0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczka opłacona po 20 stycznia – konsekwencje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego rozliczane są w zeznaniu rocznym składanym przez przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych lub liniowo do 30 kwietnia kolejnego roku za rok poprzedni. W ciągu roku natomiast przedsiębiorcy od osiąganych dochodów płacą podatek w formie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek (w zależności od zadeklarowanej formy rozliczeń w urzędzie skarbowym). Ostatnią zaliczkę na PIT przedsiębiorcy powinni opłacić do 20 stycznia. Co w sytuacji, gdy podatnik nie dokona zapłaty zaliczki w ustawowym terminie i czy zaliczka opłacona po 20 stycznia będzie niosła za sobą konsekwencje? Sprawdź!

Podatek dochodowy – terminy rozliczeń

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz podatkiem liniowym, osiągający dochody z prowadzonej działalności gospodarczej oraz z najmu i dzierżawy, z tytułu osiąganych dochodów zobowiązani są w ciągu roku do opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy mają do wyboru dwie formy zaliczek:

  • miesięczną – płatną do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna;

  • kwartalną – płatną do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest należna.

W oparciu o powyższe, termin wpłaty ostatniej zaliczki za dany rok podatkowy mija 20 stycznia roku następnego. Co do zasady podatnicy, którzy uregulują przed 20 stycznia zobowiązanie podatkowe za cały rok w oparciu o złożone zeznanie, są zwolnieni z konieczności wpłaty ostatniej zaliczki, gdyż zostanie ona rozliczona w deklaracji rocznej. Termin złożenia zeznania rocznego PIT 36 (zasady ogólne) oraz PIT 36L (podatek liniowy), mija 30 kwietnia. Równocześnie we wskazanym terminie przedsiębiorcy powinni dokonać wpłaty różnicy wynikającej z zeznania rocznego i sumy zaliczek na podatek dochodowy zapłaconej w ciągu roku. Zaliczek w ciągu roku nie płaci się za okres, za który zaliczka nie wystąpiła.

Zaliczka opłacona po 20 stycznia – czy ujmuje się ją w zeznaniu?

W przypadku, gdy podatnik spóźni się z zapłatą ostatniej zaliczki na podatek dochodowy i wpłaty dokona po terminie, wówczas zaliczka opłacona po 20 stycznia nie będzie uwzględniana jako rozliczona do wskazanego za dany rok zeznania.

Co do zasady wpłacona kwota będzie zarachowana przez urząd skarbowy na poczet zobowiązania podatkowego za rok bieżący. Takie stanowisko potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 12 kwietnia 2017 r.: W związku zaś z aktualnie obowiązującym brzmieniem art. 44 ust. 6 u.p.d.o.f. nastąpiło przesunięcie momentu utraty bytu prawnego zaliczek na podatek dochodowy za dany rok podatkowy z końca roku podatkowego na 20 stycznia następnego roku. Oznacza to, że obecnie byt prawny zaliczek trwa nadal po zakończeniu roku podatkowego, aż do 20 stycznia następnego roku. Konsekwencją przesunięcia momentu, z którym następuje utrata bytu prawnego zaliczek, jest brak możliwości ich dochodzenia po dniu 20 stycznia. Zatem każda wpłata dokonana po 20 stycznia roku następnego po zakończeniu roku podatkowego, nawet przed złożeniem zeznania podatkowego, będzie wpłatą nie na poczet zaliczek, lecz na poczet zobowiązania podatkowego.

Przykład 1. 

Pan Ireneusz ostatnią zaliczkę na PIT za 2017 r. opłacił 25 stycznia. Czy przekroczenie terminu będzie miało jakieś konsekwencje podatkowe?

W związku z przekroczeniem terminu zaliczka opłacona po 20 stycznia będzie rozliczona na poczet zobowiązania podatkowego z tytułu PIT, nie na poczet zaliczki. Niedotrzymanie terminu może spowodować konieczność zapłacenia dodatkowych odsetek podatkowych.

Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu, rozliczają się z ostatniej zaliczki w terminie złożenia zeznania, który mija 31 stycznia każdego roku następującego po danym roku podatkowym

Zaliczka opłacona po 20 stycznia może zostać uznana jako wpłata na poczet zobowiązania wynikającego z zeznania rocznego oraz zostać pomniejszona o jej wartość regulowaną do urzędu skarbowego kwotę. Wartość zaliczki może też być rozliczona na poczet innych zobowiązań podatkowych, np. na poczet podatku VAT. W tym zakresie zawsze warto skontaktować się z własnym urzędem skarbowym. Co do zasady wartość opłaconej po terminie zaliczki jest uwzględniana w zeznaniu rocznym jako zaliczka nierozliczona.

Spóźniona zaliczka a konsekwencje podatkowe

Nierozliczona w zeznaniu rocznym zaliczka (na skutek opóźnienia) niesie ze sobą dodatkowe konsekwencje. W przypadku, gdy zaliczka opłacona po 20 stycznia, nie jest zaliczona na poczet grudniowego zobowiązania (lub zobowiązania za IV kwartał, w przypadku rozliczeń kwartalnych), powstaje wówczas zaległość podatkowa. W odniesieniu do powstałej zaległości podatkowej urząd skarbowy dokonuje naliczenia odsetek w określonym przez MF rozporządzeniu z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, odpowiednio do dnia (i włącznie z tym dniem):
1) zapłaty podatku;
2) wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków;
3) potrącenia;
4) przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w związku z wykonaniem umowy, o której mowa w art. 66 § 2 ustawy;
5) wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania;
6) zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej;
7) złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy.

W związku z powyższym, jeśli podatnik nie dokona zapłaty podatku w ustawowym terminie, tj. do 20 stycznia, musi liczyć się z koniecznością płacenia dodatkowych odsetek od powstałej wówczas zaległości podatkowej. Co do zasady zaliczka opłacona po 20 stycznia zaliczona jest na poczet bieżącego zobowiązania podatkowego. Podczas wyliczania odsetek pamiętać należy, że ich wysokość jest zależna od terminu złożenia zeznania rocznego oraz opłaconej do tej pory kwoty zaliczek. Złożenie zeznania rocznego kończy bieg naliczania odsetek. Jeśli więc podatnik przykładowo zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień zapłaci 22 stycznia, a zeznanie roczne złoży i rozliczy do 30 kwietnia, wówczas będzie musiał naliczyć odsetki na 30 kwietnia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów