Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż samochodu przez VAT marża - obowiązujące zasady

Jeszcze do niedawna organy podatkowe stały na stanowisku, że nabycie środka trwałego np. samochodu osobowego oraz jego dalsza odsprzedaż przez podatnika, nie prowadzącego sprzedaży samochodów jako towarów handlowych, nie może odbyć się poprzez zastosowanie przy sprzedaży procedury  VAT marża. Jednakże wiele linii orzeczniczych zliberalizowało dotychczasowe stanowiska i uznaje za prawidłowe dokonanie tego typu sprzedaży pod pewnymi warunkami. Sprawdźmy, jakie zasady obowiązują sprzedaż samochodu przez VAT marża.

Sprzedaż poprzez procedurę VAT marża

W myśl art. 120 ust. 4 ustawy o VAT jeżeli podatnik sprzedaje:

 • towary używane,
 • dzieła sztuki,
 • przedmioty kolekcjonerskie,
 • antyki,

- zakupione wcześniej w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku stanowiąca marżę sprzedaży.

Z kolei przez pojęcie towary używane należy rozumieć dobra nadające się do dalszego użytkowania w aktualnym stanie lub po przeprowadzaniu naprawy z wyjątkiem:

 • dzieł sztuki,
 • przedmiotów kolekcjonerskich,
 • antyków,
 • metali i kamieni szlachetnych.

Podmioty uczestniczące w procedurze VAT marża

Zgodnie art. 120 ust. 10 ustawy o VAT procedura sprzedaży za pomocą VAT marża dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem jeżeli:
  1. dostawa tych towarów była zwolniona z podatku VAT (przedmiotowo lub podmiotowo),
  2. dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie na zasadzie procedury VAT-MARŻA,
 2. osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej,
 3. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z podatku VAT (przedmiotowo lub podmiotowo),
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie na zasadzie procedury VAT-MARŻA, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Sprzedaż samochodu przez VAT marża - kiedy będzie możliwa?

Ugruntowane linie orzecznicze wskazują, iż sprzedaż używanego składnika majątkowego, np. samochodu firmowego przez podatnika nieprowadzącego sprzedaży samochodów, może być dokonana za pomocą procedury VAT-MARŻA, jeżeli:

 1. nabywca użytkuje dany samochód dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej,
 2. jednakże głównym celem już w momencie nabycia samochodu jest jego dalsza odsprzedaż,

Przykładowo przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zakupił samochód w systemie VAT-MARŻA. W momencie zakupu przeznaczył go w przyszłości na dalszą sprzedaż. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Następnie po czasowym wykorzystaniu na cele prowadzonej działalności gospodarczej został sprzedany za pomocą procedury VAT-MARŻA. Samochód firmowy w momencie sprzedaży jest w stanie umożliwiającym jego dalsze użytkowanie.

Warto wskazać, iż ustawa o VAT nie zawiera ograniczeń, powodujących brak możliwości opodatkowania sprzedaży samochodu firmowego za pomocą procedury VAT marża w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie posiada stosownego wpisu w CEIDG implikującego go do handlu samochodami.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 stycznia 2015 r. o sygn. ITPP2/443-1250/14/KT.

Możliwość zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży składnika majątku

Oprócz powyższych uwarunkowań należy jeszcze pamiętać o jednej kwestii. Skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania używanego składnika majątku, nabytego celem odsprzedaży jest możliwe pod warunkiem, gdy:

 1. składniki majątku były wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej,
 2. przy zakupie, imporcie lub wytworzeniu tych składników majątku nie przysługiwało nabywcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przeciwnym wypadku, sprzedaż samochodu firmowego będzie opodatkowana stawką VAT 23%.