Poradnik Przedsiębiorcy

Amortyzacja jednorazowa motocykla - czy to możliwe?

Środkiem trwałym mogą być składniki majątku, które spełniają określoną przez ustawę definicję, m.in. stanowią własność lub współwłasność podatnika, są kompletne i zdatne do użytku, a ich przewidywany okres użytkowania na cele firmowe przekracza 1 rok. Koszt środka trwałego rozłożony jest w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne - ich wartość zależy od rodzaju ŚT, metody i stawki amortyzacji. Pod pewnymi warunkami ŚT można zamortyzować jednorazowo, bez potrzeby rozpisywania kosztu na kolejne lata, jednak takie prawo nie dotyczy wszystkich środków trwałych. Artykuł skupia się na amortyzacji motocykla - czy jest możliwa amortyzacja jednorazowa motocykla? Wyjaśniamy.

Amortyzacja jednorazowa środków trwałych

Jeżeli wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 3 500 zł netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników zwolnionych, możliwe jest skorzystanie z jednorazowej amortyzacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych formalności.

Wówczas odpis amortyzacyjny księgowany jest w kosztach w miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do użytkowania. Jednak w przypadku gdy wartość środka trwałego przekracza 3 500 zł, sprawa nie jest już taka prosta.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis

W przypadku gdy wartość początkowa ŚT przekracza 3 500 zł podatnicy nadal mają prawo zastosować jednorazową amortyzację, ale już w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorca chcący uzyskać pomoc de minimis powinien najpierw spełnić określone wytyczne. Po pierwsze z pomocy może skorzystać podmiot, który w danym roku podatkowym rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej lub podmiot określający się małym podatnikiem.

Ważne!

Mały podatnik to przedsiębiorca, którego przychody ze sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości w złotych 1 200 000 euro.

Co istotne, nie do każdego środka trwałego można zastosować jednorazową amortyzację w ramach pomocy de minimis. Taką amortyzację zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o PIT można zastosować od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji (z wyłączeniem samochodów osobowych) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzację jednorazową de minimis można zastosować w roku podatkowym, w którym ŚT zostały wprowadzone do ewidencji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis dotyczy zatem środków trwałych należących do następujących grup KŚT:

  • Grupy 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE,

  • Grupy 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA,

  • Grupy 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE,

  • Grupy 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE,

  • Grupy 7 ŚRODKI TRANSPORTU (z wyłączeniem samochodów osobowych),

  • Grupy 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.

Jak można zauważyć w stosunku do samochodów osobowych, jeżeli ich wartość przekracza 3 500 zł, nie jest możliwe zastosowanie amortyzacji jednorazowej z pomocy de minimis.

Uwaga!

Nie ma obligatoryjnego obowiązku zgłaszania do urzędu faktu skorzystania z pomocy de minimis. Aczkolwiek wystąpienie o wydanie zaświadczenia przydaje się, gdy w kolejnych latach przedsiębiorca chciałby korzystać np. z dotacji czy też innej formy pomocy de minimis dla celów wyliczenia, czy nie został przekroczony limit.

Nie może co do zasady uzyskać wsparcia de minimis, którego suma z trzech lat podatkowych przekraczałaby 200 000 euro (dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000 EUR). W zakres lat wchodzi w tym przypadku rok, w którym przedsiębiorca wnioskuje o przyznanie mu środków z pomocy, oraz dwa poprzednie lata podatkowe.