0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników biurowych – zmiany 2019

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom takich warunków pracy, aby spełniały one wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określone w poszczególnych aktach prawnych. Jednak już 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy z pakietu 50 zmian przygotowanych przez rząd w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dwie z nich dotyczą szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy szkolenia okresowe BHP dla pracowników biurowych nie będą już obowiązkowe? Sprawdź!

Szkolenia BHP dla pracowników

Jak wskazują przepisy Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim swoim pracownikom przeprowadzenie szkoleń BHP wstępnych i okresowych. Powinien je przeprowadzać pracodawca osobiście lub zlecając to innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Szkolenia wstępne powinny być przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Natomiast szkolenia okresowe powinny się odbywać z częstotliwością wynikającą z rodzaju oraz warunków wykonywanej pracy, które wskazują odrębne przepisy.

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników biurowych

Pierwsza zmiana przygotowana przez rząd wprowadza spore ułatwienie dla pracodawców, bowiem szkolenia okresowe BHP dla pracowników biurowych nie będą już obowiązkowe. Jest to bardzo korzystna zmiana, ponieważ pracownicy zatrudnieni na takich stanowiskach najczęściej są w grupie najniższego ryzyka zagrożenia wypadkami w pracy.

Zmiany przepisów wskazują uzależnienie obowiązku przeprowadzenia okresowego szkolenia BHP od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków i dotyczą jedynie pracowników administracyjno-biurowych. 

Od 1 stycznia 2019 roku szkolenia okresowe BHP dla pracowników biurowych, którzy są zatrudnieni w zakładzie pracy z określoną nie wyższą niż trzecią kategorią ryzyka, nie są już obowiązkowe. Oznacza to, że zmiany dotyczą pracodawców, którzy należą do grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Pełnienie zadań służby BHP przez pracodawcę – zwiększenie uprawnień

Drugą zmianą, która zaczęła obowiązywać od 2019 roku, jest zwiększenie możliwości pełnienia przez pracodawcę funkcji służby BHP.

Jak wskazują aktualne przepisy Kodeksu pracy:

Art. 23711 § 1. (...) Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zmiana dotyczy pkt 2 powyższego przepisu i podniesie ona liczbę zatrudnionych pracowników do 50. Czyli nowy przepis w pkt 2 będzie brzmiał: zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zmiana będzie korzystna, ponieważ pracodawcy z sektora mikro- i małych przedsiębiorstw, sami będą mogli decydować, kto i w jakim zakresie będzie pełnił w ich firmie rolę służby BHP. Z pewnością przełoży się to na optymalizację działań i zakresów odpowiedzialności.

Podsumowując, od 1 stycznia mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy są zakwalifikowani maksymalnie do trzeciej kategorii ryzyka zawodowego, mają więcej swobody i mniej obowiązków w zakresie BHP, w tym prze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów