0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Okresy wypowiedzenia są ważne przy rozwiązywaniu umów o pracę. Jednak nie każdy wie, jak należy je obliczać oraz od czego zależy ich wymiar. Czy można rozwiązać umowę, stosując skrócony okres wypowiedzenia? A kiedy nie ma konieczności jego stosowania? Na wszystkie te pytania odpowiadamy poniżej.

Jaki jest cel zachowania okresów wypowiedzenia?

Każda ze stron stosunku pracy ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia chroni każdą ze stron przed natychmiastowym ustaniem stosunku pracy. Oznacza to, że w razie jednostronnego rozwiązania umowy przez pracodawcę pracownik ma czas na znalezienie nowej pracy. Natomiast jeżeli to osoba zatrudniona składa wypowiedzenie, zakład pracy może zatrudnić nowego pracownika na zwalniające się stanowisko.

Od czego zależy okres wypowiedzenia?

Głównym czynnikiem wpływającym na długość okresu wypowiedzenia jest staż pracy u danego pracodawcy. Nie należy jednak zapominać, iż znaczenie ma tu również okres, na jaki została zawarta umowa o pracę.

O wypowiedzenia dla umów zawartych na czas określony, liczone są tak samo jak dla umów na czas nieokreślony.

Trzeba podkreślić również, iż do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wliczają się również przerwy w zatrudnieniu, jak na przykład choroba lub urlop wychowawczy.

Takie nieobecności wliczają się do okresu zatrudnienia i w dniu jego zakończenia podlega on wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze - w tym okres wypowiedzenia umowy o pracę. Żadnego znaczenia nie ma tutaj to, czy pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy czy zatrudniony jest na część etatu.

Okres wypowiedzenia - umowa o pracę na okres próbny

Według Kodeksu pracy wymiar okresu wypowiedzenia dla umowy na okres próbny zależny jest od okresu, na jaki ta umowa została zawarta. W tym przypadku wypowiedzenie może trwać:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny jest krótszy niż 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, gdy okres próbny przekracza 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa o pracę na czas nieokreślony i na czas określony

Jak zostało wspomniane, okres wypowiedzenia zarówno dla umów na czas określony, jak i na czas nieokreślony liczy się tak samo. Oczywiście, zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc - jeżeli zatrudnienie wynosi co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące - gdy zatrudnienie trwa minimum 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub dwa tygodnie kończy się w sobotę, a gdy okres wypowiedzenia obejmuje miesiąc lub jego wielokrotność to odpowiednio w ostatnim dniu miesiąca.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe, jeżeli obie ze stron stosunku pracy wyrażą na to zgodę. Co ważne, nie zmienia to trybu rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca może również zmniejszyć trzymiesięczny okres wypowiedzenia (najwyżej jednak do 1 miesiąca) w sytuacji:

  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,
  • innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Jeżeli okres wypowiedzenia zostanie skrócony z przyczyn wymienionych powyżej, osobie zatrudnionej przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Należy także zaznaczyć, że okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia, jeżeli pozostaje on w tym czasie bez pracy.

Pracownik również ma prawo do zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia, ale wyłącznie w jednym przypadku - jeżeli zostaje powołany na dane stanowisko w wyniku konkursu, a pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą. Wówczas, jeśli zatrudnionego obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, można rozwiązać umowę po 1 miesiącu. Jednak rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie, pociąga za sobą skutki takie jak w przypadku rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracodawcę.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron nie ma obowiązku zastosowania okresu wypowiedzenia.

Nie przestrzeganie norm i zasad związanych z okresami wypowiedzeń umów o pracę może wiązać się dla obu stron stosunku pracy z nieprzyjemnymi konsekwencjami, dlatego warto dokładnie zapoznać się z omawianym tematem.  Wiedzieć że okres wypowiedzenia zarówno dla umów na czas określony, jak i na czas nieokreślony zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów