0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga dla rodzin 4+ a odliczenie składek społecznych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą oraz jestem zatrudniona na umowie o pracę. Mam prawo do skorzystania z ulgi 4+ z uwagi na piątkę posiadanych dzieci. Jednak pojawiły się wątpliwości, czy ulga dla rodzin 4+ a odliczenie składek społecznych wykluczają się. Czy składki społeczne powinnam odliczać wyłącznie od przychodu, który podlega opodatkowaniu?

Kinga, Siechnice

 

W przypadku działalności gospodarczej przysługuje prawo do odliczenia składek społecznych bez względu na to, czy przychód jest zwolniony z tytułu ulgi 4+, czy też nie. Natomiast w przypadku przychodów z tytułu umowy o pracę odliczeniu podlegają wyłącznie składki społeczne, których podstawą wymiaru jest przychód podlegający opodatkowaniu.

Warunki skorzystania z ulgi dla rodzin 4+

Ulga dla rodzin 4+ jest preferencją podatkową, z której mogą skorzystać rodziny posiadające co najmniej czworo dzieci. Wówczas zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT przychody uzyskane przez podatnika podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł, jeśli są one uzyskane:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;
 • z umów zleceń;
 • z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, podatku liniowego oraz ryczałtem;
 • z zasiłku macierzyńskiego.

Limit zwolnienia jest jeden i obejmuje łącznie uzyskane przychody, jeśli pochodzą one z kilku źródeł.

Co ważne, podatnik w danym roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci musi:

 • wykonywać władzę rodzicielską,
 • pełnić funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub
 • sprawować funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci:

 • wykonywać ciążący na nim obowiązek alimentacyjny lub
 • sprawować funkcję rodziny zastępczej.

Należy mieć na uwadze, że kwota przychodu zwolnionego z opodatkowania zależna będzie również od formy opodatkowania oraz od sposobu rozliczenia:

 • podatnik rozliczający się indywidualnie na zasadach ogólnych – 115 528 zł (kwota zwolnienia w ramach ulgi 4+ 85 528 zł oraz kwota wolna od podatku 30 000 zł);
 • podatnik rozliczający się z małżonkiem – 231 056 zł (kwota zwolnienia w ramach ulgi dla każdego z małżonków 171 056 zł oraz kwota wolna od podatku dla każdego z małżonków 60 000 zł);
 • podatnik rozliczający się liniowo lub ryczałtem – 85 528 zł.

Ulga dla rodzin 4+ a odliczenie składek społecznych przedsiębiorcy

Bez względu na formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca może zastosować ulgę dla rodzin 4+, jeśli spełnia warunki, które wskazuje ustawodawca.

Przedsiębiorca, który ma prawo do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+, może stosować ulgę:

 • w comiesięcznych/ kwartalnych zaliczkach na podatek, czyli już w trakcie trwania roku podatkowego lub
 • w zeznaniu rocznym.

W ramach działalności gospodarczej ulga dla rodzin 4+ a odliczenie składek społecznych nie wykluczają się. Oznacza to, że odliczenie ulgi przez przedsiębiorcę nie pozbawia go odliczenia w pełnej wysokości:

 • wspomnianych składek społecznych oraz
 • składek zdrowotnych (w przypadku podatku liniowego i ryczałtu),
 • kosztów podatkowych

– tak więc nie musi on odliczać ww. wydatków w proporcji do przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Ulga 4+ a odliczenie składek społecznych w ramach stosunku pracy

W przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub innych uprzednio wspomnianych podatnik również ma możliwość stosować ulgę:

 • w trakcie trwania roku podatkowego, przy czym w tym celu należy zawiadomić o tym fakcie pracodawcę, składając informację PIT-2 lub inne oświadczenie w tym zakresie i wówczas pracodawca uwzględni w naliczaniu wynagrodzenia ulgę lub
 • w zeznaniu rocznym, czyli pracownik nie informuje pracodawcy o chęci odliczenia ulgi – nie składa informacji PIT-2 lub innego oświadczenia – i wówczas może ubiegać się o zwrot podatku w zeznaniu rocznym.

Warto mieć na uwadzę, że jeśli podatnik uzyskuje przychody z działalności gospodarczej oraz przykładowo z umowy o pracę, limit zwolnienia jest jeden. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby był odliczany częściowo w obydwóch źródłach przychodu.

Podatnik, który zdecyduje się odliczać ulgę w ramach stosunku pracy, musi być świadomy, że ulga 4+ a odliczenie składek wykluczają się, bowiem podstawę wymiaru składek stanowi przychód uzyskiwany przez pracownika.

Zatem zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT przy ustalaniu podstawy opodatkowania z tytułu umowy o pracę odliczeniu będą podlegać wyłącznie składki społeczne potrącone przez pracodawcę ze środków pracownika w części obliczonej od przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Nie będą zatem podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania pracownika wspomniane składki, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony z opodatkowania w ramach ulgi 4+.

Czy można wycofać stosowanie ulgi 4+ w trakcie roku?

Pracownik, który zdecydował się na odliczenie ulgi 4+ w ramach stosunku pracy w trakcie roku, ma prawo wycofać złożone PIT-2 lub inne oświadczenie w tym zakresie.

Po wycofaniu przez pracownika PIT-2/ oświadczenia w zakresie rezygnacji z zastosowania ulgi 4+ pracodawca ma obowiązek uwzględnić tę informację najpóźniej w miesiącu kolejnym po miesiącu, w którym PIT-2/ oświadczenie zostały złożone.

Pracownik, który zrezygnował z odliczenia ulgi w ramach stosunku pracy, ma możliwość kontynuować odliczenie ulgi w ramach działalności gospodarczej w kwocie pozostałego limitu.

Kontynuacja odliczenia ulgi w ramach działalności gospodarczej pozwala podatnikowi na odliczenie składek społecznych w pełnej wysokości.

Jak wykazać ulgę dla rodzin 4+ w zeznaniu rocznym w systemie wFirma?

Generując zeznanie roczne w systemie wFirma, podatnik ma możliwość uwzględnić w PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 ulgę dla rodzin 4+.

W zależności od formy opodatkowania sposób uwzględniania ulgi dla rodzin 4+ omawia artykuł pomocy: Ulga dla rodzin 4+ - jak wykazać w zeznaniu rocznym?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów