0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wygrane u bukmachera jako przychód z działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Typowanie wyników zakładów bukmacherskich może być przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik prowadzący tego rodzaju działalność może także osiągać przychód z samodzielnie prowadzonego typowania wyników. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym należy zastanowić się, w czy wygrane u bukmachera stanowią przychód z działalności gospodarczej. W artykule przedstawiamy, w jaki sposób przedsiębiorca powinien rozliczyć przychód z wygranych u bukmachera!

Przychody uzyskiwane z wygranych u bukmachera

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się podatek w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Powyższy podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. 

Ponadto przychodów, o których mowa powyżej, nie łączy się z przychodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ustawy PIT. To zatem oznacza, że jest to osobne źródło przychodów.

Dodatkowo, jak możemy przeczytać w art. 41 ust. 4 ustawy PIT, płatnicy wypłacający nagrody są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2.

W konsekwencji w przypadku, gdy osoba fizyczna uzyskuje wygraną w zakładzie bukmacherskim, to podmiot wypłacający wynagrodzenie pobiera podatek w wysokości 10% wygranej. To powoduje, że osoba fizyczna otrzymuje wygraną już po pomniejszeniu o pobrany podatek.

Dodatkowo możemy także wskazać, że zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy PIT powyższego podatku nie wykazuje się w zeznaniu rocznym, jeżeli jest on pobierany przez płatnika.

Warto również zwrócić uwagę na treść zwolnienia określoną w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu wolne od podatku są wygrane w:

  1. grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł;
  2. grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe

– urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

  1. wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;
  2. zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.

Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.

W konsekwencji, jeżeli wygrana w zakładach wzajemnych nie przekracza jednorazowo 2280 zł, to tak uzyskany przychód jest zwolniony od podatku. Dodajmy, że wskazana kwota nie jest limitem rocznym, lecz dotyczy każdorazowej wygranej. 

W powyższym przypadku nie jest zatem pobierany 10-procentowy podatek PIT.

Wygrane u bukmachera stanowią przychód, od którego pobierany jest 10-procentowy podatek dochodowy PIT. Podatnik może w tym przypadku zastosować zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT.

Wygrane u bukmachera osiągane przez przedsiębiorcę

Zastanówmy się zatem, w jaki sposób wygraną u bukmachera powinien rozliczyć przedsiębiorca zajmujący się zawodowym typowaniem wyników zakładów wzajemnych.

Po pierwsze podkreślmy, że wygrane w zakładach wzajemnych uzyskane przez przedsiębiorcę należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak bowiem wskazał NSA w wyroku z 4 sierpnia 2006 roku (II FSK 304/05), analizowany art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT ma zastosowanie do wszystkich nagród, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak i niemających. Tym samym nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu „wygrane w konkursach” wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. 

Pojawia się jednak pytanie, jaką stawkę podatkową powinien zastosować przedsiębiorca. 

Na podstawie wyroku NSA z 3 marca 2020 roku (II FSK 773/18) możemy wskazać, że art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi przepis szczególny w stosunku do zasad opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Regulacje na temat stawki podatku przewidzianej dla przedsiębiorców nie dotyczą dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30. Gdyby ustawodawca z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT chciał wyłączyć nagrody i wygrane otrzymane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści tego przepisu. Brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej.

Dodatkowo możemy wskazać, że również art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT nie zawiera wyłączenia w stosunku do przedsiębiorcy.

Suma powyższych argumentów powoduje, że dochód uzyskany przez przedsiębiorcę z zakładów bukmacherskich stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który jednak podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10-procentowym podatkiem. 

Przykład 1.

Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym uzyskuje wygrane w zakładach wzajemnych w ramach działalności. W takim przypadku podatnik uzyskuje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże nie znajdzie zastosowania 19-procentowa stawka podatku wynikająca z art. 30c ustawy PIT, lecz zryczałtowany podatek wynoszący 10%. Do opodatkowania należy zastosować art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

Przykład 2.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskuje w ramach tej działalności wygrane w zakładach bukmacherskich. W roku podatkowym uzyskała trzy wygrane w kwocie 1000 zł, 2000 zł oraz 500 zł. Z uwagi na to, że wartość żadnej wygranej nie przekracza kwoty 2280 zł, to przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT.

Wygrane u bukmachera uzyskiwane przez przedsiębiorcę prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą stanowią przychód z tego źródła, jednakże do opodatkowania należy zastosować zryczałtowany 10-procentowy podatek.

Podsumowując nasz artykuł, możemy wskazać, że nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca uzyskiwał przychody z tytułu wygranych u bukmachera. Jednakże do opodatkowania zastosowanie znajdzie przepis szczególny wynikający z normy określonej w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów