0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z kasy ze względu na rodzaj płatności - komu przysługuje? (cz.2)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ogólne zagadnienia funkcjonowania kasy fiskalnej są znane w mniejszym lub w większym stopniu w środowisku podatników prowadzących działalność. Jednak zanim podatnik w ogóle nabędzie kasę fiskalną ma możliwość skorzystania z szeregu zwolnień z obowiązku ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy. Dwie z nich to sprzedaż wysyłkowa lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Występują jednak tutaj warunki m.in. sposobu płatności, które determinują możliwość skorzystania z tego typu zwolnień. Zwolnienie z kasy ze względu na rodzaj płatności, sprawdź jak to działa!

Zwolnienie z kasy ze względu na rodzaj płatności a płatność przelewem, pocztą oraz poprzez PAYU

Okazuje się, że w praktyce zastosowanie dwóch powyższych zwolnień wcale nie jest proste. Towarzyszą temu m.in. obowiązek ciągłego przeliczania, które transakcje spełniają wymogi ustawodawcy dla zastosowania zwolnienia a które nie. Kwestią odmienną pozostaje też rodzaj płatności, bowiem prawodawca ogranicza się do wpłat za pośrednictwem banków, skoków lub poczty. Jednak, co to oznacza w praktyce?
W interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPP2/443-1242/14-2/RR podatnik prowadził sprzedaż wyłącznie wysyłkową odzieży opodatkowaną skalą podatkową. Podatnik otrzymuje wpłaty od klientów stanowiące:

 1. indywidualne kwoty od klientów,
 2. zbiorcze sumy z PAYU (podatnika posiada identyfikatory wszystkich transakcji),
 3. indywidualne kwoty wpłacane przez kuriera lub pocztę z uwagi na przesyłki za pobraniem.

Podatnik posiada wszelkie zestawienia z PAYU, od kuriera i z poczty, dzięki którym może bez problemu identyfikować każdą transakcję. Zarówno kwoty od kuriera za pobraniem, czy od poczty wpłacane są na konto firmowe.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że taka konfiguracja płatności (PAYU) będzie korzystać ze zwolnienia z konieczności ewidencji za pomocą kasy rejestrującej:

"(…) W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez kuriera lub pocztę za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku."

Zwolnienie z kasy ze względu na rodzaj płatności a płatność przelewem, pocztą oraz za pomocą karty debetowej lub kredytowej

W kolejnym przypadku podatnik w ramach swojej działalności (sprzedaż artykułów dekoracyjnych) prowadzi m.in. sklep internetowy oraz sprzedaż poprzez portale handlowe także dla osób prywatnych bez działalności.
Podatnik za sprzedane artykuły otrzymuje zapłatę poprzez:

 1. wpłaty bezpośredniej na firmowy rachunek bankowy – należności wpłacane są przelewem bankowym bezpośrednio na konto firmowe podatnika,
 2. zapłatę za pomocą karty płatniczej lub kredytowej – regulowanie należności przez odbiorców odbywa się za pośrednictwem operatorów kart płatniczych i kredytowych poprzez pobranie środków z karty klienta i przekazanie na rachunek bankowy podatnika,
 3. za pośrednictwem systemu płatniczego PAYU, inne – należności regulowana są za pomocą operatorów pośrednictwa płatności PAYU i innych,
 4. za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego – po dostarczeniu towaru przez kuriera lub pocztę do odbiorcy nastąpi pobranie zapłaty przez kuriera lub operatora pocztowego od klienta a następnie wpłata tych środków na rachunek firmowy podatnika.

Otrzymane sumy pozwalają w każdym przypadku bezproblemowo zidentyfikować obiorcę towarów i konkretnego zamówienie.
Na tak sformułowane pytania Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z o sygn. 0115-KDIT1-1.4012.867.2017.1.AJ stwierdził, iż

"(…) Jak wynika z wniosku, Spółka dokonuje dostawy towarów w systemie wysyłkowym. Całość zapłaty za wykonaną dostawę Spółka otrzymuje na rachunek bankowy, przy czym płatność może następować w różnych formach, tj. bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy, płatności kartą kredytową/debetową, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU lub za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego, którzy przekazują należność na rachunek bankowy Spółki. W przypadku każdej z form regulowania zapłaty za towary, Spółka ma możliwość alokowania takiej zapłaty do określonego zamówienia oraz do klienta – na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących zamówienia składane przez Klientów, Spółka jest w stanie określić dane nabywcy danego Towaru, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy. Ponadto Spółka nie dokonuje dostawy towarów wymienionych w § 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2016 r.
W świetle powyższego, na gruncie powołanych przepisów należy stwierdzić, że Spółka spełnia wszystkie przesłanki warunkujące prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Zapłatę w przypadku każdej z opisanych form płatności Spółka otrzyma na rachunek bankowy, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę Spółka jest w stanie określić dane nabywcy danego Towaru, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy, a przedmiotem dokonywanej dostawy nie są towary wymienione w § 4 powołanych rozporządzeń."

Z powyższego jasno wynika, ze Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wszystkie powyższe formy zapłaty przy zachowaniu pozostałych warunków mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nawet zapłata kartą. Jednakże nie padło w ww. interpretacji płatność za pomocą terminala. Znalazło się natomiast sformułowanie dla wyjaśnienia płatności kartą debetową lub kredytową, iż zapłata dokonywana jest poprzez pobranie – za pomocą operatorów kart płatniczych – środków pieniężnych z rachunku bankowego przypisanego do karty kredytowej albo debetowej oraz przekazaniu tych płatności przez operatorów kart na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
Może to wskazywać także na płatność kartą kredytową lub debetową przez internet za pomocą operatorów pobierających środki z tych kart i przekazujących na konto firmowego podatnika, bowiem w większości sklepów internetowych do wyboru są m.in.

 1. wykonanie samodzielnie przelewu na wskazane konto bankowe,
 2. przelew automatyczny poprzez portal płatniczy obsługujący wiele banków,
 3. pobranie z karty kredytowej, debetowej – w tym przypadku w formularzu płatności wpisuje się nr karty, datę ważności, kod karty, adres właściciela, dane kontaktowe,
 4. inne formy.

Trudno jest, zatem jednoznacznie stwierdzić, że powyższe stanowisko dotyczyło płatności także terminalowej. Z drugiej strony płatność za pomocą terminala to także płatność bankowa odbywająca się za pomocą trzech operatorów płatności (operator terminalowy płatności, bank odbiorcy i bank sprzedawcy). Dlatego ciężko zgodzić się z dotychczasowymi stanowiskami fiskusa, że to płatność gotówkowa w związku, z czym nie może korzystać ze zwolnienia z ewidencji sprzedaży a pomocą kasy rejestrującej.

Kolejne potwierdzenie możliwości płatności za pomocą karty debetowej lub kredytowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej o sygn. 0114-KDIP1-3.4012.112.2018.2.ISK potwierdził, iż

"(…) Zgodnie z ust. 3 w art. 63 ustawy Prawo bankowe (Dz.U.2017.1876), rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się w szczególności:

 • poleceniem przelewu;
 • poleceniem zapłaty;
 • czekiem rozrachunkowym;
 • kartą płatniczą (debetową lub kredytową).

Przy czym zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo bankowe określenie karta płatnicza oznacza kartę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2017.2003), która również uważa płatność kartą za transfer środków pomiędzy rachunkami bankowymi. Zgodnie, bowiem z art. 2 pkt 15a) tej ustawy karta płatnicza oznacza kartę uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751.
Przy płatności kartą płatniczą kwota zapłaty zostaje, zatem przetransferowana z rachunku właściciela karty (nabywcy Usługi) na rachunek odbiorcy płatności (Spółki), a płatność jest dokonywana za pośrednictwem podmiotu zajmującego się procesowaniem płatności oraz podmiotu akceptującego płatność. Spółka otrzymuje, zatem w całości zapłatę za transakcję za pośrednictwem banku na swoje konto.
Spółka będzie miała, zatem prawo do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku płatności z tytułu sprzedaży za pośrednictwem jednej ze wskazanych w stanie faktycznym form płatności. Oczywiście musi przy tym posiadać dowody dokumentujące dokonanie płatności oraz posiadać ewidencję, z której jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata."

Podkreślić należy, że nowa linia orzecznicza dotyczy wyłącznie płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej bez użycia terminala płatniczego. Zatem płatności te odbywają się za pośrednictwem jakichkolwiek usług płatniczych innych niż terminalowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów