Poradnik Przedsiębiorcy

Amortyzacja jednorazowa - 2018

Dla kogo ma zastosowanie amortyzacja jednorazowa? Jak kształtują się jej limity w poszczególnych latach?

Amortyzacja jednorazowa - wskaźniki na 2018 rok

Prawo do jednorazowej amortyzacji, co do zasady, mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku wynosi:
50.000 euro x 4,3137 zł/euro = 216 000 zł