0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż towaru przez syndyka na gruncie PIT i VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Syndyk to instytucja związana z prawem upadłościowym. Jest to podmiot, który zajmuje się sprzedażą majątku upadłego w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób należy rozliczyć podatek dochodowy oraz VAT, jeśli ma miejsce sprzedaż towaru przez syndyka masy upadłościowej!

Status syndyka masy upadłościowej w kontekście podatnika

Zasada ogólna wyrażona w art. 7 Ordynacji podatkowej wskazuje, że podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. 

W kontekście powyższego należy przede wszystkim zastanowić się, czy syndyk masy upadłościowej jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu dokonywanej sprzedaży masy upadłościowej.

Syndyk jest wyznaczany przez sąd, który powierza mu pełnienie określonych funkcji w postępowaniu upadłościowym, określonych zakresem ustawy. 

Stosownie do art. 75 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez niego w toku postępowania upadłościowego.

Przede wszystkim wskażmy, że zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego. 

W rezultacie syndyk obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. Mimo że upadły z mocy prawa traci zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego, to nie zostaje pozbawiony statusu podatnika, do którego stosuje się prawa i obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących ustaw podatkowych. 

We wszelkich postępowaniach stroną w znaczeniu materialnym pozostaje upadły, to on jest podmiotem praw i obowiązków, natomiast syndykowi przysługuje legitymacja formalna do występowania w tych postępowaniach, jest on stroną w znaczeniu formalnym. Syndyk w sprawach dotyczących masy upadłości działa jako zastępca pośredni upadłego, podejmując za upadłego i na jego rachunek wszystkie czynności prawne i procesowe.

To zatem oznacza, że wszelkie czynności dokonywane przez syndyka – w tym również sprzedaż składników majątku – są realizowane w imieniu syndyka, lecz na rzecz upadłego.

Ogłoszenie upadłości nie jest okolicznością, która powodowałaby utratę statusu podatnika danego podatku. 

W momencie dokonywania sprzedaży syndyk występuje we własnym imieniu, jednak działa w interesie upadłego. To oznacza, że podatnikiem w ramach wszelkich czynności opodatkowanych pozostaje upadły, na którego rachunek decyzje zarządcze podejmuje syndyk.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku WSA w Białymstoku z 25 września 2014 roku (II SA/Bk 612/14), gdzie sąd wskazał, że w postępowaniach dotyczących masy upadłości syndyk jest stroną w znaczeniu formalnym, w znaczeniu materialnym stroną pozostaje upadły. Oznacza to, że jako strona powinien nadal być oznaczony upadły.

Ma to również znaczenie w toku postępowania podatkowego wobec upadłego w zakresie zobowiązań i zaległości podatkowych. Oznacza to, że jako strona powinien nadal być oznaczany upadły. W szczególności decyzja podatkowa powinna jako stronę oznaczać właśnie upadłego. W żadnym wypadku nie może natomiast zostać skierowana (oznaczać jako stronę) do samego syndyka, ten bowiem w znaczeniu materialnym nie jest stroną postępowania podatkowego. Należy jednak pamiętać, że wszelkie pisma i rozstrzygnięcia trzeba doręczać syndykowi, ponieważ to on działa na rzecz upadłego i na jego rachunek. 

Syndyk sprawuje zarząd nad majątkiem upadłego również poprzez dokonywanie sprzedaży. W żadnym wypadku nie powoduje to jednak, że upadły traci status podatnika. Wszelkie czynności podejmowane przez syndyka są dokonywane na rzecz upadłego. W zakresie prawnopodatkowym działanie syndyka należy potraktować jako działanie przez pełnomocnika.

Sprzedaż towaru przez syndyka na gruncie podatku VAT

Przenosząc powyższe na grunt konkretnego podatku, wskażmy, że syndyk masy upadłościowej nie jest podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji podatnikiem podatku od towarów i usług nadal pozostaje upadły, a nie syndyk zarządzający majątkiem. Na skutek upadłości upadły nie traci bowiem ani osobowości prawnej, ani prawa własności majątku.

Podobnie wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 10 listopada 2017 roku (nr 0113-KDIPT1-1.4012.446.2017.4.MW). W piśmie tym organ jednoznacznie stwierdził, że podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę po ogłoszeniu upadłości nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika. Syndyk masy upadłości ponosi również odpowiedzialność za rzetelność i niewadliwość prowadzonych ksiąg podatkowych.

Zatem ogłoszenie upadłości nie zmienia statusu podatnika podatku od towarów i usług, w szczególności nie powoduje, że podatnikiem przestaje być upadły, a zostaje nim syndyk masy upadłości.

W świetle powyższego upadły z mocy prawa traci zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego, jednakże ta okoliczność nie pozbawia go statusu podatnika, do którego stosuje się prawa i obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących ustaw podatkowych.

Zatem wszelkie czynności realizowane przez syndyka w stosunku do majątku upadłego mające charakter odpłatnej dostawy lub świadczenia usług są realizowane na rachunek upadłego, lecz w imieniu syndyka. W takim przypadku należy uznać, że w dalszym ciągu czynności te są realizowane w ramach działalności gospodarczej upadłego i na jego rachunek.

Syndyk również w imieniu podatnika w upadłości wystawia faktury VAT dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług. 

Ogłoszenie upadłości podatnika nie wywołuje żadnych skutków na gruncie przepisów ustawy o VAT. Podmiot nie przestaje być podatnikiem VAT. Różnica polega jedynie na tym, że w imieniu podatnika działa syndyk.

Sprzedaż towaru przez syndyka na gruncie podatku PIT

Analogiczne wnioski można wyprowadzić, jeżeli chodzi o podatek dochodowy. 

Również w tym przypadku syndyk, jako zarządca masy upadłościowej, nie staje się z tego tytułu podatnikiem podatku PIT. Podatnikiem pozostaje przedsiębiorca, ale w związku z jego upadłością rozliczenia z organami podatkowymi są nadzorowane przez syndyka.

Sprzedaż majątku przez syndyka masy upadłościowej nie zmienia też ogólnych reguł opodatkowania danej transakcji, co potwierdzać może np. interpretacja Dyrektora IS w Bydgoszczy z 24 maja 2013 roku (nr ITPB1/415-277/13/AD) dotycząca określenia skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zbycia przez syndyka nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

Podsumowując powyższe, należy wskazać, że syndyk jest rodzajem pełnomocnika upadłego, co oznacza, że w świetle regulacji prawnopodatkowych podatnikiem podatku VAT oraz podatku PIT nadal pozostaje upadły przedsiębiorca. Dodajmy, że również w zakresie dokumentowania sprzedaży faktury wystawiane są przez syndyka w imieniu upadłego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów