0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja jednorazowa motocykla - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Środkiem trwałym mogą być składniki majątku, które spełniają określoną przez ustawę definicję, m.in. stanowią własność lub współwłasność podatnika, są kompletne i zdatne do użytku, a ich przewidywany okres użytkowania na cele firmowe przekracza 1 rok. Koszt środka trwałego rozłożony jest w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne - ich wartość zależy od rodzaju ŚT, metody i stawki amortyzacji. Pod pewnymi warunkami ŚT można zamortyzować jednorazowo, bez potrzeby rozpisywania kosztu na kolejne lata, jednak takie prawo nie dotyczy wszystkich środków trwałych. Artykuł skupia się na amortyzacji motocykla - czy jest możliwa amortyzacja jednorazowa motocykla? Wyjaśniamy.

Amortyzacja jednorazowa środków trwałych

Jeżeli wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 3 500 zł netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników zwolnionych, możliwe jest skorzystanie z jednorazowej amortyzacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych formalności.

Wówczas odpis amortyzacyjny księgowany jest w kosztach w miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do użytkowania. Jednak w przypadku gdy wartość środka trwałego przekracza 3 500 zł, sprawa nie jest już taka prosta.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis

W przypadku gdy wartość początkowa ŚT przekracza 3 500 zł podatnicy nadal mają prawo zastosować jednorazową amortyzację, ale już w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorca chcący uzyskać pomoc de minimis powinien najpierw spełnić określone wytyczne. Po pierwsze z pomocy może skorzystać podmiot, który w danym roku podatkowym rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej lub podmiot określający się małym podatnikiem.

Ważne!

Mały podatnik to przedsiębiorca, którego przychody ze sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości w złotych 1 200 000 euro.

Co istotne, nie do każdego środka trwałego można zastosować jednorazową amortyzację w ramach pomocy de minimis. Taką amortyzację zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o PIT można zastosować od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji (z wyłączeniem samochodów osobowych) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzację jednorazową de minimis można zastosować w roku podatkowym, w którym ŚT zostały wprowadzone do ewidencji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis dotyczy zatem środków trwałych należących do następujących grup KŚT:

 • Grupy 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE,

 • Grupy 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA,

 • Grupy 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE,

 • Grupy 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE,

 • Grupy 7 ŚRODKI TRANSPORTU (z wyłączeniem samochodów osobowych),

 • Grupy 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.

Jak można zauważyć w stosunku do samochodów osobowych, jeżeli ich wartość przekracza 3 500 zł, nie jest możliwe zastosowanie amortyzacji jednorazowej z pomocy de minimis.

Uwaga!

Nie ma obligatoryjnego obowiązku zgłaszania do urzędu faktu skorzystania z pomocy de minimis. Aczkolwiek wystąpienie o wydanie zaświadczenia przydaje się, gdy w kolejnych latach przedsiębiorca chciałby korzystać np. z dotacji czy też innej formy pomocy de minimis dla celów wyliczenia, czy nie został przekroczony limit.

Nie może co do zasady uzyskać wsparcia de minimis, którego suma z trzech lat podatkowych przekraczałaby 200 000 euro (dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000 EUR). W zakres lat wchodzi w tym przypadku rok, w którym przedsiębiorca wnioskuje o przyznanie mu środków z pomocy, oraz dwa poprzednie lata podatkowe.

Czy motocykl to samochód osobowy?

W związku z radykalną zmianą przepisów 1 kwietnia 2014 r. związaną z rozliczaniem samochodów w firmie, zmianie uległa definicja samochodu osobowego. Definicja ta mieści się w ustawie o PIT oraz w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

W myśl art. 5a pkt 19a ustawy o PIT ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

  • pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

   • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

   • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

  • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

  • pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

   • agregat elektryczny/spawalniczy,

   • do prac wiertniczych,

   • koparka, koparko-spycharka,

   • ładowarka,

   • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

   • żuraw samochodowy,

  • pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług

Natomiast w myśl przepisów o ruchu drogowym pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

W rezultacie w rozumieniu przepisów PIT motocykl stanowi samochód osobowy, co oznacza, że odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej motocykli dokonuje się na takich samych zasadach, jak w przypadku samochodów osobowych.

Amortyzacja jednorazowa motocykla

Jeśli wartość motocykla nie przekracza 3500 zł, to może on zostać zamortyzowany jednorazowo.

Jednak w przypadku gdy wartość motocykla przekracza 3 500 zł, to z uwagi na to, że mieści się on w definicji samochodu osobowego - nie podlega amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis. Pojazdy osobowe na mocy ustawy o PIT są wyłączone z katalogu ŚT, do których można zastosować amortyzację jednorazową z pomocy de minimis. Takie stanowisko potwierdzone zostało interpretacją indywidualną Ministra Finansów z 15 czerwca 2016 r., nr DD9.8220.2.197.2016.KZU zmieniającą interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 listopada 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-551/15/WRz.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów