0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym w spółce

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia i opiera się na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 407) określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czym jest umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W jaki sposób wybierany jest partner prywatny?

Do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się pomocniczo przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 roku poz. 25).

W ogłoszeniu wszczynającym postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego zamieszcza się informację, że postępowanie ma na celu zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Najlepszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia partnera prywatnego lub kosztu przedsięwzięcia ponoszonego przez podmiot publiczny i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia.

Kryteriami oceny ofert partnerów prywatnych mogą być w szczególności:

  • podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym;
  • stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego;
  • efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych;
  • kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis;
  • podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym;
  • terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu przedsięwzięcia.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może wyodrębniać w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego wysokość płatności ponoszonych przez podmiot publiczny na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia.

Jeżeli jest planowane pobieranie opłat od użytkowników przedsięwzięcia przez partnera prywatnego, umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa maksymalną wysokość tych opłat oraz warunki ich zmiany.

Kontrola realizacji przedsięwzięcia przez podmiot publiczny

Podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego oraz do kontroli składnika majątkowego wykorzystywanego przez partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia.

Partner prywatny ma obowiązek bieżącego raportowania podmiotowi publicznemu o stanie realizacji przedsięwzięcia i stanie technicznym składnika majątkowego wykorzystywanego przez partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku gdy prowadzona kontrola wykaże, że składnik majątkowy wykorzystywany przez partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia znajduje się w stanie technicznym wskazującym na jego nieprawidłowe wykorzystywanie, podmiot publiczny wzywa partnera prywatnego do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności do poczynienia nakładów mających na celu doprowadzenie składnika majątkowego do właściwego stanu technicznego.

Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania partner prywatny nabędzie udziały albo akcje spółki z udziałem podmiotu publicznego. Nabycie może nastąpić w drodze objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo akcji.

Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową o partnerstwie publiczno-prywatnym. Spółkę zawiązuje się na czas oznaczony, niezbędny do wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zakończenia jej spraw.

Najpóźniej w terminie roku od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, partner prywatny zbywa udziały w tej spółce lub akcje tej spółki na rzecz podmiotu publicznego albo podlegają one umorzeniu.

Statut albo umowa spółki stanowią, że w razie bezskutecznego upływu terminu, udziały albo akcje partnera prywatnego, z wyjątkiem udziałów albo akcji należących do jednostek sektora finansów publicznych i spółek zależnych od podmiotu publicznego, podlegają umorzeniu.

Zbycie lub umorzenie udziałów albo akcji może być nieodpłatne, jeżeli statut albo umowa spółki tak stanowią.

Zgody wszystkich wspólników albo akcjonariuszy spółki wymaga:

  • zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  • zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa,
  • zawiązanie innej spółki,
  • objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki.

Podmiotowi publicznemu przysługuje prawo pierwokupu akcji albo udziałów partnera prywatnego w spółce. Podmiot publiczny może wykonać prawo pierwokupu w ciągu 3 miesięcy od dnia zawiadomienia go przez partnera prywatnego o treści umowy zawartej z osobą trzecią, chyba że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje dłuższy termin.

Zbycie przez partnera prywatnego akcji albo udziałów z naruszeniem zasad dot. pierwokupu jest nieważne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów