0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Użyczenie w księgach rachunkowych - ewidencja

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa użyczenia ma charakter nieodpłatny, jednak na gruncie przepisów podatkowych generuje przychód z nieodpłatnych świadczeń. W artykule zastanowimy się jak powinno zostać ujęte użyczenie w księgach rachunkowych.

Umowa użyczenia w świetle przepisów podatkowych

Na gruncie prawa cywilnego umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 ustawy – Kodeks cywilny przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy w zakresie przewidzianym umową i przepisami prawa. W świetle tego przepisu cechą charakterystyczną użyczenia jest nieodpłatność oraz motyw bezinteresowności. Z uwagi na fakt, że z tytułu umowy użyczenia zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest tylko użyczający, umowę tę należy uznać za jednostronnie zobowiązującą. Kodeks cywilny nie przewiduje żadnej szczególnej formy zawierania tej umowy i może ona być zawarta w dowolnie, np. w formie zwykłej pisemnej, ustnej, aktu notarialnego, czynności dorozumianych. 

Umowa użyczenia jest neutralna podatkowo dla podmiotu oddającego przedmiot w użyczenie. Natomiast po stronie podmiotu biorącego w użyczenie pojawia się przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT. Do cech nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT należy przysporzenie pod tytułem darmym, a więc gdy uzyskuje je tylko jedna strona (brak ekwiwalentności). Innymi słowy, z nieodpłatnym świadczeniem mamy do czynienia, gdy jeden podmiot uzyskuje korzyści kosztem drugiego, gdy ten drugi nie był obowiązany do świadczenia. 

Na gruncie przepisów podatkowych użyczenie generuje przychód z nieodpłatnych świadczeń po stronie biorącego w użyczenie.

Użyczenie w księgach rachunkowych

Przechodząc na grunt przepisów bilansowych, wskażmy, że użyczenie nie będzie powodowało w tym zakresie powstania przychodu. Jak podaje art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości, mówiąc o przychodach i zyskach, rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. To oznacza, że przychód z nieodpłatnych świadczeń w ramach umowy użyczenia powstaje wyłącznie w rachunku podatkowym i nie uwzględnia się go w rachunku bilansowym. Dalszym skutkiem jest zatem to, że taki przychód w ogóle nie jest ujmowany w prowadzonych przez podatnika księgach rachunkowych. Można go ująć w ewidencji pozabilansowej (np. konto 98-1 „Przychód podatkowy z tytułu użytkowania na podstawie umowy użyczenia”). W tym miejscu dodajmy, że w przypadku kont pozabilansowych nie obowiązuje zasada podwójnego zapisu, zatem przychód ewidencjonowany będzie jednostronnie. Zapisy na kontach pozabilansowych wprowadza się na podstawie dowodów określonych przez kierownika jednostki w instrukcji obiegu dokumentów.

Umowa użyczenia nie generuje przychodu bilansowego, ponieważ nie dotyczy zmian majątkowych w jednostce. W konsekwencji przychód nie jest ujmowany na kontach bilansowych. Dla celów statystycznych można taki przychód ująć na koncie pozabilansowym.

Użyczenie w księgach rachunkowych a amortyzacja środka trwałego

Jeżeli przedmiot użyczenia stanowi dla właściciela środek trwały, to jego wartość początkowa jest ujmowana w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Jednocześnie należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy CIT nie uważa się za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Należy jednak wskazać, że na gruncie przepisów ustawy o rachunkowości przekazanie środka trwałego w ramach umowy użyczenia nie spowoduje przerwy w amortyzacji bilansowej.

Zgodnie bowiem z art. 32 ustawy o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na którego określenie wpływają w szczególności:

  1. liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
  2. tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
  3. wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem,
  4. prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,
  5. przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Powyższy przepis nie wskazuje umowy użyczenia jako okoliczności wpływającej na amortyzację bilansową, zatem oddanie rzeczy w użyczenie nie oznacza zawieszenia amortyzacji rachunkowej. Natomiast podmiot biorący w użyczenie nie zalicza takiego składnika do swojego majątku. 

Przypomnijmy, że na gruncie przepisów o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Natomiast aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. W rezultacie przyjęcie składnika na podstawie umowy użyczenia odbywa się również na koncie pozabilansowym w formie jednostronnego zapisu – konto „Obce środki trwałe”.

Przykład 1.

Spółka Alfa oddała w użyczenie maszynę spółce Beta. Dla spółki Alfa maszyna ta stanowi pod względem podatkowym oraz bilansowym środek trwały. Jakie skutki podatkowe i bilansowe wywoła taka umowa użyczenia?

Dla spółki Alfa oddanie maszyny w użyczenie spowoduje przerwanie dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Natomiast będzie kontynuowana amortyzacja bilansowa. Dla spółki Beta powstanie podatkowy przychód z nieodpłatnych świadczeń. Użyczenie nie powoduje natomiast powstania przychodu bilansowego i zdarzenia tego nie ujmuje się w księgach rachunkowych (jedynie na kontach pozabilansowych).

Użyczenie nie jest zdarzeniem podlegającym ujęciu w kontach bilansowych. W księgach rachunkowych użyczenie można ująć na cele statystyczne na kontach poza systemem.

Przypadek umowy użyczenia bardzo dobrze obrazuje istniejące różnice pomiędzy prawem podatkowym a bilansowym. O ile w tym pierwszym przypadku występuje przychód podlegający opodatkowaniu, o tyle na gruncie przepisów bilansowych jest to zdarzenie neutralne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów