0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy zawartej na pół roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Artykuł wyjaśni kwestię okresu wypowiedzenia umowy o pracę, którą zawarto na 6 miesięcy. Rozważania rozpoczną się od tego, czy można zawrzeć umowę na okres 6 miesięcy, a także jakie są elementy, które obowiązkowo muszą zostać ujęte w takiej umowie. W opracowaniu nie zabraknie przykładów, które pozwolą na praktyczne omówienie zagadnienia. Dodatkowo dowiesz się jaki jest okres wypowiedzenia umowy zawartej na pół roku!

Czy można zawrzeć umowę o pracę na pół roku?

Zgodnie z art. 251 Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3.

Zgodnie z powyższym, możliwe jest zawarcie umowy o pracę na okres 6 miesięcy. Nie ma bowiem żadnej dolnej granicy czasu trwania umowy o pracę.

Elementy składowe umowy o pracę

Umowa o pracę musi być zawarta na piśmie.

W umowie należy wskazać, obligatoryjnie, następujące elementy:

 1. strony umowy – czyli dane zakładu pracy oraz pracownika;
 2. rodzaj umowy – czy jest to umowa na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony;
 3. datę jej zawarcia;
 4. warunki pracy i płacy, w szczególności:
 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Ponadto pracodawca musi poinformować pracownika o:

 1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
 3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
 4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Są to elementy i informacje obowiązkowe, każdy pracownik musi być o nich pouczony. Umowa o pracę powinna być zaś tak skonstruowana, aby była jednoznaczna i zrozumiała, zwłaszcza dla pracownika.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę zawartej na 6 miesięcy

Umowa o pracę może być rozwiązana poprzez:

 • porozumienie stron;

Przykład 1.

Pani Marta, pracownica salonu fryzjerskiego, podjęła decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej w tej branży. Porozumiała się ze swoją szefową i panie na piśmie podpisały porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym.

 • oświadczenie 1 ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
 • oświadczenie 1 ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

Przykład 2.

Pan Piotr, który jest księgowym, zatrudnionym w biurze rachunkowym, ma problemy z nadużywaniem alkoholu. Kilka razy zapomniał o terminie wykonania rozliczeń dla klientów, a następnie, 3 razy, został „złapany na gorącym uczynku” podczas spożywania alkoholu w zakładzie pracy. Otrzymywał kary porządkowe, a zakończyło się to zwolnieniem dyscyplinarnym – rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 • upływ czasu, na jaki została zawarta.

Przykład 3.

Pani Kaja została zatrudniona w wydawnictwie na stanowisku sekretarki na podstawie umowy o pracę na okres 6 miesięcy. Po tym czasie nie przedłużono jej umowy, co sprawiło, że rozwiązała się ona z upływem czasu, na jaki została zawarta.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na pół roku

Zarówno pracodawca, jak i pracownik, może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej.

Przykładowa treść wypowiedzenia może brzmieć następująco: Oświadczam, że wypowiadam umowę o pracę z dnia 10 marca 2021 roku zawartą na 15 miesięcy, z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 36 kp okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wynika z tego zatem, przede wszystkim, że okres wypowiedzenia nie zależy od tego, na jaki czas jest zawarta umowa o pracę, a z tego, ile pracownik jest zatrudniony u konkretnego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę bądź w ostatnim dniu miesiąca.

W przypadku 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia umowa rozwiąże się w sobotę po upływie pełnych 2 tygodni, a w przypadku miesięcznego okresu wypowiedzenia – ostatniego dnia kolejnego miesiąca po tym, w którym wypowiedziano umowę.

Przykład 4.

Pan Mariusz został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres 12 miesięcy u przedsiębiorcy – pana Bartosza. Po 10 dniach otrzymał jednak informację od innego pracodawcy, u którego starał się o pracę, że chce on go zatrudnić. Dlatego, po 10 dniach, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Okres wypowiedzenia potrwa 14 dni, czyli dłużej niż czas, który przepracował u pana Bartosza.

Przepisy wskazują, że w przypadku zatrudnienia krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia to 2 tygodnie, a co najmniej 6 miesięcy – 1 miesiąc.

W przypadku więc gdy umowa trwa dokładnie 6 miesięcy, to nie jest możliwe skorzystanie z miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W chwili bowiem, gdy pracownik nabyłby do niego prawo, umowa zostałaby rozwiązana z upływem czasu, na jaki została zawarta.

Natomiast jeśli pracownik lub pracodawca, wcześniej zdecyduje się na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wyniesie on 2 tygodnie.

W tym czasie pracownikowi przysługuje, zgodnie z art. 37 § 2 kp, 2 dni robocze zwolnienia na poszukiwanie pracy. Zachowuje prawo do wynagrodzenia w czasie tego zwolnienia.

Przykład 5.

Pani Anna została zatrudniona na stanowisku magazyniera w hurtowni kwiatów. Podpisała umowę o pracę na czas określony – 6 miesięcy. Nie sprawdzała się jednak na tym stanowisku, bo była zbyt wolna. Wobec tego pracodawca wypowiedział jej umowę, z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Do wypowiedzenia doszło w piątek, 4 marca 2022 roku. Umowa zostanie rozwiązana w sobotę, 19 marca, po upływie 2 tygodni.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów