalności. Jednak musi to być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza – przykładowo, jeżeli małżonkowie mają wspólny rachunek, nie może on służyć do celów prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie można go przypisać wyłącznie przedsiębiorcy.