0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Solarium a zwolnienie z kasy fiskalnej - czy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z zakresu zwolnienia od konieczności posiadania kasy fiskalnej wyłączone są usługi kosmetyczne. To z kolei rodzi pytanie, w jaki sposób zinterpretować przypadek świadczenia usług przez solaria. Z tych też względów przedmiotem naszych rozważań będzie ustalenie, odpowiedzi na pytanie, czy solarium a zwolnienie z kasy fiskalnej ma rację bytu oraz jakie ewentualne warunki należy spełniać.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej i możliwe zwolnienia

Podstawą dokumentowania sprzedaży na rzecz konsumentów (oraz rolników ryczałtowych) jest paragon wystawiany przez kasę rejestrującą. Nabywca może wprawdzie domagać się wystawienia faktury, jednak w żaden sposób nie zwalnia to sprzedawcy z obowiązku ewidencjonowania na kasę fiskalną. Obowiązek ten dotyczy zarówno przypadku dostawy towarów, jak i świadczenia usług przez przedsiębiorcę. Warto też dodać, że wejście w życie obligatoryjnego systemu KSeF w zakresie wystawiania e-faktur nie wpłynie na kwestię kas rejestrujących – te bowiem nadal pozostaną w obrocie.

Stosowanie kas rejestrujących nie ma charakteru absolutnego, na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych może bowiem zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Wyrazem ww. delegacji jest rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących zostało określone w § 2 oraz 3 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 roku, czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Natomiast jak stanowi § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 roku podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Powyższe dwa przepisy rozporządzenia określają zatem zwolnienia o charakterze podmiotowym oraz zwolnienia o charakterze przedmiotowym. W zależności od okoliczności podatnik może korzystać z jednego rodzaju zwolnienia. Możliwe jest również łączenie obu zwolnień.

Na zasadzie wyjątku i w drodze rozporządzenia przewidziano przypadki, w których podatnicy podatku VAT nie mają obowiązku stosowania kasy rejestrującej w zakresie dostawy towarów oraz świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Katalog czynności, które obligatoryjnie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej

W ramach naszych rozważań należy zwrócić szczególną uwagę na treść § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, gdzie możemy przeczytać, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia;
 2. taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą;
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania;
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia;
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia;
 8. doradztwa podatkowego;
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych;
 11. kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe;
 12. związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 13. mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Z przywołanej regulacji wynika zatem, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w § 4 wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i 3. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W przypadku świadczenia usług określonych w § 4 rozporządzenia podatnik nie ma możliwości zastosowania ani zwolnienia podmiotowego, ani zwolnienia przedmiotowego od obowiązku stosowania kasy fiskalnej co do czynności tam określonych.

Solarium a zwolnienie z kasy fiskalnej

Z przedstawionego katalogu czynności wykluczających zwolnienie wynika, że znajdują się tam usługi kosmetyczne i kosmetologiczne. W związku z tym pojawia się pytanie, czy również świadczenie usług przez solaria mieści się w tych pojęciach.

Nad problemem pochylił się Dyrektor KIS w interpretacji z 7 listopada 2023 roku (nr 0111-KDIB3-2.4012.528.2023.2.MGO). W piśmie Dyrektora KIS czytamy, że w ww. rozporządzeniu przy identyfikowaniu usług, które nie są zwolnione z ewidencjonowania na kasie rejestrującej bez względu na osiągane obroty, ustawodawca nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznych. Należy zatem kierować się dyrektywami wykładni językowej.

Zgodnie z potocznym znaczeniem językowym „kosmetyka” to sztuka pielęgnacji i upiększania ciała, głównie twarzy, przez stosowanie środków podkreślających lub zachowujących urodę. Natomiast „kosmetologia” to kosmetyka lekarska, medyczny dział dermatologii zajmujący się metodami leczenia i upiększania ciała, wywodzący się z kosmetyki, nauki o racjonalnym pielęgnowaniu ciała. Z kolei „solarium” według słownika to kabina lub łóżko do naświetlania ciała lampą kwarcową w celu uzyskania opalenizny; też: gabinet kosmetyczny oferujący taką usługę lub odosobnione miejsce przeznaczone do opalania się nago.

W konsekwencji Dyrektor KIS stwierdził w tejże interpretacji, że usługi w zakresie solarium nie są tożsame z usługami fryzjerskimi, kosmetycznymi ani kosmetologicznymi. W rezultacie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podatniczka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla świadczonych usług w zakresie solarium na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych do 31 grudnia 2023 roku, o ile sprzedaż zrealizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy kwoty 20 000 zł.

W tym przypadku nie jest również wykluczone korzystanie ze zwolnień przedmiotowych. Tytułem przykładu wskażmy, że zgodnie z poz. 37 załącznika do rozporządzenia zwalnia się od obowiązku stosowania kasy fiskalnej świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. 

Świadczone usługi w zakresie solarium nie zawierają się wśród usług wyłączonych z zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Usługi solarium nie są tożsame z usługami kosmetycznymi lub kosmetologicznymi.

W świetle przedstawionych wyjaśnień – popartych treścią przywołanej interpretacji – można zatem postawić tezę, że usługi solarium mogą korzystać ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Odpowiednio może to być zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów