Poradnik Przedsiębiorcy

Urlop wychowawczy pracownika - jakie dokumenty do ZUS

Pracownica złożyła podanie o urlop wychowawczy. Jakie dokumenty muszę przekazać do ZUS? Co z dokumentami rozliczeniowymi do ZUS?

Teresa, Kamienna Góra

 

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na każdego pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli pracownik wystąpi z takim wnioskiem. Pracodawca przyjmujący wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi odebrać od wnioskującego pracownika pisemne oświadczenie drugiego z rodziców dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu w czasie, który został wskazany we wniosku.

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym (o ile nie ma innych tytułów do tych ubezpieczeń) oraz zdrowotnemu.

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Do ZUS nie trzeba składać wniosku pracownika o udzielnie urlopu wychowawczego, jedynie należy przekazać deklarację rozliczeniowe ZUS.

Do ZUS wraz z deklaracją rozliczeniową należy przekazać raporty imienne ZUS RSA i ZUS RCA:

  • raport imienny ZUS RCA z kodem ubezpieczenia 12 11 00 - z kwotą podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego z tytułu urlopu wychowawczego i kwotami naliczonych składek finansowanych przez budżet państwa;
  • raport imienny ZUS RSA z kodem ubezpieczenia 01 10 00 i kodem świadczenia/przerwy 121 i wykazaniem okresu, kiedy pracownik korzystał z urlopu wychowawczego.

Składki emerytalno-rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych finansuje w całości budżet państwa. Pracodawca więc ich nie wpłaca. Jedynie rozlicza je w raportach miesięcznych ZUS RCA i RSA, a po zsumowaniu wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA jako składki finansowane przez budżet państwa.