0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowy freelancera - umowa o dzieło

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czym jest umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest jedną z najczęściej zawieranych rodzajów umów cywilnoprawnych między freelancerem a zleceniodawcą.

Przedmiotem umowy jest osiągniecie określonego rezultatu (dzieło), a nie proces jego wykonywania. Dlatego też umowę o dzieło nazywa się umową rezultatu, a jej stronami są: zamawiający i przyjmujący zamówienie.

Elementy umowy o dzieło

W umowie o dzieło należy dokładnie określić termin i przedmiot wykonywania tego dzieła. Jeśli wymaga tego sytuacja, warto dołączyć różnego rodzaju wskazówki i określić z czyich materiałów ma być wykonane zadanie. W przypadku, gdy to zamawiający udostępnia materiały, wówczas przyjmujący zamówienie po wykonaniu zadania musi rozliczyć się z niewykorzystanych materiałów.

Zamawiający i przyjmujący zamówienie w czasie trwania umowy powinni kontaktować się ze sobą, np. gdy pewnych rozwiązań technicznych nie można zastosować w danym miejscu. Gdy przyjmujący zamówienie wykonuje je w sposób niezgodny z oczekiwaniami zamawiającego, ten może zażądać od niego zmiany sposobu wykonywania, w tym celu ustalany jest nowy termin wykonania zadania. Wszelkie koszty związane z poprawkami ponosi przyjmujący zamówienie, jeśli konieczne są z jego winy (zamawiający może np. zażądać obniżenia ceny w związku z wadliwym wykonaniem zadania, jednak jeśli wada wynika z materiałów dostarczonych przez samego zamawiającego lub przez wykonanie zadania zgodnie z jego wskazówkami, wówczas traci on takie prawo). Z kolei, gdy przyjmujący zamówienie zgłaszał konieczność wprowadzenia w danym miejscu zastępczego rozwiązania, a zamawiający nie podjął żadnej decyzji lub gdy przyjmujący zamówienie uprzedził zamawiającego, że wykonanie zadania według jego wskazówek grozi powstaniem jakiejś wady, wówczas przyjmujący może zażądać wypłaty wynagrodzenia.

Kiedy dochodzi do przedawnienia roszczeń

Roszczenia dotyczące umowy o dzieło ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat od dnia oddania dzieła, czyli od terminu oddania zgodnego z umową.

Rozliczenie umowy o dzieło

Suma wynagrodzenia musi być zawarta w umowie. Natomiast, gdy nie jest możliwe określenie konkretnej sumy, wówczas wynagrodzenie określa się ryczałtowo, czyli wskazuje się podstawę do ustalenia wynagrodzenia lub tworzy się kosztorys, czyli zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów (w tym wypadku odpowiednio podwyższa się wynagrodzenie – za zgodą zamawiającego – za wykonanie prac nieprzewidzianych w kosztorysie).

Zapłata za rezultat wykonywania dzieła odbywa się w przeciągu 7 dni od dnia jego odbioru. Jeśli dzieło nie zostało wykonane z przyczyn zależnych od zamawiającego, wówczas on zobowiązany jest do wypłacenia umówionego wynagrodzenia, ale może sobie przy tym odliczyć, np. nakład pracy czy materiały zaoszczędzone przez przyjmującego zamówienie z powodu niewykonania dzieła.

Strony mogą w każdej chwili, bez wcześniejszego wypowiedzenia zerwać umowę, ale należy podać powód jej zerwania, np. niewywiązanie się z terminów, konieczne, duże poprawki, żądanie zbyt wysokiego wynagrodzenia za dodatkowe prace itp. W takich sytuacjach zamawiający zobowiązany jest wypłacić odpowiednią część ustalonego wynagrodzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów