0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe na przełomie miesięcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego od 28 sierpnia 2023 r. do 1 września 2023 r. Otrzymuje on wynagrodzenie zasadnicze wysokości 4000 zł brutto plus wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych na 30. dzień miesiąca. Czy podczas wyliczania wynagrodzenia urlopowego za sierpień muszę wziąć pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w sierpniu? Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe na przełomie miesięcy?

Karol, Kłodzko

 

Zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego zawarte są w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Wynagrodzenie urlopowe

Zgodnie z przepisami, za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie, które będzie najbardziej zbliżone do wynagrodzenia za czas pracy.

Podczas wyliczania wynagrodzenia urlopowego w pierwszym kroku należy ustalić podstawę wynagrodzenia urlopowego. Do obliczenia podstawy bierze się pod uwagę płacę zasadniczą oraz m.in. takie składniki jak:

  • dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy, funkcyjny, motywacyjny, prowizje czy premie regulaminowe;
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • dodatki za pracę w nocy;
  • wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową (w przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu).

Podczas wyliczania podstawy wynagrodzenia urlopowego należy pamiętać także o wyłączeniu niektórych składników ze stosunku pracy. Zgodnie z rozporządzeniem, do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego nie bierze się pod uwagę wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Kolejnym ważnym elementem jest ustalenie, które składniki wynagrodzenia określone są stawką miesięczną w stałej wysokości, a które są zmienne (np. zależą od ilości wykonanej pracy, liczby godzin w danym miesiącu).

Do stałych miesięcznych składników zwykle zalicza się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy i za czas urlopu. Wypłacane są one w takiej wysokości, w jakiej przysługują w miesiącu, w którym pracownik korzysta z urlopu. To oznacza, że gdy pracownicy otrzymują wyłącznie stałe składniki, wówczas za czas korzystania z urlopu zostanie im naliczona cała miesięczna pensja.

Przykład 1.

Wynagrodzenie pani Ani składa się wyłącznie z wynagrodzenia zasadniczego – 5000 zł brutto. W lipcu była ona na dwutygodniowym urlopie wypoczynkowym. Niezależnie od długości urlopu otrzyma ona w lipcu wynagrodzenie w wysokości 5000 zł.

Jeśli wynagrodzenie składa się ze składników zmiennych, wówczas wylicza się podstawę jego wymiaru z elementów pensji, które przysługiwały za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględniając je w podstawie urlopowej w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Natomiast gdy występują znaczne wahania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia, wówczas powinny one zostać uwzględnione w średniej kwocie wypłaconej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop.

W wynagrodzeniu urlopowym zmienne składniki uwzględnia się w wysokości wypłaconej.

Przykład 2.

Pan Damian wykorzystuje 5 dni (tj. 40 godzin) urlopu w sierpniu. Jego wynagrodzenie wypłacane jest do 30. dnia każdego miesiąca. Do wyliczeń wynagrodzenia urlopowego bierze się pod uwagę wynagrodzenia z lipca, czerwca oraz maja. Pan Damian otrzymuje stałe wynagrodzenie 4000 zł oraz zmienną premię, która wynosiła: w lipcu – 150 zł, w czerwcu – 200 zł, a w maju – 250 zł. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze składników zmiennych przebiega następująco:

  1. sumujemy kwoty składników zmiennych: 150 zł + 200 zł + 250 zł = 600 zł,
  2. określamy liczbę godzin wykonywania pracy w okresie, stosownie do którego została ustalona podstawa: 168 godz. (lipiec) + 168 godz. (czerwiec) + 168 godz. (maj) = 504 godz.,
  3. obliczamy stawkę za jedną godzinę urlopu: 600 / 504 godz. = 1,19 zł/godz.,
  4. liczba godzin urlopu: 40 godzin,
  5. wynagrodzenie urlopowe: 1,19 zł x 40 godz. = 47,60 zł.

Pan Damian za sierpień otrzyma 4000 zł + 47,60 zł = 3047,60 zł.

Wynagrodzenie urlopowe na przełomie miesięcy

Przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia wprowadzają pojęcie „miesiąc rozpoczęcia urlopu”. W związku z tym można uznać, że w przypadku urlopu przypadającego na przełomie miesięcy, nie ma potrzeby odrębnego obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego dla każdego z miesięcy.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego ustala się z miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a nie z miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu.

Podsumowując, jeżeli urlop wypoczynkowy przypada na przełom miesięcy, czyli jest kontynuowany z poprzedniego miesiąca, wówczas nie ustala się podstawy urlopowej odrębnie dla każdego z tych miesięcy. Wynagrodzenie urlopowe na przełomie miesięcy jest obliczane na takich samych zasadach jak w przypadku urlopu zamykającego się w obrębie jednego miesiąca. Ustalona stawka za jedną godzinę urlopu w miesiącu rozpoczęcia wypoczynku powinna być również zastosowana w miesiącu kolejnym. W związku z tym, że urlop pracownika przypada na przełom miesięcy, wyliczona stawka za jedną godzinę urlopu będzie taka sama i dla sierpnia i września.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów