Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 12) - Zasady rozliczania składek ubezpieczeniowych w ZUS - cz. III

Osoba prowadząca działalność ma prawo do korzystania ze świadczeń wypłacanych do ZUS w związku z opłacaniem składek. Poznaj zasady rozliczania składek ubezpieczeniowych

Zasady rozliczania składek ubezpieczeniowych - emerytury

Nowy system emerytalny składa się z trzech filarów:

 • Filar pierwszy zarządzany jest przez instytucję publiczną – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest obowiązkowy, funkcjonujący na podstawie składek odprowadzanych do ZUS. Składki są gromadzone i wypłacane na bieżące emerytury i renty.
 • Filar drugi stanowią otwarte fundusze emerytalne (OFE), które zarządzane są przez prywatne instytucje – powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Jest obowiązkowy, jednak można wybrać czy część składek ma być gromadzona na subkoncie ZUS czy w otwartym funduszu emerytalnym. 
 • Filar trzeci podobnie jak filar II jest zarządzany przez prywatne instytucje. Przynależność do III filaru ma charakter całkowicie dobrowolny. Ma on w przyszłości zapewnić podwyższone świadczenia emerytalne za dodatkową składkę. W ramach tego filaru znajdują się przede wszystkim pracownicze programy emerytalne (PPE).

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie wynosił:

 • 60 lat dla kobiet,
 • 65 lat dla mężczyzn.

Emerytury pomostowe

Od 1 stycznia 2009 roku prawo do emerytury pomostowej przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
 • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,
 • posiada okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
 • przed 1 stycznia 1999 roku wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (wg starego i nowego wykazu),
 • po 31 grudnia 2008 roku wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (według nowego wykazu),
 • nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu w przypadku, gdy łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest niezdolny do pracy,

 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy:

  • co najmniej 5 lat ubezpieczenia (okresów składkowych i nieskładkowych) w ostatnim 10-leciu przed zgłoszeniem wniosku lub przed powstaniem niezdolności do pracy,

  • jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku poniżej 30 lat, okresy te są odpowiednio krótsze wynoszą od 1 roku do 4 lat,

  • 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn wyłącznie okresu składkowego (nie uwzględnia się okresów nieskładkowych) przy całkowitej niezdolności do pracy i nie jest wymagany co najmniej 5-letni okres ubezpieczenia w ostatnim 10-leciu przed zgłoszeniem wniosku lub przed powstaniem niezdolności do pracy,

 • niezdolność do pracy powstała w niektórych okresach składkowych i nieskładkowych, ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Warunek ten nie dotyczy ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Oceny niezdolności do pracy dokonuje, w formie orzeczenia, lekarz orzecznik ZUS.

Niezdolność do pracy jest orzekana na okres do 5 lat lub na dłuższy okres, jeżeli nie ma rokowań co do odzyskania zdolności do pracy przed upływem 5 lat. Renta przysługuje przez okres orzeczonej niezdolności do pracy (wskazany w decyzji ZUS).

Renty rodzinne

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (w tym emerytury pomostowej) lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub też spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta rodzinna nie przysługuje z tytułu okresowej emerytury kapitałowej.

Do renty rodzinnej mają prawo m.in.:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione – do ukończenia 16 roku życia lub 25 roku życia, jeśli się uczą oraz bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów,
 • wdowa (wdowiec), jeśli w chwili śmierci męża (żony) ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 roku życia, a jeżeli uczą się – 18 roku życia lub są całkowicie niezdolne do pracy.

Renta rodzinna przysługuje w wysokości:

 • dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
 • dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
 • dla trzech i więcej osób – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Zasady rozliczania składek ubezpieczeniowych - prewencja rentowa

W ramach prewencji rentowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje do ośrodków rehabilitacyjnych, wybranych w drodze postępowań konkursowych, osoby zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy w następujących grupach schorzeń:

 • w systemie stacjonarnym:

  • narząd ruchu,

  • układ krążenia,

  • układ oddechowy,

  • schorzenia psychosomatyczne,

  • schorzenia onkologiczne po operacjach gruczołu piersiowego,

 • w systemie ambulatoryjnym:

  • narząd ruchu,

  • układ krążenia, w tym monitorowany telemedycznie.

W ramach prewencji rentowej ZUS realizuje również działania mające na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej działań zapobiegających niezdolności do pracy.