0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej - jak wygląda?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych muszą, co do zasady, rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej. Od tej zasady są jednak wyjątki (zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej), najistotniejszym z nich jest nieprzekroczenie ustawowego limitu 20 000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zakup kasy fiskalnej, będzie musiał prawidłowo uwzględnić ten zakup w majątku przedsiębiorstwa. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak przebiega rozliczenie zakupu kasy fiskalnej!

Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej

Prawidłowe rozliczenie zakupu kasy fiskalnej w ewidencji zależy od jej wartości i planowanego czasu użytkowania. Jeżeli kasa rejestrująca kosztowała więcej niż 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku nievatowców), jest kompletna, zdatna do użytku i zakładamy, że będziemy z niej korzystać dłużej niż rok to należy zaklasyfikować ją jako środek trwały i poddać amortyzacji. Roczna stawka amortyzacji dla kas fiskalnych sklasyfikowanych jako KŚT 669 wynosi 20%, z wyjątkiem kas zaliczanych do zespołów komputerowych - wtedy jest to KŚT 487, a stawka amortyzacji wynosi 30%.

Pierwszy odpis amortyzacyjny należy uwzględnić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kasa fiskalna została wprowadzona do ewidencji środków trwałych.

Czasem zdarza się sytuacja, że mimo iż wartość kasy nie przekracza 10 000 zł, może zostać ona wprowadzona przez przedsiębiorcę do ewidencji środków trwałych. Zależy to od decyzji podatnika. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na taki krok, zakup kasy fiskalnej będzie mógł być jednorazowo zamortyzowany w miesiącu przyjęcia lub następnym. Jeżeli jednak podatnik nie zaklasyfikuje kupionej kasy rejestrującej jako środek trwały, będzie stanowiła ona koszt uzyskania przychodu w miesiącu jej zaksięgowania.

Ulga na zakup kasy fiskalnej - jak skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencję za pomocą kasy fiskalnej, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup, która wynosi 90% ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł. Sposób skorzystania z tej ulgi zależy od tego, czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT czy też nie.

Ulga na zakup kasy dotyczy wyłącznie kas fiskalnych online.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które zapewniają prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa powyżej, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1 ustawy o VAT, do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Jeżeli podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi, musi o spełnić dodatkowe warunki takie jak:

  • rozpoczęcie ewidencji z użyciem kas w obowiązującym terminie,
  • posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, może on odliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej w pliku JPK_V7 za okres, w którym zaczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie. Można tego też dokonać w kolejnych okresach, ponieważ przepisy nie określają końcowego terminu, po którym przedsiębiorca traci prawo do ulgi.

Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT mogą złożyć wniosek do urzędu skarbowego o chęci skorzystania z przysługującej im ulgi, po którego rozpatrzeniu środki pieniężne zostaną zwrócone na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorca może zostać zobowiązany do zwrócenia otrzymanej ulgi, jeżeli straci do niej prawo. Stanie się tak w sytuacji, gdy w ciągu trzech lat zaprzestanie używania kasy fiskalnej lub nie zleci właściwemu serwisowi wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego kasy. Ponadto określone w ustawie zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi to:

  1. niezapewnienie połączenia umożliwiająca przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas,
  2. nieprowadzenie ewidencji sprzedaży w przypadku braku połączenia (szczegóły w art. 111 ust. 3ab ustawy o VAT).

Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej w wfirma.pl

Faktura za zakup kasy w ewidencjach

W przypadku gdy podatnik nie ma obowiązku ujęcia kasy fiskalnej w ewidencji środków trwałych, fakturę za jej zakup należy wprowadzić przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola na podstawie dokumentu zakupu. Po zapisaniu wartość netto z faktury VAT znajdzie się 13. kolumnie KPiR - pozostałe wydatki, a VAT w rejestrze zakupów VAT. Natomiast w przypadku faktury bez VAT, wartość dokumentu trafi wyłącznie do 13. kolumny KPiR.

Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej - wfirma.plUlga na zakup kasy fiskalnej - jak wykazać?

Ujęcie ulgi na zakup kasy fiskalnej w przypadku czynnego podatnika VAT dokonuje się bezpośrednio w momencie sporządzania pliku JPK_V7 przez zakładkę: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7.

Wartość odliczanej ulgi na zakup kasy fiskalnej wskazuje się w pozycji 49. Nieodliczona w bieżącym okresie kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących może zostać przeniesiona na kolejny okres, wówczas jej wartość wprowadza się w pozycji 52.

Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej - generowanie JPKV7

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów