Poradnik Przedsiębiorcy

Okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę

Okresy wypowiedzenia są ważne przy rozwiązywaniu umów o pracę. Jednak nie każdy wie, jak należy je obliczać oraz od czego zależy ich wymiar. Czy można rozwiązać umowę, stosując skrócony okres wypowiedzenia? A kiedy nie ma konieczności jego stosowania? Na wszystkie te pytania odpowiadamy poniżej.

Jaki jest cel zachowania okresów wypowiedzenia?

Każda ze stron stosunku pracy ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia chroni każdą ze stron przed natychmiastowym ustaniem stosunku pracy. Oznacza to, że w razie jednostronnego rozwiązania umowy przez pracodawcę pracownik ma czas na znalezienie nowej pracy. Natomiast jeżeli to osoba zatrudniona składa wypowiedzenie, zakład pracy może zatrudnić nowego pracownika na zwalniające się stanowisko.

Od czego zależy okres wypowiedzenia?

Głównym czynnikiem wpływającym na długość okresu wypowiedzenia jest staż pracy u danego pracodawcy. Nie należy jednak zapominać, iż znaczenie ma tu również okres, na jaki została zawarta umowa o pracę.

Ważne!

Od 2016 roku okresy wypowiedzenia dla umów zawartych na czas określony, liczone są tak samo jak dla umów na czas nieokreślony.

Trzeba podkreślić również, iż do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wliczają się również przerwy w zatrudnieniu, jak na przykład choroba lub urlop wychowawczy.

Takie nieobecności wliczają się do okresu zatrudnienia i w dniu jego zakończenia podlega on wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze - w tym okres wypowiedzenia umowy o pracę. Żadnego znaczenia nie ma tutaj to, czy pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy czy zatrudniony jest na część etatu.

Okres wypowiedzenia - umowa o pracę na okres próbny

Według kodeksu pracy wymiar okresu wypowiedzenia dla umowy na okres próbny zależny jest od okresu, na jaki ta umowa została zawarta. W tym przypadku wypowiedzenie może trwać:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny jest krótszy niż 2 tygodnie,

  • 1 tydzień, gdy okres próbny przekracza 2 tygodnie,

  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa o pracę na czas nieokreślony i na czas określony

Jak zostało wspomniane, okres wypowiedzenia zarówno dla umów na czas określony, jak i na czas nieokreślony liczy się tak samo. Oczywiście, zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc - jeżeli zatrudnienie wynosi co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące - gdy zatrudnienie trwa minimum 3 lata.

Ważne!

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień, miesiąc lub ich wielokrotność, kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.