0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urlop wychowawczy w raporcie imiennym ZUS RSA

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca może udzielić osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę urlop wychowawczy. Jednak, czy każdy pracownik może z niego skorzystać? W jakim wymiarze przysługuje ten urlop? Czy pracodawca musi wykazywać taką osobę na deklaracjach rozliczeniowych do ZUS? Odpowiadamy poniżej.

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego?

Urlop wychowawczy może zostać udzielony zarówno matce, jak i ojcu, którzy chcą sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Warunkiem udzielenia pracownikowi tego urlopu jest posiadanie przez niego co najmniej 6-miesięcznego stażu zatrudnienia. Przy czym warto podkreślić, że do stażu wliczają się również poprzednie okresy zatrudniania.

Osoba zainteresowana taką przerwą w świadczeniu pracy, zobowiązana jest złożyć odpowiedni wniosek u swojego pracodawcy.

Wymiar urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze 36 miesięcy (przy czym co najmniej 1 mieisąc musi wykorzystać drugi z rodziców dziecka), jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia. Istotne jest również, że jeden rodzic nie może wykorzystać całych 3 lat urlopu. Każdy rodzic ma wyłączne prawo do wykorzystania co najmniej jednego miesiąca urlopu wychowawczego i nie może go przenieść na drugiego rodzica.

Urlop wychowawczy można podzielić i wykorzystać w nie więcej niż w 5 częściach, których liczbę ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków.

Urlop wychowawczy - wykazanie pracownika na deklaracji ZUS

Co ważne, okres urlopu wychowawczego to okres przerwy w opłacaniu za niego pracowniczych składek ubezpieczeniowych. Sytuację taką należy uwzględnić w raporcie ZUS RSA, wykazując pracownika z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 oraz podając kod świadczenia/przerwy. Do dyspozycji są w tym wypadku dwa kody - to, który z nich będzie właściwy dla danego pracownika, zależy od rodzaju urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy:

  • kod 121 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 - udzielany pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.
  • kod 122 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 3 - udzielany pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy, w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Ubezpieczenia podczas urlopu wychowawczego

Warto zaznaczyć, iż pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom:

  • emerytalnemu i rentowym - jeżeli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,
  • zdrowotnemu - jeżeli nie ma innego tytułu do tego ubezpieczenia.

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Składki za pracownika w trakcie tego urlopu finansowane są z budżetu państwa. Pracodawca wyłącznie je nalicza i wykazuje w deklaracjach rozliczeniowych.
Pracownik, przechodząc na urlop wychowawczy, informuje swojego pracodawcę o posiadaniu (lub nie) innego tytułu do ubezpieczeń bądź o posiadanych (lub nie) uprawnieniach emerytalno-rentowych. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli pracodawca zobowiązany jest do naliczania za pracownika składek ubezpieczeniowych, wówczas dokonuje tego w raporcie ZUS RCA. Jako kod tytułu ubezpieczenia powinien w nim podawać 12 11.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów