0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Myjnia bezdotykowa a podatek od nieruchomości - klasyfikacja i podstawa opodatkowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku myjni bezdotykowej istnieje problem z jej prawidłową klasyfikacją na potrzeby podatku od nieruchomości. Pojawia się bowiem pytanie, czy w takim przypadku mamy do czynienia z budynkiem, budowlą czy może z urządzeniem budowlanym. Myjnia bezdotykowa a podatek od nieruchomości - w poniższym artykule postaramy się wyjaśnić, na jakich zasadach myjnia bezdotykowa powinna zostać opodatkowana podatkiem od nieruchomości.

Klasyfikacja myjni bezdotykowej w świetle przepisów prawa budowlanego

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle. Zgodnie z definicją legalną zawartą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Natomiast budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W kontekście powyższego należy zatem sięgnąć do odpowiednich zapisów ustawy – Prawo budowlane. 

Ustawa – Prawo budowlane definiuje pojęcie obiektu budowlanego przez definicję zakresową pełną, wskazując, że są nimi budynki, budowle bądź obiekty małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane). 

Jednocześnie w definicji budowli (art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane) ustawodawca wyraźnie wskazuje na to, że wymienione przez niego w katalogu rodzaje obiektów budowlanych stanowią grupy rozłączne, każdy obiekt budowlany może być zaliczony tylko do jednej z kategorii – budynków, budowli lub obiektów małej architektury. Budowlą jest bowiem tylko taki obiekt, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury. 

Urządzenia budowlane to, zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane, urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Co istotne, w katalogu obiektów kwalifikujących się jako budowle wymieniono w art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane m.in. wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne.

Na podstawie powyższego NSA w wyroku z 23 sierpnia 2022 roku (III FSK 1902/21) wskazał, że bezdotykowa myjnia samochodowa mieści się w pojęciu budowli (a nie budynku).

Według wspomnianego wyroku możliwość opodatkowania podatkiem od nieruchomości jako budowli zarówno części budowlanych, jak i technicznych myjni bezdotykowej jest uzależniona od tego, czy instalacje zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Chodzi tutaj o obiekt kompletny, czyli taki, którego wykorzystanie wszystkich fizycznie połączonych elementów pozwala na realizowanie funkcji, dla których został stworzony. 

NSA podkreślił, że myjni bezdotykowej nie można zatem „rozbijać” na czynniki (elementy) i oceniać odrębnie każdy z nich z punktu widzenia prawa budowlanego oraz podatku od nieruchomości.

W tym samym tonie wypowiedział się WSA w Kielcach w wyroku z 21 lipca 2015 roku (I SA/Ke 405/15), wskazując, że myjnia bezdotykowa to urządzenia techniczne tworzące wraz z częścią budowlaną całość techniczno-użytkową, która zapewnia wykorzystywanie jej zgodnie z przeznaczeniem. 

Aby myjnia mogła być wykorzystywana w celu jej przeznaczenia, a zatem, by mogła funkcjonować w każdym zakresie jej funkcji, konieczne i niezbędne jest połączenie w całość określonych części zarówno budowlanych, jak i niemających takiego charakteru. Poszczególne elementy myjni są połączone ze sobą i współpracują w taki sposób, że każdy element jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pozostałych urządzeń. Odłączenie ich czyniłoby budowlę we wskazanym zakresie bezużyteczną. 

Pomiędzy poszczególnymi elementami myjni istnieje zatem konieczny związek funkcjonalny i techniczny. Ta okoliczność jest kluczowa dla zdefiniowania myjni jako budowli. Nie jest bowiem możliwe funkcjonowanie urządzeń myjących opartych na technologii bezdotykowej, podłączonych do instalacji wodnej elektrycznej i pozostałych elementów bez podłoża, ścian oraz dachu gwarantujących ich montaż oraz korzystanie.

Na gruncie przepisów podatku od nieruchomości wolnostojąca myjnia bezdotykowa stanowi budowlę. Tworzą ją wszystkie elementy myjni, to jest kontener oraz elementy konstrukcyjne wraz z urządzeniami i instalacjami

Myjnia bezdotykowa a podatek od nieruchomości - podstawa opodatkowania

Jak wynika z treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 

Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. 

Również i w zakresie podstawy opodatkowania sądy administracyjne akcentują, że myjni bezdotykowej nie można dzielić na część budowlaną i niebudowlaną stanowiącą wyposażenie techniczne. Dlatego też nie można wyłączyć z podstawy opodatkowania części ruchomych myjni, które z łatwością mogą zostać odłączone

W wyroku NSA z 25 sierpnia 2018 roku (II FSK 1418/18) czytamy, że wymogi kwalifikacji obiektu jako budowli spełnia bezdotykowa myjnia samochodowa postrzegana jako obiekt kompletny, czyli taki, którego wykorzystanie wszystkich połączonych elementów (stanowiących spójną, funkcjonalną całość cechującą się określonym typem budowy w zależności od parametrów pracy i przeznaczenia).

Wszystkie elementy myjni tworzą „gospodarczą całość”, stanowiąc „związek funkcjonalny” wszystkich połączonych ze sobą elementów. W przypadku odłączenia (demontażu) któregoś z urządzeń myjni nie pozostanie to bez wpływu na jej możliwości użytkowe i eksploatacyjne. 

Z tego też powodu z podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie należy wyłączać ruchomości stanowiących element myjni (nawet jeżeli nie są one w sposób trwały połączone z budowlą), ponieważ w ten sposób dochodzi do utraty funkcjonalności myjni.

Nie jest prawnie dopuszczalne wyłączenie z podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości niektórych elementów ruchomych myjni, ponieważ jako budowla stanowi ona jedną i funkcjonalną całość. Podstawę opodatkowania podatkiem nieruchomości stanowi wartość myjni bezdotykowej rozumiana jako całość, tj. suma wartości poszczególnych elementów wchodzących w skład myjni.

W świetle przywołanych wyroków sądowych możemy wskazać, że bezdotykowa myjnia samochodowa jest obiektem budowlanym, nie jest budynkiem i stanowi wolnostojące urządzenie techniczne, gdyż niezwiązana z innym obiektem składa się z połączonych ze sobą elementów stanowiących spójną, funkcjonalną całość.

W rezultacie na gruncie podatku od nieruchomości myjnia bezdotykowa powinna być kwalifikowana i jednocześnie opodatkowana jako budowla.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów