0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z akcyzy energii wyprodukowanej na własne potrzeby

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Instalacje fotowoltaiczne w ciągu ostatnich lat stały się bardzo popularne w Polsce. Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Moduły fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych, które zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w ten sposób prąd stały przepływa przez inwerter i zostaje przekształcony w prąd przemienny. Wyprodukowaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać. Sprawdźmy, kiedy jest możliwe zwolnienie z akcyzy energii wyprodukowanej na własne potrzeby!

Zwolnienie z akcyzy energii wyprodukowanej na własne potrzeby - warunki

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję i zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię. Oznacza to, że zużycie wyprodukowanej energii elektrycznej na własne potrzeby co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię, podlega jednak zwolnieniu z opodatkowania podatkiem akcyzowym na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Jeżeli zatem produkowanie energii odbywa się z wykorzystaniem generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i energia ta zostaje wykorzystana na własne potrzeby, to podatnikowi przysługuje zwolnienie z akcyzy energii wyprodukowanej na własne potrzeby.

Art. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

„Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię”.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w październiku 2021 roku zamontował instalację fotowoltaiczną. Produkowanie energii odbywa się z wykorzystaniem generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, a energia będzie wykorzystywana wyłącznie na własne potrzeby. Czy pan Jan może skorzystać ze zwolnienia od akcyzy?

Pan Jan ma prawo skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym, ponieważ wyprodukował energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, którą wykorzystuje wyłącznie na własne potrzeby.

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie akcyzy

Co do zasady podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zamierzające wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym powinny dokonać zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej akcyzie.

Art. 16 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy o podatku akcyzowym

„Zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności”.

Od tej zasady istnieje jednak wyjątek odnoszący się do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Po spełnieniu tych warunków dany podmiot nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie akcyzy.

Art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym

„Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości”.

Deklaracje podatkowe AKC-KZ

Pomimo braku obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego przez podmiot produkujący energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, podmiot ten jest zobligowany do składania deklaracji akcyzowych. Z obowiązku składania deklaracji podatkowych zostały zwolnione jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub tych, których obejmuje zwolnienie z akcyzy energii wyprodukowanej na własne potrzeby.

Art. 24e ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

„W zakresie wyrobów akcyzowych:

1) objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3,
2) wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy

– podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy”.

Podatnik ma zatem obowiązek składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Deklaracja AKC-KZ to aktualnie obowiązująca deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego. Deklaracja AKC-KZ jest składana przez podatnika, który w danym kwartale będzie wykazywał w deklaracji wyłącznie wyroby, których obejmuje zwolnienie z akcyzy energii wyprodukowanej na własne potrzeby.

Ewidencja ilościowa energii elektrycznej

Na podstawie art. 138h ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej jest obowiązany podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 tej ustawy.

Zgodnie z art. 138h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej nie ma zastosowania do:

  1. podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot,
  2. osób fizycznych produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW

– pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów