0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek do KRS tylko online – zmiany w ustawie o KRS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 lipca 2021 roku weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, na skutek której przedsiębiorcy złożą wniosek do KRS wyłącznie w formie elektronicznej Co warto wiedzieć o nowych zasadach składania wniosków do KRS? Dowiesz się z poniższego artykułu!

Wniosek do KRS – rejestr przedsiębiorców

Wpis do rejestru KRS jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. W razie gdy właściwy jest tryb wnioskowy, wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Co istotne, również inne wnioski niż o wpis składane do sądu rejestrowego dotyczące przedsiębiorców można składać także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Możliwe jest zatem złożenie w formie elektronicznej takich wniosków jak np.:

  • upoważnienie do zwołania zgromadzenia wspólników;

  • odwołanie likwidatora;

  • rozwiązanie spółki.

Procedura elektroniczna ma zastosowanie do wszystkich wnioskodawców – zarówno zatem do samego podmiotu zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców, jak i np. do wspólników tego podmiotu.

Wymogi formalne wniosku w formie elektronicznej

Należy natomiast pamiętać, że wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się wraz z opłatą sądową. Złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego, o czym sąd poucza wnoszącego pismo.

Warto ponadto mieć na uwadze, że regulacje Kodeksu postępowania cywilnego, który wskazuje, że pismo wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wnioskodawca powinien mieć zatem możliwość podpisania wniosku do KRS z wykorzystaniem jednego z powyższych podpisów.

W przypadku wniosku złożonego przez pełnomocnika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub jego odpis.

Do pisma wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza się załączniki w postaci elektronicznej.

Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach lub poświadczonych urzędowo odpisach bądź wyciągach.

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jeżeli dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się:

  • odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo

  • elektroniczne kopie dokumentów – w tym przypadku oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma.

Podmioty dokonujące zgłoszenia:

  • zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji,

  • należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji,

mogą także dokonać samodzielnie elektronicznego poświadczenia dokumentów.

Skutki niezłożenia wniosku w trybie elektronicznym

Wniosek do KRS złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków. Wniosek o wpis złożony z naruszeniem procedury składania wniosków w formie elektronicznej także podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków. Analogiczny skutek będzie miało złożenie wniosku bez opłaty.

Nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.

W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie.

Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że nastąpił on na skutek braków uprzednio niewskazanych.

Wniosek do KRS – pozostałe rejestry KRS

Wniosek o wpis w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, składa się na urzędowym formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wnioski inne niż o wpis dotyczące ww. podmiotów można składać także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W przypadku innych rejestrów niż rejestr przedsiębiorców nie ma obowiązku, a jedynie możliwość składania wniosków do sądu rejestrowego w formie elektronicznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów