0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Biała lista podatników VAT - w pigułce!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W poprzednim stanie prawnym w zakresie podatku VAT funkcjonowały trzy wykazy dotyczące podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru. Natomiast od 1 września 2019 roku wprowadzony został jeden wykaz, tzw. biała lista podatników VAT, który łączy w sobie trzy dotychczasowe rejestry.

Biała lista podatników VAT - jakie są jej elementy?

Jak już wskazano na wstępie, biała lista podatników VAT obejmuje:

 • podatników zarejestrowanych do celów VAT (zarówno czynnych jak i zwolnionych);
 • podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT;
 • podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Ponadto biała lista podatników VAT zawiera następujące informacje o konkretnym podatniku:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko;
 • NIP, REGON, PESEL, numer w KRS;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną, adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów i wspólników oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • datę i podstawę prawną: rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Biała lista podatników VAT ma za zadanie przede wszystkim określenie aktualnego statusu podatnika w świetle podatku VAT. Dodatkowo zawiera istotne dane związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy, w tym również numer rachunku bankowego.

Jak funkcjonuje biała lista podatników VAT

Wykaz prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej bazy danych, do której dostęp jest bezpłatny. Co istotne wykaz jest na bieżąco aktualizowany, raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Podatnicy również mają możliwość składania do Szefa KAS wniosków o sprostowanie danych zawartych w wykazie.
Aktualizacja danych dotyczy również numeru rachunku bankowego. W konsekwencji jeżeli podatnik dokona przelewu tego samego dnia, w którym sprawdził kontrahenta na białej liście, to ma pewność, iż pieniądze trafiły na właściwy rachunek. Jeżeli dane zawarte w wykazie nie zostały zaktualizowane przez Szefa KAS, podatnik dokonujący przelewu na nieaktualny rachunek nie poniesie negatywnych konsekwencji podatkowych.

Biała lista podatników stanowi ogólnodostępny, bezpłatny oraz stale aktualizowany wykaz prowadzony przez Szefa KAS.

Biała lista podatników VAT a sankcje podatkowe

Przedsiębiorcy muszą również uważać na sankcje za dokonanie płatności na inny rachunek kontrahenta niż ten, który jest wskazany w wykazie.

W powyższym zakresie możemy mówić o dwojakiego rodzaju konsekwencjach podatkowych. W przypadku bowiem gdy podatnik przekaże należności kontrahentowi na inny rachunek niż wynikający z białej listy, a kwota przelewu będzie wyższa niż 15 000 zł, nabywca:

 • nie może poniesionego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego;
 • ponosi solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą w ramach podatku VAT.

Ustawa zakłada jednak wyjątki od powyższej reguły, które niwelują negatywne skutki podatkowe. Mianowicie jeżeli przelew zostanie zrealizowany na rachunek bankowy inny niż wynikający z wykazu podatnik uniknie konsekwencji pod warunkiem:

 • zawiadomienia o powyższych fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 7 dni od dnia dokonania przelewu (W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, termin na złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o przelewie na rachunek spoza białej listy został przedłużony do 14 dni, od dnia wykonania przelewu.);
 • dokonania płatności poprzez mechanizm podzielonej płatności (split payment),
 • dokona płatności na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:
  1. służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub
  2. wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
  3. prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

– jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c.

Od 1 stycznia 2020 roku przelew należności powyżej 15 000 zł na inny rachunek bankowy niż wynikający z białej listy powoduje powstanie solidarnej odpowiedzialności w zakresie podatku VAT oraz brak możliwości ujęcia wydatku jako koszt uzyskania przychodu.
Wprowadzenie białej listy podatników z pewnością ułatwiło weryfikację kontrahenta w zakresie jego aktualnego statusu w podatku VAT.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów