0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK dla ksiąg rachunkowych - JPK_KR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Już niedługo podatników czeka kolejna rewolucja i kolejne obowiązki w zakresie cyfryzacji rozliczeń z administracją skarbową. Planowane jest bowiem wprowadzenie obligatoryjnego i regularnego przesyłania JPK dla ksiąg rachunkowych po zakończeniu miesiąca, kwartału i roku podatkowego.

JPK_KR na żądanie

Struktura JPK_KR – Księgi Rachunkowe to jednolity plik kontrolny wykorzystywany do przekazywania organom podatkowym ksiąg rachunkowych. Obowiązuje ona od 1 lipca 2016 roku i zawiera dane dotyczące zestawienia obrotów i sald, dziennika oraz zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

Aktualnie podatnicy prowadzący księgi rachunkowe przy użyciu programu komputerowego mają obowiązek udostępnić je na żądanie organu podatkowego w formie JPK_KR. Struktura JPK dla ksiąg rachunkowych nie jest natomiast jedyną, którą przy użyciu programu komputerowego są zobligowani przekazać na żądanie organu podatkowego.

Aktualnie na żądanie organu podatkowego przekazywane są następujące pliki JPK:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR;
 • wyciąg bankowy – JPK_WB;
 • magazyn – JPK_MAG;
 • faktury VAT – JPK_FA;
 • faktury VAT rolnicy ryczałtowi – JPK_FA_RR;
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR;
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Warunkiem realizacji wezwania jest prowadzenie ksiąg podatkowych i wytwarzanie dowodów księgowych w formie elektronicznej. Podatnicy mają obowiązek przekazywania plików JPK zgodnych ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów na stronie https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Kiedy i w jaki sposób należy przekazać JPK_KR na żądanie organu podatkowego?

Podatnicy są wzywani do udostępnienia określonych struktur JPK na żądanie organów podatkowych, w tym struktury JPK_KR, podczas:

 • postępowania podatkowego;
 • czynności sprawdzających;
 • kontroli podatkowej;
 • kontroli celno-skarbowej.

Zakres raportowanych danych określany jest przez organ podatkowy przy uwzględnieniu przedmiotu i stanu prowadzonej sprawy, a także okresu przeprowadzanych czynności sprawdzających. Może on zatem żądać udostępnienia jednej lub kilku struktur JPK z listy plików, jakie podatnicy mają obowiązek mu przekazywać, w tym struktury JPK dla ksiąg rachunkowych.

Termin przekazania jednej lub kilku struktur JPK na żądanie organu podatkowego zostaje ustalony w wezwaniu, jednak nie może być krótszy niż 3 dni. Podatnik może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się o wydłużenie wyznaczonego terminu – uzasadnieniem może być np. nieobecność osoby odpowiedzialnej czy duża ilość raportowanych danych. Dodatkowo warto mieć na uwadze, że organ podatkowy może żądać określonych plików JPK od podatnika i od kontrahenta, jeżeli prowadzi księgi rachunkowe w formie elektronicznej. Trzeba też pamiętać, że nieprzekazanie w ustalonym przez organ podatkowy terminie pliku JPK_KR, podobnie jak i pozostałych, które podatnik prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego ma obowiązek przekazać, może spowodować odpowiedzialność karną skarbową. Jej zakres, a więc czy mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym, czy z przestępstwem skarbowym, uzależniony jest od okoliczności sprawy, w szczególności od wartości uszczuplenia należności podatkowej, motywów działania sprawcy, stopnia szkodliwości społecznej oraz sposobu dokonania czynu.

Pliki JPK na żądanie mogą zostać przekazane za pośrednictwem:

 • aplikacji udostępnionej przez resort finansów,
 • jednej z komercyjnych aplikacji online,
 • uaktualnianego programu księgowego,
 • na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych (nośnik danych może zostać przekazany bezpośrednio urzędnikowi prowadzącemu sprawę lub wysłany pocztą tradycyjną).

W przypadku przekazania jednej lub kilku struktur JPK na żądanie organu podatkowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej plik w formie ustrukturyzowanej powinien być sygnowany podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W razie natomiast przekazania pliku lub plików przy wykorzystaniu nośników danych sporządzany jest protokół pobrania danych w formie elektronicznej.

JPK dla ksiąg rachunkowych obligatoryjne – od kiedy?

Nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczą obligatoryjnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej i ich regularnego przesyłania w ramach struktury JPK dla ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe będą zatem przesyłane przez podatników do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej bez wezwania.

Początkowo zmiany miały wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku, jednak zostały przesunięte w czasie. Zgodnie z aktualnymi zamierzeniami ustawodawcy obligatoryjne przekazywanie pliku JPK_KR ma być wprowadzane stopniowo, a więc w pierwszej kolejności ma się odnosić do największych podatników oraz podatkowych grup kapitałowych, a dopiero później do podatników pozostałych.

Przykład

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych ma obowiązek regularnie przesyłać do urzędu skarbowego JPK_KR w 2023 roku?

Nie, aktualnie nie ma obowiązku przesyłania ksiąg rachunkowych w formie pliku JPK_KR bez wezwania organu podatkowego, ponieważ został on przesunięty w czasie.

Plany Ministerstwa Finansów w związku z wprowadzeniem obowiązkowego okresowego raportowania w zakresie JPK_KR przedstawiają się następująco:

 1. Od 1 stycznia 2024 roku do przekazywania JPK_KR do urzędu skarbowego zobowiązani będą najwięksi podatnicy, czyli ci, których przychody za poprzedni rok przekroczyły równowartość 50 mln euro, oraz podatkowe grupy kapitałowe.
 2. Rok później, czyli od 1 stycznia 2025 roku, obligatoryjne i regularne przesyłanie do urzędu skarbowego pliku JPK_KR dotyczyć ma wszystkich czynnych podatników VAT obowiązanych do składania ewidencji JPK_VAT.
 3. Dwa lata później, a więc od 1 stycznia 2026 roku, do okresowego przesyłania JPK_KR zostaną zobligowani także pozostali podatnicy.

Konieczność przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg rachunkowych w formie ustrukturyzowanej, czyli jako plik JPK_KR, będzie obowiązywała w trakcie roku podatkowego w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w zależności od częstotliwości rozliczeń danego podatnika z tytułu podatku dochodowego, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio miesiąca lub kwartału. Ponadto podatnicy będą zobligowani przekazać JPK_KR także po zakończeniu roku podatkowego w ujęciu rocznym do dnia upływu terminu złożenia zeznania za dany rok podatkowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów