0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odstąpienie od kontraktu przed terminem - kiedy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy bardzo często podejmują współpracę, opierając się na umowie o dzieło. Na jej podstawie jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a druga - do zapłaty określonego wynagrodzenia. Przedmiotem takiej umowy muszą być czynności przynoszące konkretny rezultat (np. napisanie tekstu, zbudowanie stołu, opracowanie logo firmy). W jaki sposób możliwe jest odstąpienie od kontraktu przed terminem ? Odpowiedź poniżej.

Umowa o dzieło - niezbędne elementy

Regulacje dotyczące umowy o dzieło znajdują się w Kodeksie cywilnym (art. 627-646). Na tej podstawie można wnioskować, że do elementów niezbędnych w tego typu współpracy należą:

  • oznaczenie stron umowy,

  • określenie przedmiotu umowy,

  • wynagrodzenie,

  • określenie terminów rozpoczęcia/wykonania dzieła,

  • ewentualne fakultatywne ustalenia,

  • podpisy stron.

Jak widać, wśród ww. elementów nie znajduje się postanowienie o możliwości odstąpienia od kontraktu przed terminem. Jednak nie oznacza to, że w przypadku umowy, która takiego zapisu nie będzie zawierała, nie jest możliwe jej wcześniejsze rozwiązanie.

Umowa o dzieło -  możliwe odstąpienie od kontraktu przed terminem

Odstąpienie od kontraktu przed terminem jest możliwe mimo braku odpowiedniego postanowienia na umowie ze względu na regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym. Ustawa ta określa, iż w określonych sytuacjach zamawiający może rozwiązać kontrakt.

Opóźnienie w wykonaniu prac

Pierwszą sytuacją, która daje zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy o dzieło przed terminem, jest opóźnienie wykonawcy z rozpoczęciem prac lub wykończeniem dzieła tak duże, że jest prawdopodobne, iż ten nie zdoła go ukończyć w umówionym czasie. Prawo takie wynika z art. 635 Kodeksu cywilnego

Kodeks cywilny - art. 635:

Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Co ważne, w tym wypadku nieistotne są przyczyny takiego opóźnienia - niezależnie od tego, czy wynika ono z przyczyn zawinionych, czy niezawinionych przez wykonawcę, oświadczenie o odstąpieniu przekazane przez zamawiającego powoduje, że umowa o dzieło uważana jest za niezawartą. W takim wypadku strony przestają być zobowiązane do dalszych świadczeń (to, co zostało już zrealizowane, podlega zwrotowi).

Wadliwe lub sprzeczne z umową wykonanie dzieła

Inną przyczyną odstąpienia od umowy o dzieło przed terminem może być wadliwe lub sprzeczne z postanowieniami współpracy wykonanie dzieła (prawo to wynika z art. 636 par. 1 k.c.). Jeżeli zamawiający stwierdzi, że takie zdarzenie ma miejsce, ma obowiązek wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania dzieła i wyznaczyć mu dodatkowy, odpowiedni termin na poprawienie pracy. Jeżeli termin ten upłynie bezskutecznie, wówczas zamawiający może odstąpić od umowy (lub też powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej firmie na koszt i odpowiedzialność pierwotnego wykonawcy.

Również w przypadku gdy zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

Przyjmujący natomiast może odstąpić od umowy kiedy brak jest współdziałania po stronie zamawiającego a jest to konieczne i wezwał go do tego.

Odstąpienie od kontraktu przed terminem bez powodu

Co ważne, k.c. umożliwia również odstąpienie od umowy przez zamawiającego, bez podania przyczyny oraz mimo tego, że wykonującemu nie można nic zarzucić (art. 644 wspomnianej ustawy). Co ważne, w takim wypadku konieczne jest wypłacenie umówionego wynagrodzenia (z ewentualnym odliczeniem tego, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła).

Kodeks cywilny - art. 644

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów