0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dieta w transporcie międzynarodowym a koszty podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie transportu międzynarodowego może do katalogu kosztów podatkowych zaliczyć wartość diet. Takie stanowisko jest aktualne również w obecnym stanie prawnym, nawet pomimo zmiany definicji podróży służbowej. Dieta w transporcie międzynarodowym w kosztach podatkowych po zmianie definicji podróży służbowej - sprawdź najważniejsze informacje!

Zasady zaliczania diet w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorców

Jak wiadomo, ustawa o PIT nie zawiera wykazu wydatków, które podatnik prowadzący działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów podatkowych. 

W kontekście przedstawionej problematyki kosztów podróży służbowych trzeba jednak sięgnąć do treści art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT.

Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Aby osoba prowadząca działalność gospodarczą mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych, podróż musi:

  • być związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • służyć osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów,
  • wysokość diety musi mieścić się w granicach limitu określonego w odrębnych przepisach.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w ww. regulacji, jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Chociaż przywołany przepis odsyła do przepisów stanowiących o podróżach służbowych pracowników, to jednak odesłanie to może mieć znaczenie jedynie co do ograniczenia wysokości diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, nie zaś samej zasady dopuszczalności zastosowania tego przepisu do wymienionych w nim podmiotów.

Innymi słowy, również podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać z tego przepisu (tzn. mogą ująć wartość diety w kosztach podatkowych), pamiętając o obowiązującym limicie. Oznacza to, że przedsiębiorcom przysługuje prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tj. do wysokości diet przysługujących pracownikom.

Podkreślenia wymaga, że inny jest charakter podróży służbowej w przypadku pracownika, a inny w przypadku przedsiębiorcy.

Mianowicie pracownikowi cel podróży służbowej określa pracodawca w poleceniu odbycia podróży służbowej, natomiast w odniesieniu do przedsiębiorcy istotnym kryterium dla uznania wyjazdu za podróż służbową powinno być ustalenie, czy wyjazd ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podkreślenia wymaga, że z przepisu tego może skorzystać każdy przedsiębiorca. Nie jest on bowiem dedykowany wyłącznie podmiotom prowadzącym usługi w zakresie transportu międzynarodowego.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą – niezależnie od rodzaju tejże działalności – mogą zaliczać do kosztów podatkowych wartość diet w transporcie międzynarodowym do wysokości diet przysługujących pracownikom określonych w rozporządzeniu.

Podróż służbowa przedsiębiorcy

Powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmując swoją dyspozycją sytuacje odbywania podróży służbowych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, nie zawierają żadnego ograniczenia przedmiotowego w tym zakresie.

To zatem oznacza, że nieuzasadnione jest ograniczanie normy tego przepisu tylko do stricte określonych podróży.

W szczególności przepisy te nie przewidują żadnych ograniczeń kręgu osób uprawnionych ze względu na rodzaj lub miejsce wykonywania czynności w ramach działalności gospodarczej ani nie rozróżniają wyjazdu służbowego w celu zawarcia umowy o świadczenie usług, dokonania zakupu środka trwałego czy świadczenia usług w wykonaniu zawartej umowy.

Za podróż służbową przedsiębiorcy nie można uznać jedynie zdarzeń incydentalnych czy jednostkowych. Również systematycznie wykonywane czynności – wymagające przemieszczania się – należy potraktować jako podróż służbową.

Jak wskazał WSA w Olsztynie w wyroku z 28 czerwca 2017 roku (I SA/Ol 284/17), podróżą służbową przedsiębiorcy jest każdorazowo wykonywanie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poza miejscowością, w której mieści się stałe miejsce jej wykonywania (siedziba). Art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy stanowi zatem wyjątek od zasady określonej w art. 22 ust. 1 tej ustawy wyłącznie w zakresie wysokości kosztów podróży służbowej przedsiębiorcy, a nie w zakresie pojęcia podróży służbowej.

Każdy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą wyjazd poza miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest podróżą służbową, a przedsiębiorca może wówczas zaliczyć przysługujące mu diety do kosztów uzyskania przychodów. 

Dieta w transporcie międzynarodowym

Stosownie do art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców (w brzmieniu obowiązującym od 2 lutego 2022 roku) kierowcy w transporcie międzynarodowym nie odbywają podróży służbowej w rozumieniu Kodeksu pracy, ale są pracownikami delegowanymi. 

W związku z powyższym zaczęły pojawiać się wśród przedsiębiorców wątpliwości co do wpływu nowej definicji na kwestie podatkowe.

Organy podatkowe wskazują jednak, że zmiana nie ma odniesienia do sytuacji prawnopodatkowej przedsiębiorców.

W interpretacji Dyrektora KIS z 10 marca 2022 roku (nr 0115-KDIT3.4011.178.2022.1.AD) organ potwierdził, że przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, do wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Na powyższe nie ma wpływu nowy art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców, zgodnie z którym kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77(5) § 1 kp.

Przepis ten bowiem nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących osobiście działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, lecz pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy.

Uznanie, że kierowca w transporcie międzynarodowym jest pracownikiem delegowanym, pozostaje bez wpływu na kwestie diet przedsiębiorcy będącego w podróży służbowej. Nadal wartość diety (do określonego limitu) może stanowić koszt podatkowy w prowadzonej działalności gospodarczej.

Reasumując nasze dzisiejsze rozważania, należy wyjaśnić, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów dieta w transporcie międzynarodowym przedsiębiorcy jest elementem kosztu podatkowego niezależnie od tego, w jakim celu podróż służbowa się odbywa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów