0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

SENT - system elektronicznego nadzoru transportu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tytułowy SENT to system służący do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wrażliwych. Warto zatem przyjrzeć się bliżej regulacjom określającym, jakie towary podlegają zgłoszeniu oraz jakie są ewentualne sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie systemu SENT.

Istota systemu SENT

Analizowane przez nas zagadnienie zostało opisane w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Istotą wprowadzenia ustawy do obrotu prawnego było zapobieganie rozszerzaniu się szarej strefy i poddanie monitoringowi transportu towarów wrażliwych, tj. uznanych przez ustawodawcę za takie, które mogą być wykorzystywane do oszustw podatkowych w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

W zakresie towarów wrażliwych można wskazać paliwa, alkohole, chemikalia, smary, rozpuszczalniki czy susz tytoniowy.

Jak wynika z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać do niego numer referencyjny i przekazać ten numer przewoźnikowi. Podmiot wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu. 

W rezultacie wysyłka towarów powinna zostać zgłoszona do systemu SENT. Każdej z nich zostaje przyporządkowany numer referencyjny, który przekazywany jest przewoźnikowi i podmiotowi odbierającemu. System SENT prowadzony jest przez Szefa KAS.

W tym miejscu warto wskazać, że za podmiot wysyłający uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą:

  1. dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT:
    1. ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów – w przypadku, gdy jest dostawcą towaru, a po wydaniu towaru jest on przewożony na rzecz podmiotu odbierającego,
    2. uprawnioną do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie rozpoczęcia przewozu – w przypadku, gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego w celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów;
  1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu ustawy;

  2. eksportu towarów w rozumieniu ustawy.

Natomiast podmiot odbierający oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT.

Transport towarów wrażliwych należy zgłosić do systemu SENT celem uzyskania numeru referencyjnego. Jest on ważny przez 10 dni od dnia jego nadania. W przypadku upływu terminu przewóz towaru może być kontynuowany po przesłaniu odpowiednio przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika nowego zgłoszenia i uzyskaniu nowego numeru referencyjnego.

Geolokalizacja transportu w ramach systemu SENT

Analizując regulacje ustawy o systemie monitorowania transportu towarów wrażliwych, warto zauważyć, że na przewoźników zostały nałożone dodatkowe obowiązki.

Otóż zgodnie z art. 10a ww. ustawy przewoźnik w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem jest obowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem.

Przewoźnik jest obowiązany wyposażyć środek transportu w lokalizator.

W przypadku, gdy środek transportu jest wyposażony w lokalizator, kierujący jest obowiązany włączyć go przed rozpoczęciem przewozu towaru oraz wyłączyć nie wcześniej niż z chwilą:

  1. dostarczenia towaru do miejsca jego dostarczenia na terytorium kraju, a w przypadku kilku miejsc dostarczenia towaru – na terytorium kraju z chwilą dostarczenia towaru do ostatniego miejsca dostarczenia towaru na terytorium kraju;

  2. zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju.

System SENT nakłada na przewoźników obowiązek wyposażenia środków transportu w geolokalizator.

Sankcje karne za naruszenie obowiązków ustawowych w kontekście systemu SENT

Kontrolę w zakresie obowiązków wynikających z omawianej ustawy przeprowadzają funkcjonariusze służby celno-skarbowej.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości na podmioty może zostać nałożona kara pieniężna i dotyczy to zarówno podmiotu wysyłającego, odbierającego, jak i przewoźnika.

Po pierwsze wskażmy, że zgodnie z art. 21 ustawy w przypadku niedokonania zgłoszenia do systemu SENT odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% wartości brutto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20 000 zł.

Taka sama kara grozi w przypadku stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu odpowiednio przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający w zgłoszeniu – odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% różnicy wartości brutto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20 000 zł.

Na mocy art. 22 ust. 2a ustawy VAT przewoźnik, który nie dopełnił obowiązków w zakresie geolokalizacji, musi liczyć się z karą pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Dalej wskażmy, że w przypadku niedostarczenia zgłoszonego towaru do miejsca dostarczenia towaru albo miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 100 000 zł, o ile nie ustalono podmiotu, który nabył lub posiada te towary, lub nie ustalono miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju.

Kara pieniężna jest nakładana w drodze decyzji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Podmiot ukarany zobowiązany jest uiścić ją w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna. Kara pieniężna nie może być nałożona, jeżeli od dnia niedopełnienia obowiązku upłynęło 5 lat.

Końcowo wskażmy też, że na podmioty naruszające obowiązki ustawowe mogą zostać nałożone inne sankcje o charakterze niepieniężnym. Z ustawy wynika, że możliwe jest zamknięcie urzędowe na środek transportu bądź towar, zatrzymanie środka transportu bądź towaru, przepadek towaru na rzecz Skarbu Państwa.

Sankcje w przypadku naruszenia regulacji dotyczących systemu SENT można podzielić na finansowe oraz niefinansowe. Mogą być nimi obciążeni zarówno wysyłający, odbierający, jak i przewoźnicy.

Przedstawione przepisy dotyczące transportu towarów wrażliwych wymuszają dokonywanie zgłoszeń w systemie SENT. Każdy przewóz musi być opisany odpowiednim numerem referencyjnym. Ponadto ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi przewiduje obszerny wykaz kar oraz sankcji za naruszenie obowiązków w tym zakresie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów