0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Udostępnienie darmowej aplikacji w sieci - czy podlega opodatkowaniu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wypromowanie świadczonych usług lub sprzedawanych towarów wśród potencjalnych nabywców staje się coraz trudniejsze. Przedsiębiorcy w celu zwiększenia sprzedaży towarów i usług firmy w coraz większym stopniu korzystają z możliwości, jakie daje internet. Firmy chcąc zachęcić zarówno swoich obecnych, jak i przyszłych klientów do kupowania swoich produktów, udostępniają im bezpłatne aplikacje czy poradniki w internecie. Udostępnienie darmowej aplikacji w sieci i poradników może wiązać się z opodatkowaniem podatkiem VAT.

Udostępnienie darmowej aplikacji w sieci

Celem przybliżenia problematyki, rozważania poprzedzimy przykładem.

Przykład 1.

Podatnik zwolniony z podatku VAT, chcąc zachęcić zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów do korzystania ze swoich usług, udostępnił im aplikację związaną z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych. Powyższy serwis ma pomagać potencjalnym klientom zorientować się, czy w ich przypadku występuje konieczność sporządzenia takiej dokumentacji. W aplikacji będą znajdować się ponadto informacje niezbędne do sporządzenia tej dokumentacji. Powyższa aplikacja będzie dostępna dla wszystkich nieodpłatnie, bez konieczności logowania się. Celem jej umieszczenia jest zachęcenie przedsiębiorców do skorzystania z usług podatnika. Zajmuje się on doradztwem rachunkowym, a aplikacja ma spopularyzować jego usługi. Czy w takiej sytuacji nieodpłatne jej udostępnienie dla przyszłych i obecnych klientów będzie skutkowało koniecznością ich opodatkowania przez podatnika? W analizowanym przykładzie podatnik nie musi opodatkowywać usługi polegającej na udostępnieniu nieodpłatnie aplikacji. Poniżej postaramy się uzasadnić nasze stanowisko.

Czynności opodatkowane podatkiem VAT

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego świadczenia usług

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów bądź ich części składowych;

  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, istotny dla objęcia opodatkowaniem świadczonej nieodpłatnie usługi jest cel, w jakim została ona wykonana. W naszym przypadku udostępnienie darmowej aplikacji w sieci jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem udostępnienia aplikacji jest bowiem zwiększenie zainteresowania usługami podatnika. Zaznaczyć należy, iż nie przysługiwało tutaj podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Odnosząc się do powyższego, stwierdzić należy, iż udostępnienie przez podatnika aplikacji on-line służącej do przygotowywania dokumentacji cen transferowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2017 r., numer 0461-ITPP2.4512.125.2017.1.AK.:

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że w sytuacji, gdy nie przysługiwało Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze stworzeniem serwisu, nieodpłatne udostępnianie aplikacji on-line oraz poradników nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.

Podsumowując w powyższym przypadku udostępnienie darmowej aplikacji w sieci nie będzie rodzić obowiązku podatkowego w podatku VAT. W tym miejscu należy przypomnieć, iż w przedstawionym przykładzie podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z nabyciem aplikacji. Tym samym udostępnianie takich aplikacji może być wspaniałą formą reklamy naszych usług i towarów.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów