0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie kodów CN i PKWiU 2015 – nowy projekt MF

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt rozporządzenia, który dotyczy zmian w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Aktualne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 4 września 2015 roku obowiązuje jedynie do 31 grudnia 2020 roku. W związku z tym konieczne było dokonanie zmian w rozporządzeniu z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie kodów CN i PKWiU 2015 – zmiany w rozporządzeniu

Nowy projekt rozporządzenia zakłada dostosowanie dotychczasowej klasyfikacji wyrobów i usług PKWiU 2008 do unijnej Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów, a także Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów.

Wprowadzone zmiany w projekcie rozporządzenia zakładają:

– w § 4 w ust. 1 w pkt 1:

  • lit. b–g przełożono PKWiU 2008 na kody CN, w tym w lit. c oraz g dostosowano nazwy towarów do grupowania CN, w związku tym uległy one niewielkim modyfikacjom;

  • lit. i dostosowano do brzmienia art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f tiret drugie ustawy; w ustawie o VAT towary te nie zostały przełożone na CN, w związku z tym w rozporządzeniu również pozostawiono je według PKWiU;

  • lit. n oraz lit. o przełożono PKWiU 2008 na kody CN.

– w § 4 w ust. 1 w pkt 2:

  • w lit. i dostosowano PKWiU w zakresie usług związanych z wyżywieniem.

Zmiany wprowadzone w załączniku do projektu rozporządzenia wynikają z faktu, że PKWiU 2015 w porównaniu do PKWiU 2008 nieco odmiennie systematyzuje te same towary i usługi – czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania ujęte w wyżej wymienionym załączniku sklasyfikowane zostały zgodnie z PKWiU 2015.
 
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów