0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy możliwy jest zwrot VAT w deklaracji złożonej po terminie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czynny podatnik VAT, który chce uzyskać zwrot podatku VAT, musi złożyć w tym zakresie deklarację podatkową z wykazem podatku naliczonego do zwrotu. Zdarzyć się mogą sytuacje, w których podatnik złoży deklarację po ustawowym terminie. W takim przypadku pojawia się pytanie o ustalenie terminu zwrotu podatku. W artykule przeanalizujemy, czy możliwy jest zwrot VAT w deklaracji złożonej po terminie!

Terminy składania deklaracji JPK_V7

Na wstępie odnieśmy się do kwestii określenia terminów, w jakich podatnik powinien składać deklaracje podatkowe na potrzeby podatku VAT.

Zasadą jest, że podatnicy składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Możliwe jest również składanie deklaracji kwartalnych w terminie do do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Deklarację kwartalną składają:

 • mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową;
 • mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej (po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika US);
 • podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro.

Na marginesie przypomnijmy, że mały podatnik w rozumieniu ustawy VAT to podatnik podatku od towarów i usług:

 1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro;
 2. prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Chociaż opcja składania deklaracji kwartalnych jest korzystna, to jednak należy mieć na uwadze, że obowiązują normy, które wykluczają możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne.

Otóż zgodnie z art. 99 ust. 3a ustawy PIT możliwość składania deklaracji kwartalnych nie jest przewidziana dla podatników:

 1. zarejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
 2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub
 3. którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1,
 4. w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

Przykład 1.

Mały podatnik, który nie stosuje metody kasowej i jednocześnie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, może wybrać opcję składania deklaracji kwartalnych dopiero po upływie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym została dokonana rejestracja na potrzeby podatku VAT.

Dodajmy również, że ww. terminy mają charakter terminów prawa materialnego. Oznacza to, że takie terminy – w przeciwieństwie do terminów procesowych – nie mogą zostać przywrócone.

W konsekwencji podatnik, który uchybi terminowi na złożenie deklaracji podatkowej, nie może w tym zakresie skorzystać z instytucji przywrócenia terminu określonej w art. 162 Ordynacji podatkowej.

Warto także pamiętać, że zgodnie z art. 54 § 1 kks podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Od powyższej odpowiedzialności można jednak uchronić się poprzez skorzystanie z instytucji czynnego żalu.

Ustawa VAT przewiduje zasadniczo dwa terminy składania deklaracji:

 • w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego do 25. dnia następującego po każdym miesiącu;
 • w przypadku kwartalnego okresu rozliczeniowego do 25. dnia następującego po kwartale.

Zwrot VAT w deklaracji złożonej po terminie a ustawowe terminy zwrotu podatku naliczonego

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podstawowy termin zwrotu został określony w art. 87 ust. 2 ustawy VAT, gdzie norma prawna stanowi, iż zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeśli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Obowiązujący przepis wskazuje zatem, że 60-dniowy termin zwrotu liczony jest od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.

W konsekwencji decyduje data złożenia deklaracji, a nie ustawowy termin na złożenie deklaracji określony w ustawie VAT.

Przykład 2.

Czynny podatnik VAT rozliczający podatek za miesięczne okresy rozliczeniowe złożył deklarację JPK_V7 za maj 7 lipca. Ustawowy termin złożenia deklaracji za maj to 25 czerwca. W tym przypadku 60-dniowy termin zwrotu podatku naliczonego należy obliczać od 7 lipca, czyli od daty złożenia zaległej deklaracji podatkowej.

Datą określającą bieg terminu na zwrot podatku naliczonego jest data złożenia deklaracji z wykazaną kwotą do zwrotu. Nie ma w tym przypadku znaczenia, jaki termin ustawowy przewidziano dla złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy.

Reasumując, podatnik ma obowiązek składania deklaracji w terminach ustawowych, które uzależniają datę złożenia od długości okresu rozliczeniowego. Terminy ustawowe przewidziane dla składania deklaracji nie mają jednak znaczenia w zakresie ustalania daty zwrotu podatku naliczonego, ponieważ ta rozpoczyna swój bieg od dnia złożenia deklaracji, nawet jeżeli następuje to po terminie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów