Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 1) - Formy organizacyjne i prawne

Ważne!

Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego NIP powinien we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie.

Pola 03.1 oraz 03.2, wypełnia tylko osoba nieposiadająca obywatelstwa kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg

04 - Adres zamieszkania wnioskodawcy

Osoba dokonująca rejestracji działalności gospodarczej w części tej wpisuje aktualny adres zamieszkania.

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg

05 - Adres zameldowania

Jeżeli przyszły przedsiębiorca nie uzupełni tej rubryki oraz nie zaznaczy okienka “Brak miejsca zameldowania”, to za adres zameldowania zostanie uznany adres zamieszkania wskazany w części 04 druku. Pole 11 - “Opis nietypowego miejsca” - jest zazwyczaj pozostawiane puste, chyba że podatnik uzna swoje miejsce zamieszkania za nietypowe w jakiś sposób.

rozpoczęcie działalności gospodarczej

06 - Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy

W części tej wskazuje się nazwę firmy. Co ważne, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej osób fizycznych, to imię i nazwisko jest podstawową nazwą firmy.

Ważne!

Podanie jako nazwy P.H.U. Gwiazdor jest niewystarczające, należy dodać do niej imię i nazwisko przedsiębiorcy np. P.H.U. Gwiazdor Jan Kowalski.

W polu 06.1 - Przewidywana liczba osób pracujących należy uwzględnić właściciela oraz pracowników, którzy uzyskują z działania na rzecz firmy dochód lub wynagrodzenie. Natomiast w polu 06.2 - Przewidywana liczba zatrudnionych, ujmuje się jedynie osoby zatrudnione w firmie na podstawie stosunku pracy.

Pole 06.3 jest niezwykle istotne, bowiem w nim przyszły przedsiębiorca określa rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z 2007 r. Każdy typ działalności ma przypisany unikalny, 5-znakowy kod. W pierwszej pozycji należy wpisać kod działalności przeważającej - czyli takiej, z której podatnik uzyskuje (lub przewiduje, że tak będzie) największe przychody. Jeśli jest to jedyny rodzaj prowadzonej działalności, pozostałe pozycje mogą pozostać puste. W innym wypadku, należy je uzupełnić kolejnymi właściwymi kodami PKD.

We wniosku CEIDG-1 można wpisać maksymalnie 9 kodów PKD. W przypadku, gdy miejsce na druku CEIDG-1 okaże się niewystarczające, wówczas można skorzystać z załącznika CEIDG-RD, zaznaczając na głównym formularzu pole Kontynuacja w załączniku CEIDG-RD.

rozpoczęcie działalności gospodarczej

07 - Nazwa skrócona

Przedsiębiorca w polu tym powinien wskazać skróconą nazwę firmy składającą się maksymalnie z 31 znaków. Nazwa ta będzie stosowana w kontaktach w ZUS. W przypadku braku chęci posiadania nazwy skróconej należy wskazać własne imię i nazwisko przedsiębiorcy.

rozpoczęcie działalności gospodarczej

08 - Data rozpoczęcia działalności

W części 08 druku CEIDG-1 należy wskazać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, przy czym nie może być ona wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Należy pamiętać, że data rozpoczęcia działalności może być datą przyszłą.

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg

09 - Dane do kontaktu

Osoba dokonująca rejestracji działalności gospodarczej podaje w tym miejscu dane kontaktowe, jak numer telefonu, e-mail, numer faksu czy też adres strony WWW. Co ważne, zostaną one umieszczone na stronie CEIDG i będą ogólnodostępne dla osób poszukujących danych o firmie w bazie.

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg

10 - Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Pole 10.1 jest obowiązkowe w przypadku, gdy siedziba firmy znajduje się pod innym adresem, niż wskazany w pozycji 04 druku (adres zamieszkania). Natomiast 10.2 - adres doręczeń, należy wypełnić jedynie wówczas, gdy różni się on wskazanego w polu 10.1.

Ważne!

Adres do doręczeń może być umiejscowiony wyłącznie na terytorium Polski.

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg

11 - Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Tę część druku należy wypełnić jedynie wówczas, gdy działalność gospodarcza jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu  (np. gdy firma posiada oddziały, punkty sprzedaży).

W przypadku, gdyby miejsc dodatkowych było więcej niż jedno, podatnik powinien posłużyć się załącznikiem CEIDG-MW, zaznaczając pole “Kolejne miejsca wykonywania działalności gospodarczej w załączniku CEIDG-MW”.

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg