0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek opiekuńczy ile wynosi i komu przysługuje

Wielkość tekstu:

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikom objętym ubezpieczeniem chorobowym. I należy się bez okresu wyczekiwania. Zasiłek opiekuńczy przysługuje 60 dni w roku na sprawowanie opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 oraz nad dzieckiem chorym do lat 14-stu. W przypadku opieki nad dzieckiem chorym powyżej 14 roku życia lub innym członkiem rodziny zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 14 dni. Należy jednak zaznaczyć, iż okres zasiłku opiekuńczego w danym roku kalendarzowym z tytułu opieki nad dziećmi do lat 14 i innymi członkami rodziny wynosi łącznie 60 dni.

Zasiłek przysługuje osobie, która jest zwolniona od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 roku życia w sytuacji:

  • nie przewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły;
  • porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, które uniemożliwiają mu sprawowanie tej opieki;
  • pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

W przypadku gdy oboje rodziców zatrudnieni są w systemie pracy zmianowej, każdego z nich uważa się za osobę stale opiekującą się dzieckiem. Wobec tego w razie choroby, porodu lub pobytu jednego małżonka w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej- drugiemu należy się zasiłek. Gdy oboje rodziców są zatrudnieni, ale tylko jedno z nich pracuje w systemie zmianowym, zasiłek należy się tylko za te dni w których dziecko pozostałoby bez opieki z powodu choroby, porodu bądź pobytu drugiego z nich w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku chorego dziecka do 14 roku życia.

W sytuacji kiedy obje bądź jedno z rodziców zatrudnione jest w systemie zmianowym, za okres sprawowanie opieki w którym oboje rodziców pracują na różnych zmianach, a chore dziecko pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy wskutek dojazdu lub dojścia z pracy lub do pracy. W przypadku opieki nad innym chorym członkiem rodziny przysługuje zasiłek tylko wtedy gdy, opiekujący z chorym są we wspólnym gospodarstwie domowym przez czas sprawowania opieki.

Na okoliczność gdy ubezpieczona matka dziecka otrzymująca zasiłek macierzyński w wymiarze do 8 tygodni po porodzie, wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, ubezpieczonemu ojcu przysługuje wtedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, nie dłużej niż do 8 tygodnia życia dziecka. Przepis ten ma także zastosowanie jeśli chodzi o innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny jeżeli w tym czasie przerwie pracę lub inna działalność zarobkową, ażeby sprawować opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy należy się przez okres zwolnienia lekarskiego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. W roku kalendarzowym przysługuje nie więcej niż, 60 dni. Na sprawowanie opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 i w przypadku dziecka chorego do lat 14-stu zasiłek należy się w wymiarze 60 dni. Natomiast jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem ponad 14- letnim lub innym chorym członkiem rodzinny należy się 14 dni kalendarzowych w roku.

Łącznie okres należnego zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi do lat 14 i innymi chorymi członkami rodziny wynosi 60 dni w roku kalendarzowym.

Komu zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:

  • za okresy, w momencie gdy ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie szczególnych przepisów;
  • w okresie urlopu bezpłatnego lub wypoczynkowego;
  • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
  • za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę podstawę wymiaru zasiłku.

Przykład 1.

Pan Janusz zatrudniony w firmie X w lutym 2012 r. sprawował osobistą opiekę na dzieckiem przez 7 dni. Następnie od 4 marca do 14 marca 2012 r. opiekował się chorą żoną. W takim przypadku rodzicom zostało do wykorzystania w bieżącym roku 42 dni (60 dni- 18 dni).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów