0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek integracji terminala płatniczego z kasą fiskalną online

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustanowiony na mocy przepisów Polskiego Ładu obowiązek integracji terminala płatniczego z kasą online miał wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Na mocy decyzji ustawodawcy doszło jednak do jego odroczenia. W niniejszym artykule zajmiemy się szczegółowym omówieniem wskazanego zagadnienia.

Obowiązek integracji terminala płatniczego z kasą rejestrującą

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Powyższego wymogu nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (np. ze względu na korzystanie ze zwolnienia).

W świetle ww. przepisu tacy podatnicy są zobligowani do przyjmowania płatności przy użyciu instrumentu płatniczego.

Przez instrument płatniczy należy rozumieć zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, które wykorzystywane są przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego.

W myśl art. 86 ust. 6c ustawy VAT podatnikowi, w przypadku którego stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, nie zapewniał możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, nie przysługuje zwrot różnicy podatku w terminie 25-dniowym za okres rozliczeniowy:

  1.  w którym naruszenie tego obowiązku zostało stwierdzone oraz za 6 kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po tym okresie rozliczeniowym;
  2.  za który podatnik wykazał zwrot różnicy podatku.

 Dodatkowo w myśl art. 99 ust. 3a pkt 4 ustawy VAT przepisów dotyczących rozliczenia kwartalnego nie stosuje się do podatników, w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

Omawiana przez nas kwestia ogniskuje się przede wszystkim wokół art. 19a ust. 3 Prawa przedsiębiorców. Przepis ten podaje, że przedsiębiorca zapewniający możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Powyższa regulacja miała wejść w życie 1 lipca 2022 roku.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy VAT kasa rejestrująca musi gwarantować prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W myśl § 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących przez kasę online rozumie się kasę, o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy, zgodnie z którym kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Dodatkowo za niezapewnienie takiej integracji przewidziano sankcję, o której mowa w art. 111 ust. 6kb ustawy VAT. Przepis stanowi, że niezapewnienie integracji wiąże się z karą finansową 5000 zł.

Także i ta regulacja miała zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

Zgodnie z pierwotnym założeniem od 1 lipca 2022 roku miał obowiązywać przepis wskazujący na obowiązek integracji terminala płatniczego z kasą rejestrującą. Miał on dotyczyć podatników, którzy przyjmują płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online.

Obowiązek integracji terminala płatniczego z kasą fiskalną online - odroczenie obowiązku

Omawiane regulacje nie weszły w życie, ponieważ ustawodawca zdecydował się na odroczenie tego momentu do 1 stycznia 2025 roku.

Powyższe dotyczy zarówno samego obowiązku, jak i również przepisu stanowiącego o sankcji za jego nieprzestrzeganie.

W komunikacie MF czytamy:

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w związku z sygnalizowanymi przez biznes problemami technicznymi, Minister Finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi do końca 2024 roku. 

Odroczenie ustalonego obowiązku z 1 lipca 2022 roku na 1 stycznia 2025 roku oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5000 zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń”.

Termin odroczono na podstawie art. 20 pkt 4 lit. d) Ustawy z dnia 8 czerwca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

W tym miejscu warto także wyjaśnić, że obowiązek integracji kasy rejestrującej z terminalem płatniczym będzie dotyczył podatników, którzy przyjmują płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online.

Jeżeli płatność za towar lub usługę zostanie przyjęta za pomocą innego instrumentu płatniczego, np. przelewem, to podatnik nie będzie miał obowiązku zakupu terminala płatniczego.

Obowiązek integracji terminali płatniczych oraz kas fiskalnych online został odroczony do 1 stycznia 2025 roku. W przypadku kas fiskalnych online bez terminala takiego obowiązku nie będzie.

Reasumując, należy wyjaśnić, że w każdym miejscu trzeba zapewnić możliwość zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego (a brak spełnienia tego obowiązku wiązać się może z określonymi dla podatnika sankcjami). Natomiast w miejscu, w którym jest kasa online i terminal płatniczy, od 1 stycznia 2025 roku konieczne będzie zapewnienie współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów