Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej - jak wygląda?

Podatnicy, prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych muszą, co do zasady, rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej. Od tej zasady są jednak wyjątki (zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej), najistotniejszym z nich jest nieprzekroczenie ustawowego limitu 20.000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zakup kasy fiskalnej, będzie musiał prawidłowo uwzględnić ten zakup w majątku przedsiębiorstwa. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak przebiega rozliczenie zakupu kasy fiskalnej!

Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej

Prawidłowe ujęcie zakupu kasy fiskalnej w ewidencji zależy od jej wartości i planowanego czasu użytkowania. Jeżeli kasa rejestrująca kosztowała więcej niż 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT), jest kompletna, zdatna do użytku i zakładamy, że będziemy z niej korzystać dłużej niż rok to należy zaklasyfikować ją jako środek trwały i poddać amortyzacji. Roczna stawka amortyzacji dla kas fiskalnych sklasyfikowanych jako KŚT 669 wynosi 20%, z wyjątkiem kas zaliczanych do zespołów komputerowych - wtedy jest to KŚT 487 (jeśli zostały przyjęte do firmy do końca 2017 roku powinny zostać wprowadzane pod kategorią 491), a stawka amortyzacji wynosi 30%.

Pierwszy odpis amortyzacyjny należy uwzględnić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kasa fiskalna została wprowadzona do ewidencji środków trwałych.
W przypadku kasy fiskalnej, której wartość początkowa jest niższa niż 10 000 zł (ale nie mniejsza niż 1 500 zł), i której przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok, należy ją wpisać do ewidencji wyposażenia.

Czasem zdarza się sytuacja, że mimo iż wartość kasy nie przekracza 10 000 zł, może zostać ona wprowadzona przez przedsiębiorcę do ewidencji środków trwałych. Zależy to od decyzji podatnika. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na taki krok, zakup kasy fiskalnej będzie mógł być jednorazowo zamortyzowany w miesiącu przyjęcia lub następnym. Jeżeli jednak podatnik nie zaklasyfikuje kupionej kasy rejestrującej jako środek trwały, będzie stanowiła ona koszt uzyskania przychodu w miesiącu jej zaksięgowania.

Ulga na zakup kasy fiskalnej - jak skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencję za pomocą kasy fiskalnej, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup, która wynosi 90% ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł.

Sposób skorzystania z tej ulgi zależy od tego, czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT czy też nie.

Z ulgi można skorzystać, po spełnieniu następujących warunków:

  • złożenie w odpowiednim urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania (adres),

  • rozpoczęcie ewidencji z użyciem kas w obowiązującym terminie,

  • posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Co ważne, zgłoszenie danych dotyczących kasy fiskalnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji, nie zostało wymienione jako warunek niezbędny do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, może on odliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnejdeklaracji VAT-7 za okres, w którym zaczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie. Można tego też dokonać w kolejnych okresach, ponieważ przepisy nie określają końcowego terminu, po którym przedsiębiorca traci prawo do ulgi.

Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT mogą złożyć wniosek do urzędu skarbowego o chęci skorzystania z przysługującej im ulgi, po którego rozpatrzeniu środki pieniężne zostaną zwrócone na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorca może zostać zobowiązany do zwrócenia otrzymanej ulgi, jeżeli straci do niej prawo. Stanie się tak w sytuacji, gdy w ciągu trzech lat zaprzestanie używania kasy fiskalnej lub nie zleci właściwemu serwisowi wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego kasy. Ponadto określone w ustawie zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi to:

  1. zaprzestanie działalności,

  2. likwidacja,

  3. ogłoszenie upadłości,

  4. sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), w sytuacji gdy następca prawny nie będzie korzystał z kasy fiskalnej,

  5. dokonanie odliczenia z naruszeniem warunków takich jak: terminowość odliczenia, zgłoszenie liczby kas, spełnienie przez kasy określonych wymogów technicznych,

  6. kradzież lub zniszczenie kasy.