0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem od sprzedaży z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż niektórych wyrobów oraz świadczenie usług takich jak roboty budowlane, sprzedaż wyrobów stalowych, złomu czy niektórych zespołów komputerowych podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Wówczas podatek VAT rozlicza nie sprzedawca, lecz nabywca. Jeżeli na wystawionej fakturze podatek VAT został błędnie naliczony, sprzedawca powinien sporządzić jego korektę. Jednak czy korekta faktury z odwrotnym obciążeniem powoduje obowiązek rozliczenia podatku należnego u sprzedawcy? Sprawdźmy!

Odwrotne obciążenie - na czym polega?

W ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego od dokonanych czynności opodatkowanych spoczywa na nabywcy, nie na sprzedawcy, jak ma to miejsce w większości transakcji. Lista transakcji objętych odwrotnym obciążeniem została wymieniona w ustawie o VAT: w załączniku nr 11 - odnosząc się do towarów oraz w załączniku nr 14 - nawiązując do usług.

Ważne!

Sprzedaż w ramach odwrotnego obciążenia należy wykazać nie tylko w deklaracji VAT, lecz także w informacji podsumowującej dla obrotu krajowego VAT-27. Od 2017 roku informację tę należy składać za okresy miesięczne, wyłącznie w postaci elektronicznej.

Więcej na temat odwrotnego obciążenia można przeczytać w artykule: Odwrotne obciążenie w świetle nowelizacji ustawy o VAT.

Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem

Zdarza się, że w wyniku błędu lub pomyłki sprzedawca nieprawidłowo wystawi fakturę, powodując przez to zmianę wartości transakcji. Wówczas jest zobowiązany do sporządzenia faktury korygującej, która wykaże prawidłową wartość transakcji, czyli zwiększy lub zmniejszy wartość wynikającą z faktury pierwotnej.

Korekta faktur z odwrotnym obciążeniem często powstaje na skutek:

  • błędnie sklasyfikowanych towarów lub usług według PKWiU,

  • wyjątków w usługach budowlanych - odwrotne obciążenie w robotach budowlanych stosuje się wyłącznie, gdy podatnik świadczy usługi jako podwykonawca (zleceniobiorca nie zawsze jest dobrze poinformowany o tym fakcie).

Jeżeli nieprawidłowo został naliczony podatek VAT od sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem, to należy sporządzić korektę faktury, która na ogół spowoduje zmniejszenie wartości transakcji o błędnie naliczony wcześniej podatek VAT.

Ważne!

Jednym z warunków do zastosowania odwrotnego obciążenia jest sytuacja, gdy zarówno wystawca faktury, jak i nabywca są czynnymi podatnikami VAT.

Co do zasady sprzedawca może obniżyć VAT należny w momencie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem nie wymaga posiadania potwierdzenia odbioru.

Korekta rozliczenia podatku powstała na skutek błędu lub pomyłki na fakturze z odwrotnym obciążeniem powinna być dokonana w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy od sprzedaży, czyli w miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub świadczenia usługi, jak potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 10 czerwca 2016 r., nr ITPP3/4512-191/16/MD. Wymóg posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w tym przypadku nie obowiązuje.

Jeżeli po wystawieniu faktury VAT (na zasadach ogólnych) okazało się, że nabywca działał w charakterze podatnika VAT i powinien otrzymać fakturę z odwrotnym obciążeniem, to sprzedawca powinien:

  • sprawdzić status podatkowy nabywcy, np. za pomocą bazy podatników dostępnej on-line (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl) lub przez naczelnika urzędu skarbowego,

  • wystawić fakturę korygującą (na zasadach przewidzianych art. 106a–106n ustawy o VAT), w której zastosuje procedurę odwrotnego obciążenia, jeżeli nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,

  • zwrócić nabywcy uiszczony podatek VAT.

Przykład 1.

Czynny podatnik VAT w kwietniu 2017 r. sprzedał złom, za co otrzymał fakturę z błędnie ujętą stawką 23% VAT. Miesiąc później odebrał od sprzedawcy korektę faktury pierwotnej z zastosowanym mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Korekta faktury spowoduje zmianę podstawy opodatkowania. Na skutek zaniżenia podstawy opodatkowania korekta podatku należnego powinna być wykazana w okresie, w którym wystawiono fakturę pierwotną.

Nabywca oprócz wykazania większego podatku należnego zobowiązany będzie do zwiększenia podatku naliczonego oraz wykazania go w tym samym okresie, w którym rozliczył fakturę pierwotną.

Przykład 2.

Czynny podatnik VAT otrzymał fakturę z odwrotnym obciążeniem w lutym 2017 r. W tym samym okresie dokonano świadczenia usługi będącej przedmiotem sprzedaży. W wyniku błędnie sklasyfikowanej usługi zastosowano procedurę odwrotnego obciążenia.

W wyniku błędnej stawki VAT na skutek wymogu zastosowania procedury odwrotnego obciążenia w danej transakcji należy wykazać korektę podatku należnego za okres, w którym została wystawiona faktura pierwotna.

Dokonanie korekty faktury w systemie wFirma.pl

Użytkownicy systemu wFirma.pl mogą dokonać w prosty sposób korekty faktury VAT, która powinna być wystawiona z adnotacją “odwrotne obciążenie”.

Najpierw należy wystawić fakturę korygującą pozycje faktury do zera, a następnie wystawić nową fakturę z zastosowaniem odwrotnego obciążenia. W celu wystawienia korekty należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, następnie odszukać fakturę, która ma zostać skorygowana i wybrać opcję z menu KORYGUJ » POZYCJE FAKTURY.

Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem

W zakładce ZAAWANSOWANE należy odznaczyć opcję nie księguj.

Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem w systemie wfirma.pl

Po zapisaniu faktura nie zostanie uwzględniona w ewidencjach, należy więc w kolejnym kroku wykazać korektę przychodu przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć pole KOREKTA.

Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem

W oknie dodania przychodu należy wprowadzić kwoty ujemne z faktury korygującej, wówczas wpis zostanie poprawnie wykazany w rejestrze sprzedaży VAT oraz KPiR. Fakturę należy skorygować w okresie wystawienia faktury pierwotnej.

Następnie należy wystawić nową fakturę z odwrotnym obciążeniem przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ, gdzie należy wprowadzić poprawne dane i zaznaczyć stawkę VAT rozlicza nabywca. Faktura powinna zawierać datę sprzedaży przypadającą na okres wystawienia faktury pierwotnej.

Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem - stawka VAT

Dla usług budowlanych należy zaznaczyć w zakładce ZAAWANSOWANE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY opcję Usługi budowlane - odwrotne obciążenie.

Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem - schemat księgowy

Po zapisaniu faktura zostanie zaksięgowana do KPiR oraz do rejestru sprzedaży VAT. Na wydrukowanej fakturze znajdzie się adnotacja “odwrotne obciążenie”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów